Indikatief, Imperatief, Belofte!

Skriflesing: Matteus 28:1-20
Teksvers: Matteus 28:18-20 

Jesus Christus versamel Sy Eie kerk, die ware kerk. Hy is die Hoof, die prototipe, die Eerste. Maar Hy is ook die Koning. Hy regeer Sy kerk. Dit is nie ‘n demokrasie waar mense self aansluit en dan besluit hoe die Koning aanbid moet word en waarvan hulle hou of nie…! Jy betaal ook nie ledegelde deur jou ramings of bydraes nie…. 

Die kerk is hulle wat gewillig onder die Koninklike heerskappy van die Koning Sy opdragte getrou uitvoer… Ons staan vanmôre stil by die Sendingsopdrag, die bekendste opdrag wat die kerk nie nakom nie. 

Ons kyk na die: 

Indikatief – die stelling – Christus is Koning, aan Hom behoort ALLE mag. 

Imperatief – die opdrag – Maak dissipels – van ALLE nasies. 

– Dopende en Lerende hulle om ALLES te onderhou wat ek beveel. 

Belofte – die versekering – Want Hy is met ons AL die dae tot in die voleinding. Amen 

Ds Lourens Venter 

Selfvoldaanheid teenoor Afhanklikheid

Skriflesing: Mat 5:1-12; Ps 34 
Teksvers: Mat 5:3; Psalm 34:9-11 

Dikwels is ons so selfvoldaan oor wat ons bereik en vermag het. Hetsy of dit in my werk, gesin, finansieel of selfs kerklik is. So maklik om in gemaksugtigheid te leef.

Hoe wil God hê moet ons hieroor dink?

  • Selfvoldaanheid voor God
  • Afhanklikheid van God
  • Goedheid van God

Van totale verwerping tot aanneming!

Skriflesing: Psalm 27:10; Esegiël 16; Mat 27 
Teksvers: Matteus 27:47-49 

Al sou my vader en my moeder my verlaat… Dink hier sommer aan al die aborsies. Vroeër was dit sommer net weggooi-babas… Nou is dit al sg. “wettige aborsies”! 

Volgens die WGO is daar jaarliks 40-50 miljoen aborsies per jaar. Dit is 12500 per dag!!! Ouers wat hulle kinders weggooi, verwerp, verlaat! ‘n Onbegryplike gedagte. En tog gebeur dit elke dag! 

Dink ons dan aan ons hemelse Vader wat alle rede het om ons weg te gooi of te verwerp in die ewige vuur. Wat ‘n skreeuende werklikheid… byna te veel om te verwerk. 

Het God enige rede om ons aan te neem? 

Jou vra om vergifnis moet ook vergewensgesind wees!

Skriflesing: Matt 18:21-35; Lukas 7:36-50 (Matt 6:9-14; 1 Joh 1:5-10) 
Teksvers: Luk 7:47; Matt 18:31-33 
HK Sondag 51 

Die bede om brood en die bede om vergifnis word in Matteus 6:12 met die woordjie “en” aan mekaar verbind. Die mens het beide ewe nodig: brood vir die liggaam en vergifnis vir die siel! So leer die Woord ons dat die mens nie net van brood alleen sal lewe nie… Daar is dus ‘n heilige balans tussen die stoflike en geestelike. 

As jy egter mooi nadink, is die laste van jou sondeskuld veel erger as broodsgebrek. Die las van ‘n skuldige gewete en skuldgevoelens is dikwels die oorsaak van gebroke verhoudinge. Dit kan net heel word deur ware vergifnis. Vir daardie regte gesindheid moet ons bid. Vergifnis genees en heel. Daarom leer Jesus ons om te bid vir vergewing, mààr dan ook vir ‘n gesindheid waarin ek ook van harte gewillig is om my naaste opreg te vergewe.

Bring hulde aan die Koning

Skriflesing: Matteus 2:1-12 
Teksvers: Matteus 2:2 

‘n Stille wenk uit die sterrehemel lei wyse manne na Betlehem. Daar bring hulle vir die Koning, koninklike geskenke. Hulle geleerdheid en welstand maak hulle nie meerwaardig, as die seuntjie in die stal nie. Nederig buig hulle neer en bring aan Hom kosbare geskenke. Daar vind hulle rus vir hulle siele wat hulle geleerdheid nooit gebring het nie. Geen wonder ter wêreld kan die Wonder van God se genadegawe vervang nie. 

Die Wonder van die genade en liefde van God. Die Wonder dat die Seun van die mens na hierdie aarde kom. Hiermee was die wyse man-ne gelei deur God met ʼn ster, na die Skrifte, tot by die lewende Salig-maker. Voor hulle reis het hulle hulle verstom aan die hemelliggame. Na hulle reis is hulle verbaas en dankbaar dat die hemeldeur self oopgegaan het. 

Ons staan vanaand stil by die tema: Bring hulde aan die Koning. Amen 

Jou woord is jou eed

Skriflesing: Matt 5:33-37; 23:16-22
Teksvers: Matteus 5:37
HK Sondag 37

In die derde gebod is dit baie duidelik waar dit gaan om die Naam van God dat ons in geen opsig dit ligtelik moet opneem nie. Want aan die Naam van God word sy eer gekoppel en is heilig omdat dit sy wese voorstel. Daarin is die miskenning van God se Naam en die misbruik ‘n belangrike saak wat ons nie mag ignoreer nie. God wil dat ons sy Naam nie misbruik nie maar wel dat ons Hom reg aanroep!

Wat het eedswering dan met die Naam en die regte gebruik van die Naam van die HERE te doen? Om te sweer of ‘n eed af te lê beteken om ‘n verbond aan te gaan of dan ‘n kontrak, ‘n belofte. Met hierdie verbond stel jy as persoon die waarheid bo alle dinge. Omdat geen mens in jou hart kan sien of dit wat jy sê die waarheid is of nie, word daar gewoonlik dan op God beroep om as getuie te dien.

Ons staan vanaand stil by die bergrede waarin ons Here Jesus ons leer dat ons woord ons eed is.

Laai af