Finansiële kommissie
Dit is van kardinale belang dat finansies aktief bestuur word. Dit begin met die opstel van ‘n begroting vir die jaar, welke dan deur die Kerkraad goedgekeur moet word. Gedurende die jaar word daar ses maal vergader om die afwykings te bespreek en aksies te neem waar nodig. Gedurende elke Kerkraadsvergadering word daar ‘n finansiële verslag voorgelê wat bestaan uit die fisiese syfers asook ‘n opsomming van groter afwykings teenoor die begroting. Ingesluit in die verslag is daar ook moontlike voorstelle wat dan deur die Kerkraad oorweeg moet word vir goedkeuring. Twee maal per jaar word daar verslag gedoen aan die gemeente by wyse van ‘n aanbieding en ook ‘n meer detail verslag in die Kommunikaatjie. Nadat die jaar verby is word die jaar se finansies deur ‘n ouditeur ondersoek en ‘n verslag uitgereik. Laasgenoemde voltooi dus die siklus.
Ons begroting vir 2014 is ruim R4.6m. Ruim 90% hiervan moet inkom in die vorm van maandelikse kerklike bydraes. Dit is dus van groot belang dat dit aktief gemonitor word. Einde April was die tekort op bydraes R77 000. Ons inkomstes word verder aangevul met die deurkollektes. Soms word die deurkollektes in die oggend egter ook afgestaan aan spesiale aksies soos deur die admin buro versoek. Hierdie aksies word op ons jaarkalender aangetoon. Die kollektes tydens die diens word egter altyd deur die diakonie aangewend en staan totaal los van die Kerkraad se begroting.
Die kommissie lede is soos volg:  Gerrit Beumer (Voorsitter), Engel de Jonge (Kassier), Esmé Kruger (Diakonie), Eric Swanepoel (Kerkraad), Schalk Kruger, Danie van den Heever
Ten einde te verseker dat die geestelike sy nie agter weë gelaat word nie woon die predikante op ‘n rotasie basis die vergadering by. Hierdie jaar is ds Maarten se beurt.

Monumentsig aftree-oord bestuur.
Die oord bestaan uit 26 eenhede wat elk op ‘n okkupasie reg basis verkoop is. Wanneer ‘n eenheid weer verkoop word, ontvang die vorige eienaar die kapitaal wat hy betaal het terug. Die wins gaan na die Kerkraad. Alhoewel hierdie soms aardige meevallers is, kan dit nie in die begroting gebruik word nie omdat ons nooit weet of daar eiendom verkoop gaan word gedurende ‘n jaar nie. Wel is dit ideaal om vir projekte gedurende ‘n jaar aan te wend.
In die verlede is die oord bestuur deur die inwoners onder “toesig” van die Kerkraad. Die inwoners het egter die wens uitgespreek dat hulle afstand wil doen van die reg en word die oord nou in sy geheel deur die   Kerkraad bestuur met een lid van die oord wat op die bestuur gekoöpteer is. Die oord is finansieel self onderhoudend en die Kerkraad staan slegs in vir strukturele onderhoud.
Die kommissie lede is soos volg:  Gerrit Beumer (Voorsitter), Frans van Dyk (Oord bestuurder), Charl van den Bergh (Kerkraad), Pauline Sterk (Inwoner en verantwoordelik vir die finansies)