Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Jesaja (Page 1 of 5)

God roep jou, kom les jou dors met die Lewende Water

Skriflesing: Jes 55:1-13 (1983)
Teksvers: Jes 55:1-5; Open 22:17

Goeie nuus vir ons almal vanmôre, vir sondaars en verlorenes, vir alle volke, alle nasies en alle tale, vir verloste sondaars! 

Jes 55:1: “Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.” 

Dit is ‘n teenstrydigheid in die algemeen, hoe kan jy koop sonder om te betaal, sonder geld en nie net stapelvoedsel nie, maar wyn en melk? Vir die algemene verstaan ʼn paradoks, maar vir Christen-gelowiges, ‘n ryke vertroosting en versterking uit die Woord. Die rede is omdat daar reeds vir ons betaal is, nie met geld nie, maar met Jesus Christus se eie liggaam en bloed. Ons is losgekoop van ons sondige bestaan vir ‘n bestaan van volkomenheid en liefde by God. 

Hierdie wonderlike uitnodiging lees ons ook van in Open 22:17

“Die Gees en die bruid sê: “Kom!” 
En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” 
En elkeen wat dors het moet kom; 
Elkeen wat die water van die lewe wil hê, 
moet dit kom kry, VERNIET!” 

Die Sleutel wat oopsluit

Skriflesing: Jesaja 22:15-25; Open 3:7-13; Joh 17:1-26
Teksvers: Jes 22:22-25; Open 3:7,8; Joh 14:6; 17:17b
HK: Sondag 31

Almal ken sleutels. Sleutels wat oop en toesluit. Belangrike plekke het gewoonlik “’n sleuteldraer”, iemand wat besluit wanneer ’n deur oopgesluit en wanneer die deur toegesluit moet word. Spesiale plekke het daarom sekuriteit en goeie deure en slotte om dit te beskerm en daarom moet die sleuteldraer spesiale sorg aan die dag lê, vir wie en wanneer en hoe hy oop en toesluit. 

  • Eljakim kry die sleutel om te dra. Jes 22:20-22
  • Jesus Christus is die sleutel na die hemel. Open 3:7
  • Die Woord sluit vir ons die ewige lewe oop. Joh 17:17b 

God se Naam is Heilig!

Skriflesing: Jes 42:1-9 
Teksvers: Jes 42:8 
HK Sondag 36 

Hierdie gedeelte is een van die sogenaamde vier Knegliedere in die boek Jesaja nl. Jes 42:1-4; 49:1-6; 50:4-9 en 52:13-53:12. Op wie hierdie Knegliedere besonderlik wys is nie sommer net klinkklaar en duidelik nie. 

Tog word hulle dikwels aangehaal in die Nuwe Testament waar dit op Jesus Christus dui. Maar wat wel baie belangrik is, is dat God self hier aan die woord is en openbaar wie Hy is en hoe sy Naam gebruik moet word, vers 6,8. God se Naam is heilig, dit beteken dit openbaar God self aan ons. Dit is ‘n Naam wat bo elke ander naam verhewe is. God selfs sê dan in ons teksverse dat die eer wat Hom toekom gee Hy aan niemand anders nie, ook nie aan gesnede beelde nie. Maar in en deur God se naam word daar ook ‘n groot verantwoordelikheid op elkeen wat God ken en sy Naam aanroep geplaas. Dit beteken dat ons sy Naam reg moet gebruik en nie misbruik nie. 

‘n Verbond van genade of ‘n Verbondsoutomatisme!

Skriflesing: Jes 42:1-9; Mat 12:9-21; Gen 17:7,9; Jer 31:31-34; Heb 8:6-13
Teksvers: Jes 42:6-9; Mat 12:20; Jer 31:33; Heb 8:10

God het met Israel ‘n verbond gesluit dat Hy sal hulle God wees. Dit noem ons die “monopleuriese” deel van die verbond, die opstelling van die verbond het van God af uitgegaan. Die tweede deel van die verbond is die “duopleuriese” deel, waar die volk uit dankbaarheid vir God ‘n volk moet wees, gehoorsaam aan God. Ons lees in Heb 8:10
“Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.”

Hoe moet ons as “verbonds-gelowiges” die verbond verstaan en daarvolgens leef?

  • God sluit ‘n Verbond
  • God is getrou aan sy Verbond
  • God vra getrouheid aan sy Verbond

Wat nog?

(Voorbereiding)

Skriflesing: Jesaja 5:1-30 
Teksvers: Jesaja 5:4 

Ongeveer een hele honderd jaar v  r die ballingskap na Babel is Jesaja geroep as profeet in Juda. Sy opdrag is om te waarsku en te roep tot bekering. In terme van die tema van 2022 (Vrug van die Gees) en die voorbereiding van die nagmaal volgende week, is dit heel gepas om onsself te toets aan die vermanings van Jesaja 5.

Vermanings in liefde gedoen soos hier is altyd bedoel as God se genade. In genade word ons ook v  r die nagmaal vermaan om onsself onder loep (vergrootglas) van God se Woord te stel, voordat ons aan die nagmaal gaan. Anders eet en drink ons mos ‘n oordeel oor onself!

Uit die droë stomp sal daar vrugte kom

Skriflesing: Jesaja 11:1-16
Teksvers: Jesaja 11:1

Die vyeboom word vervloek en verdroog omdat dit nie vrug dra nie. Tog is daar profeties uit die geskiedenis ook ‘n dieper betekenis aan ‘n droë stomp uit die geslag van Isai, waaruit daar ‘n loot sal groei wat vrugte dra. Wat beteken dit dat Israel ‘n droë stomp is? Watter loot is dit wat sal vrug dra? 

Ons staan vanoggend stil by hierdie profesie uit Jesaja oor die koms van die Verlosser, wat ook nuwe lewe in ons wek. 

« Older posts