Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Handelinge (Page 1 of 6)

Die krag van Jesus se Naam 

Skriflesing: Hand 3:1-26; Hand 8:9; Hand 14:8-11 (1983)
Teksvers: Hand 3:6,16

Vir ons as mense is ons name belangrik. Ons is trots op ons name veral as ons weet hoekom jy die naam het. Miskien is dit ’n familie-naam, jou oupa of ouma, pa of ma se naam. Miskien was dit ’n mooi naam vir jou ouers. Partykeer het ’n naam, veral ’n bynaam ‘n betekenis. 

Ons gaan vanmôre kyk na: 

• Die betekenis van Jesus se Naam. 

• Die krag van Jesus se Naam. 

• Die gebruik van Jesus se Naam. 

Hand 3:6 “Maar Petrus sê: “Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!” 

Die hemele geopend 

Skriflesing: Esegiël 1:1-3;(2020); Handelinge 7:44-61
Teksvers: Handelinge 7:55-56
HK: Sondag 19

Die dieptepunt van ons belydenis handel oor die lyding van Christus, maar die hoogtepunt van ons belydenis gaan oor die verhoging van ons Middelaar aan die regterhand van ons hemelse Vader, vanwaar Hy weer sal kom as Regter om te oordeel. 

Daar is egter iets geweldig belangrik wat ons moet verstaan met betrekking tot hierdie koms van ons Here uit die hemele en sy terugkeer daarheen. Ons staan vanaand by die Nagmaal stil rakende die hemele wat geopen is. 

Amper Christenskap 

Skriflesing: Handelinge 26:1-32 (2020)
Teksvers: Handelinge 26:15-18
HK: Sondag 13

Nie minder as drie maal word die bekering van Paulus in die boek Handelinge beskryf . 

Die eerste keer is die beskrywing van sy bekering, en die ander twee geleenthede is waar Paulus self verduidelik of getuig van sy bekering. 

In hierdie geval, voor koning Agrippa, en daarvan sê die koning: Jy het my amper oortuig om ‘n Christen te word

Ons staan stil by hierdie getuienis van Paulus waarin hy erken dat Jesus Christus die Here is. 

Die Naam van die HERE red 

Skriflesing: Handelinge 3:1-26
Teksvers: Handelinge 3:6 en 16
HK: Sondag 11

In ‘n naam sit baie meer as net ‘n persoon se herkenning. Ons onthou nie eens altyd mense se name wat ons ontmoet nie. Ander name kan ons weer nie sommer vergeet nie. 

As dit egter kom by die Naam van die HERE, dan is dit baie duidelik dat daar iets uitsonderlik aan die HERE se Naam is. Sy Naam is gekoppel aan Sy wese. Die Naam van die HERE beskryf sy Persoon. So leer ons die HERE ken as “Ek is”. 

Vanaand staan ons stil by ons belydenis van die Naam Jesus, wat Verlosser beteken. 

Glo in die Here Jesus Christus! 

Skriflesing: Hand16; 
HK Sondag 7 
Teksvers: Hand 16;31 

Daar is geen ander manier waardeur ‘n mens gered kan word nie, as dat hulle in Hom GLO wat God voorsien het as Middelaar en Verlosser, nl. Jesus Christus die Here. Hy wat mens geword het en vir al ons sondes ten volle betaal het en so volkome versoening gedoen het, dat God hulle sondes kan en sal vergewe! 

Wat moet ‘n mens dan nog doen om gered te word? 

Glo. Glo is immers om Hom te KEN soos die Bybel Hom openbaar en dan ook ten volle te VERTROU dat Hy vir JOU hierdie versoeningswerk volbring het…. te glo dat God jou sondes ter wille van Hom ten volle vergewe. Kom ons vier dit in die teken van die Nagmaal hierdie Sondag. Neem, eet, drink en GLO! 

Oordenking 29 Mei

Pinkster!

Lees: Hand 2:1-13 veral 1-4
1 “Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar.
2 Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek
gevul waar hulle gesit het.
3 Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het.
4 Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit
aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.”

