Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 34

Die gebooie is verbondseise

Skriflesing: Eksodus 20:1-17 (1983) 
Teksvers: Eksodus 20:3 
HK: Sondag 34 

God het hierdie een hoofdeel van die Bybel, die Tien Gebooie, met sy eie vinger geskryf. Daarin kan ons sien dat Hy, God, ag die gebooie as baie belangrik vir jou en elke ander mens se lewe op aarde. Vir Hom is dit belangrik dat jy goed sal verstaan wat die Tien Gebooie is en met watter gesindheid jy hulle moet gehoorsaam. 

As die regte gesindheid ontbreek, kan dit of daartoe lei dat jy die gebooie van God minag, omdat jy nie God se stem daarin hoor nie, of dat jy die gebooie van God – jou afgod maak. Jou vertroue is dan nie meer op God gestel nie, maar op jou eie onderhouding van die gebooie soos jy dit graag wil interpreteer. 

Juis die inleidende woorde van die wet: “Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny verlos het”, verduidelik juis met watter gesindheid jy hierdie gebooie moet onderhou. 

Die HERE ons God is Heilig

Skriflesing: Habakuk 1:12-3:19
Teksvers: Habakuk 2: 20
HK: Sondag 34

Habakuk worstel met die gedagte dat God toelaat dat die Chaldeërs wegkom met moord. Op sy wagtoring gaan sit hy, en dan antwoord die Almagtige dat hy geduldig moet wees om te sien wat gaan gebeur.
Nadat al die sondes en onreg aangewys is, bid die profeet ‘n hartroerende gebed van God se redding. Dan erken hy wat gebeur het die oomblik toe God teenwoordig is.
Ons besef nie elke dag Wie God is nie. Ons raak so gewoond aan ons rituele en gebruike. Habakuk herinner ons die Almagtige God wat ons aanbid is Heilig.

Daar is geen ander gode nie! Of is daar?

Skriflesing: Deut 6; 1 Kor 8 (Hgl 8:6); Jesaja 40:25-31
Teksvers: Deut 6:4 (1 Kor 8:6)
HK Sondag 34 vr 94,95

Die Eerste Gebod is eintlik in wese ‘n liefdesverklaring en vra vir ‘n liefdesbetuiging as antwoord, ‘n liefdesbetuiging in woorde en dade. In lof en lewe. Daar is immers net één God. En Hy wil alleen gedien en geëer word. Afgodery is immers as jy enigiets anders naas/langs God vereer of dat jy iets anders in sy plek vertrou en aanbid (antw 95).

Die vraag is dan: As daar dan werklik net een God is, waarom moet Hy ons dan self waarsku teen sogenaam-de ander ‘gode’? Erken Hy dalk daarmee dat daar wel ander ‘gode’ of afgode bestaan?

Dien God met jou hele hart!

Skriflesing: Deut 6:1-25; 8:1-6; Matt 4:1-11
Teksvers: Deut 6: 4, 5
HK: Sondag 34

Elke oggend as jy opstaan kyk jy eers in die spieël om te sien hoe jy uiterlik lyk voor jy die wêreld aandurf. Tog gebruik niemand van ons die spieël om teen ons gesig of hare te vryf om dit reg te maak nie… Die spieël gee jou ‘n refleksie van die uiterlike werklikheid.

As ons soveel tyd en moeite spandeer voor ‘n spieël vir ons uiterlike voorkoms, hoeveel te meer moet ons onsself rig op ons innerlike voorkoms. Die vraag is hoe? Die wet van God is die sielspieël… Dit gee ‘n refleksie van die werklikheid van ons innerlike menswees.

Ons staan vanaand stil by die tema: dien die Here met jou hele hart! Amen

Laai af

Tweede gebod: EIEWILLIGE GODSDIENS!

Skriflesing: Num 4: 1-6,15-20; I Sam 4:1-11; II Sam 6:1-11; I Kron 15:11-15; Kol 2:20-23 en Op 3:20
Teksvers: II Samuel 6:6-9
HK Sondag 34 en 35

In HK Sondag 34 en 35 word die eerste twee Gebooie behan-del. Die Eerste gebod handel oor Wie alleen aanbid moet word. Afgode is taboe. Daar is net een Here en Hy is God. Die Twee-de gebod handel dan oor HOE hierdie God aanbid wil word. Nie deur die eiewillige maak van beelde nie maar liewer deur te luister na sy Woord en te probeer om liewer beeld van God te wees as om beelde te maak.
In die Skrif kry ons te make met die profete wat waarsku teen die eiewillige godsdiens van die mens. Die goue kalf was ’n voorbeeld. Ons eredienste en aanbiddingswyses kan ook soms so eiewillig raak dat dit voor God geen waarde meer het nie. Ussa se dood was die gevolg van Dawid se onbedagsame eiewilligheid. Hy het nie met God rekening gehou nie. Christus wil nie buite staan nie. Kom ons nooi Hom binne, in ons lewens-liturgie in!

Laai af