Aangenome kinders van die Koning!

Skriflesing: Joh 1:1-14; I Joh 3:1-10; Joh 3:1-8
Teksvers: Johannes 1:12,13
HK Sondag 13

As ons in HK Sondag 13 bely dat Jesus die “Eniggebore” Seun van God is, dan het dit opsigself niks te make met sy menswording nie. Dit is nie ‘n belydenis aangaande sy geboorte in Betlehem toe Hy mens geword het nie! Dat Hy die “Eniggeborene” is (vgl Jh 3:16) dui op sy oorspronklike en ewige afkoms: Hy is uit die Vader “gebore”. Die geloofsbelydenis van Nicea bely dan: “…gebore nie gemaak nie, één in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het”.

Wat uit ‘n mens gebore is, is mens. Wat uit ‘n dier gebore is, is dier. Maar… wat uit die Vader gebore is, is God, self God, soos God die Vader self. En Jesus Christus is die ENIGSTE ene wat só die egte Seun van God is en dus van ewigheid af self God is. Hy gaan uit van die Vader. Hy en die Vader is een (Joh 10:30). Athanasius: ”Hy is God uit die wese van sy Vader, voor alle tye gegenereer…” .

As ons dus deur die wedergeboorte kinders van God geword het is ons sy “aangenome” kinders!

God se geskenk aan ons!

Skriflesing: 2 Petrus 1:1-15
Teksvers: 2 Petrus 1:3,5-7

Wie deur genade geloof van God ontvang het, is skatryk. Daarom moet ons elke dag alles in die stryd werp om die sekerheid van ons geloof te versterk, deur entoesiasties ons geloof te verryk. Om ons geloof te verryk het ons WARE KENNIS van God nodig. Geestelike groei gebeur nie vanself nie. Dit vra onderwerping aan God se wil en werk in God se genade. Daarom is hierdie sewe eienskappe nie eienskappe soos sewe krale aan ‘n string nie maar dit vorm alles deel van een geheel. Soos wat een eienskap groei en toeneem word die ander terselfdertyd beoefen en groei jy ook daarin. So vorm dit een geheel.

  1. Wat die ware KENNIS van God en Jesus Christus is.
  2. ‘n Ware geloof het geestelike groei tot gevolg.
  3. Sewe eienskappe van ‘n godvrugtige lewe

Die belangrikheid van voorbidding

In 1 Timoteus 2:1 lees ons dat ons moet voorbidding doen. Wat is voorbidding? Voorbidding is spesifiek om nie net vir jou eie behoeftes te bid nie, maar in besonder vir dié van ander. Voorbidding beteken letterlik in die Griekse taal om “tussen-in te kom”. Dit beteken dat jy vir ander mense of persone of sake bid en pleit voor God. Moses in besonder was ‘n voorbidder, Ps 106:23. 

Die beste voorbeeld van voorbidding is ons Here Jesus Christus self. Joh 17:20 Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.” Jesus Christus het vir sy “liggaam” die kerk gebid. Jesus Christus doen natuurlik meer as net voorbidding, Hy pleit vir ons by die Vader, Rom 8:34. 

Voorbidding is meer as net ‘n gewone gebed. Voorbidding is om met weldeurdagte gebede vir ander mense of sake of omstandighede te bid. Daar moet ‘n erns en opregtheid wees. As ons byvoorbeeld vir Oekraïne bid, moet ons opreg en eerlik wees en God smeek vir genade. 

Ons moet elke dag voorbidding doen vir die kerk, die gemeente, vir elke lidmaat, vir die siekes, vir die predikante, ouderlinge en diakens. Ons moet vir die regering bid, 1 Tim 2:1, vir almal wat gesag uitoefen. 

Om voorbidding te kan doen moet ons natuurlik in ‘n eerlike, opregte, afhanklike verhouding met God staan. Dit beteken ons moet die Bybel lees en ken en weet hoe God ons beveel om voorbidding te doen. Ons kan net voorbidding doen in die Naam van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking en leiding van die Heilige Gees. 

Elkeen van ons wat al gebid het vir jou geliefdes, jou familie, jou gesin het al voorbidding gedoen. 

Daarom…Paulus dring by ons daarop aan… 1 Tim 2:1 

Doen Voorbidding! 

Ds. Gerrit Kruger