Brose mense en tog in God se diens!

Skriflesing: Spreuke 30:24-28; 2 Kon 5:1-18
Teksvers: Spreuke 30:28; 2 Kon 5:2,3,9,10,15

Vier klein dingetjies op aarde met buitengewone wysheid

“’n Geitjie kan jy met die hand vang en tog kry jy hom in koninklike paleise.”

‘n Geitjie is ‘n brose soort akkedissie. Ons sien hom dikwels in huise waar hy teen mure sit. In die aand sit hy by ‘n lig en vang muskiete en allerhande klein goggatjies. ‘n Geitjie is ook baie weerloos en daarom is hy skugter en kruip weg sodat jy hom nie maklik kan sien nie. Jy vang hom baie maklik met die hand. Omdat hy egter so skugter is kruip hy ongesiens selfs in paleise weg.

So lees ons ook van ‘n klein dogtertjie, naamloos en tog was sy instrumenteel in ‘n leeraanvoerder se herstel van melaats-heid. Is jy in God se diens? Is jy diensbaar vir God?

Laai af

Gehoorsame kinders leef tot eer van God

Skriflesing: Eksodus 20:12; Efesiërs 6:1-9
Teksvers: Eksodus 20:1
HK Sondag 39

In die vyfde gebod, waar dit oor gesag gaan, is die beginsel wat daargestel word, ‘n baie intieme en bekende verhouding: Eer jou vader en jou moeder!

Gesag begin by hierdie eerste verhouding waarin ons die wêreld binne kom. Jou ouers is die eerste persone wat jy ken. Hulle is die persone deur wie jy in die lewe kom. En hulle is uiteraard die eerste mense met wie jy te doen kry… As ouers is ons nie alleen in ‘n liefdesverhouding tot ons kinders nie, maar ook ‘n gesagsverhouding…

Hierdie gesagsverhouding weerspieël iets baie meer as net ons gesinstruktuur. Dit wys op ons gewilligheid om te leef onder die gesag van ons hemelse Vader. Ons staan stil by die vyfde gebod met die tema: Gehoorsame kinders leef tot eer van God.

Laai af

SONDAG, DIE DAG VAN DIE HERE – ‘n RUSDAG, ‘n FEESDAG

Skriflesing: Eks 20:8-11; Psalm 92
Teksvers: Ps 92:1,2,14 (Eksodus 20:8-11)
HK Sondag 38

Die Sabbatsgebod reël die mens se weeklikse roetine. Ses dae werk en een dag rus. So was dit van die begin af. Ja, selfs voor die gee van die Tien Gebooie was dit reeds die reël! (Eksodus 16 – die sewende dag was daar geen manna nie).

Die mens wat as die beeld van God gemaak is, ontvang dus hierdie reël van sy God. Op die sewende dag het God sy werk voltooi deur te rus. Die rus was die kersie op die koek! God laat Hom nie rusteloos voortjaag nie. Hy wil ook dat die mens in ‘n bepaalde roetine kom, en so nie ‘n slaaf van die dolle gejaag van die tyd word nie.

Het jy nog tyd vir die Here? Die Sondag wat in die plek van die Sabbat gekom het, is juis die dag waarop jy en ek kan rus, weer tot verhaal kan kom, om na te dink en weer van Hom te leer hoe ons Hom in die week moet dien!

Laai af

Die Kerk ook Gereformeerde kerke moet altyd reformeer

“Ecclesia reformata semper reformanda”

Skriflesing: 2 Kon 17:1-41
Teksvers: 2 Kon 17:2,13,27,28,34,37,3

Hervorming is ‘n blywende opdrag. Reformeer terug na die Skrif toe, bly ‘n noodsaaklikheid. Nogtans leef ons in veranderde omstandighede, met nuwe uitdagings, met mense wat nuut dink en doen, daarom moet die kerk die mens van die dag bedien. Maar God en die Skrifwaarhede verander nie. Om met die tyd by te bly en God nog steeds opreg en eerlik te dien, is ‘n geweldige uitdaging. Daarom mag die kerk nie verwater nie. Daarom moet die kerk reformerend, relevant bly in ons tyd. Dit beteken nie dat ons reformasie altyd net moet sien as terugkeer na ou tradisies en gebruike van die verlede nie, maar dat ons moet aanpas in ‘n moderne tyd, maar nogtans die Skrif, belydenis en Kerkorde moet gebruik om God opreg en eerlik te aanbid soos wat Hy in sy Woord van ons vra.

Mag ons die wysheid altyd van God kry om ware kerk te bly!

Laai af

God sien alles

Skriflesing: Gen 30: 25-43; Gen 31 :1-17,41,42; Heb 11: 21; Psalm 121:1-5 (1Pet4:19)
Teksvers: Hebreërs 11:21(Gen 47:31)

Ai, die arme ou Jakob darem. Hy het vir homself soveel moeilikhede op die hals gehaal. Sy eie planne skelmstreke het hom niks anders as stres en sorge besorg nie en vir sy huisgesin nie goed gedoen nie. Die onreg van die skelmstreke teenoor hom gepleeg het dit nie juis makliker gemaak nie. Ons hoor dat die twintig jaar vir Laban vir hom tog ook moeilike tye was. Die teksgedeelte leer ons egter dat geen onreg teenoor hom gepleeg ooit God se oog ontgaan het nie. En vir God se kinders in die wêreld van onreg en korrupsie geld dit as ‘n troosvolle boodskap.

Nota: In Gen 47:31 lees ons dat Jakob in aanbidding buig oor die koppenent van sy bed., terwyl Heb 11 meld dat hy aanbid oor die knop van sy staf. Die verskil kom in Hebreërs wat aanhaal uit die LXX wat ’n ander lesing het as die MT van die Ou Testament. Die stamwoord is dieselfde, die klinkers verskil. (matê = staf en mitah = bed). Dit maak aan die wese van die saak geen verskil nie. In beide lesings gaan dit immers daaroor dat Jakob aan die einde van sy lewe/ in sy ouderdom ’n dankbare aanbiddende houding in onderwerping aan die wil van God ingeneem het.

Laai af