Die mooiste Naam!

Skriflesing: Eks 20:7; Lev 24:10-16
Teksvers:  Lev 24:15,16

Ons ken iemand by die naam. As ons praat van Karel of Sarel of Anika of Leonette, weet ons van wie ons praat. As ek praat van die man of die vrou, weet niemand van wie ons praat nie, tensy ons dit binne ‘n bepaalde konteks of storie gebruik.

Maar God, is wat Hy is. God is nie ‘n bietjie so en ‘n bietjie so nie. God is volmaak en volkome wat Hy is. Daarom openbaar God Hom aan ons in die Woord eerstens net as God, “Ek is wat Ek is” Eksodus 3:14.

Daarna openbaar God homself met baie name, maar elkeen is volledig God self. Daarom moet ons God “ken” deur sy Naam met eerbied en respek en liefde te gebruik en nie te verswyg of te misbruik nie.

Erken God daarom deur sy Naam te gebruik en te noem en van Hom te getuig!

Laai af

Die vuur van God moet bly brand!

Skriflesing: Lev 6:8-13; Jer 20:7; 2 Tim 1:6; Lev 9:22-10:2
Teksvers: Levitikus 6:13

Die psigologiese impak van die tweede Wêreldoorlog word vandag nog in akademiese en wetenskaplike kringe gebruik as verskoning vir baie sondes wat in ons wêreld heers. Die impak van wêreld se hantering van die Corona-virus gaan in die volgende dekades soortgelyk gevoel word.

Alhoewel ons te make het met ‘n aggressiewe en hoogsaansteeklike virus met ernstige komplikasies, was by die sluiting van kerke en die beperking op ekonomieë waarskynlik die kool die sous dalk nie werd nie. Dit kan en mag dalk ‘n geweldige invloed op die ywer van die godsdiens op baie kinders van die Here hê.

Dit skep ook die geleentheid aan die Bose, wat so ‘n kans nooit verby sal laat glip nie, om die vuur van die geloof in mindere of meerdere mate te probeer blus nie. Ons teksvers waarsku vandag teen hierdie aanslag van futloosheid in die kerk van die Here in die algemeen. Laat ons ook nou alles in die stryd werp om in onsself en in ons gemeente die vuur van die Here weer aan te blaas!

Laai af

Jou lewe as dank/vredesoffer, alles net vrolike danksegging

Skriflesing: Levitikus 3
Teksvers: Levitikus 3 (Fokus 3:1)

Die maaltydoffer of dankoffer word ook die vredesoffer genoem. Die Hebreeuse woord is “zebach sjelamiem” waarin uself reeds die woord sjeloom of shalom (vrede) kan herken. Die Statenvertaling noem dit die “dankoffer”.

Sjaloom is daar waar daar vrede is tussen die uiterlike en die innerlike! Vrede van God wat sy kinders ervaar ten spyte van die uiterlike druk van die wêreld! (Fil 4:4) Dus dank en blydskap en selfs vrolikheid ten spyte van al die gebrokenheid van hierdie sondige wêreld.

Dit is iets wat net moontlik is in die geloof in Jesus Christus. Daarvoor moet ons Hom alleen dank en loof, nie net in ons harte of in ons binnekamers nie, maar ook in ons openbare lewe in die kerk en selfs as getuienis na buite!

Laai af

Jou lewe as graanoffer, as alles wat jy het deel

Skriflesing: Levitikus 2
Teksvers: Levitikus 2 (Fokus 2:3)

Die brandoffer waartydens alles op die altaarvuur verbrand is, was die teken van volle oorgawe aan die Here ons God en daarmee is verwys na ons gehoorsaamheid aan die eerste tafel van die wet.

Die graanoffer is ‘n deel-offer. Jy deel van jou beste gawes met die priesters wat in die tabernakel of tempel gewerk het. Dit verwys meer na die gehoorsaamheid aan die liefde vir die naaste, volgens die tweede tafel van die wet van God.

Die resep vir die graanoffers is egter in sy besonderhede ook weer ‘n teken van die beste wat jy vir die Here gee en so is alles wat jy vir jou naaste doen eintlik maar net iets wat jy vir die Here doen. So is die twee tafels van die wet eintlik een! (Matt 22)

Laai af

Jou lewe as brandoffer, ‘n lieflike geur vir die Here!

(Last updated on Desember 8th, 2019)

Skriflesing: Levitikus 1; Matt 22:36,37; Efes 5:1,2 (OAV)
Teksvers: Levitikus 1:9b

Op hierdie dag waar ons die Here ernstig sal bid vir reën in ons land, is dit weer uiters nodig dat ons ons opnuut sal toewy aan die grote God en Here van ons verlossing.

Nadat God sy volk wonderbaarlik uit die slawerny van Egipte verlos het, roep Hy hulle op tot toegewyde godsdiens. Hy roep eerste (Lev 1:1). Hy is nie soos die heidense afgode wat wag om te kyk of sy onderdane Hom aanbid om so die ‘gode’ se guns te wen nie. Hulle is sy gunsgenote! Hy leer hulle selfs hoe die offers lyk waarvan Hy hou en wat vir Hom aanneemlik is.

So roep ook die apostel Paulus in Rom 12:1 –

“Gee julleself (lett: julle liggame) aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is”. (Vgl ook Ef 5:1,2)

Laai af

God se Naam is heilig en moet altyd met eerbied gebruik word

Skriflesing: Kol 3:1-17
Teksvers: Kol 3:17; Fil 2:9-11; Lev 24:15,16; Lev 5:1; Deut 6:13; Jak 5:12
HK Sondag 36+37

In die hedendaagse tyd word daar min betekenis aan Name gegee. Baie mense kies vir hulle kinders net ’n mooi naam of ’n naam waarvan hulle hou. Maar in die antieke wêreld was ’n naam van die allergrootste belang. God het selfs in die Bybelse tyd mense se name verander weens ’n belangrike gebeurtenis of vanweë ’n nuwe roeping of verhouding waarin hulle gestaan het. As Christene dra ons die naam van Jesus Christus. Die naam Christen kom drie keer voor in die Bybel, Hand 11:26; Hand 26:28; 1 Petr 4:16. Jesus Christus se Naam is verhewe bo elke Naam. Fil 2:9-11.

Hebreeuse name waarmee God Homself aan ons openbaar.

El of Elohim – Skepper en Onderhouer God – Gen 1

Jehova Elohim – die HERE God – Gen 2

El Schaddai – die Almagtige God – Gen 17:1

Edonai – God die Sterke. – Jes 1:24

Jehova – Ek is wat Ek is. – Ex 3:14

Jehova Sebaoth – Here van die leërskare. – 1 Sam 4:4

Laai af