“Die Pinsterfees, (die uitstorting van die Heilige Gees), is 50 dae na die Paasfees, die kruisiging van ons Here Jesus Christus, gevier.
Jesus is met die Paasfees gekruisig en het volgens die boek Handelinge, 40 dae later na die Hemel opgevaar.
Die Heilige Gees is 50 dae na die Kruisiging en 10 dae na sy Hemelvaart oor die gelowiges uitgestort. ”
(Bybel in Praktyk. 1993:1651)
• Het jy al gebid om vervul te word met die Heilige Gees?
• Is die Uitstorting van die Heilige Gees en die vervulling van die Heilige Gees dieselfde saak?

Die mees prominenste Persoon, Persoon hier met ‘n hoofletter, in die boek Handelinge is, die Heilige Gees. Die Heilige Gees word ongeveer 90 keer in die boek Handelinge genoem. Dit beteken tog baie duidelik dat die Heilige Gees, self God, die derde Persoon van die Goddelike Drie-eenheid, ‘n baie belangrike rol vervul, of werking het in die gelowige se lewe.

Ons belydenis-skrifte is ook baie duidelik wat ons bely oor die Heilige Gees.
• Wie Hy is!
• Watter werk Hy doen …vir en in die gelowiges!

NGB – Artikel 11
DIE GODHEID VAN DIE HEILIGE GEES
Ons glo en bely ook
• dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan;
• dat Hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slegs uitgaan;
• dat Hy in orde die derde Persoon van die Drie-eenheid is;
• dat Hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is;
• dat Hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer.

Maar waar kom Pinksterfees vandaan?

Die griekse woord vir Pinkster is – πεντηκοστή – pentēkostē. Dit beteken vyftig.
Die eerste plek waar ons van die Profetiese voorspelling van Pinksterfees lees is in Lev 23:15-17

15) “Van die dag ná die sabbat af, die dag waarop julle die are as beweegoffer vir die Here aanbied, moet julle sewe volle weke tel.
16) Die dag ná die sewende sabbat, op die vyftigste dag, moet julle vir die Here ‘n graanoffer bring uit die pas geoeste graan.
17) Elke gesin moet twee brode vir ‘n beweegoffer na die heiligdom toe bring. Dit moet van drie kilogram meel met suurdeeg gebak wees en is ‘n gawe aan die Here uit die eerste opbrengs van die oes.”

Jesus Christus openbaar Homself in Joh 6:35: “Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.”

In Hand 2:5-11 lees ons met die uitstorting van die Heilige Gees dat daar ten minste 15-17 groepe mense of kulture bymekaar was wat in hul eie taal die evangelie gehoor het.
• God het die Heilige Gees laat uitstort oor uitverkorenes uit alle volke tale en nasies.
• Ons opdrag is om die evangelie uit te dra.

Die Christelike pinksterfees is dus op die dag waarop die Ou Testamentiese pinksterfees gevier is, vervul.
Die 50 dae tussen die beweegoffer van die eersteling-gerf en die pinksterfees het aan die begin van die Nuwe Testament tussen die opstanding van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees verloop.
Ná die Sondag van Jesus se opstanding
• het 40 dae tot by sy hemelvaart verloop (Hand. 1:2-3), en
• ‘n verdere tien dae tot by die uitstorting van die Heilige Gees.
Ná die Donderdag van die hemelvaart het die dissipels hulleself tien dae lank in die bovertrek verootmoedig en gebid om die belofte van die Heilige Gees te ontvang.
Op die dag ná die sewende sabbat sedert paasnaweek is die Heilige Gees oor hulle uitgestort.

Bid dat jy elke dag met die Gees vervul sal word en dat die Heilige Gees jou elke dag sal lei!

Hierdie volmaakte tydsberekening vir die uitstorting van die Heilige Gees dui onmiskenbaar daarop dat…
• die bedeling van genade,
• wat ook die bedeling van die kerk of
• die bedeling van die Heilige Gees genoem word,
• die bedeling van die wet in God se raadsplan vir die mens vervang het.

Wat leer dit ons vandag?

Daarom bid ons nie meer vir die uitstorting van die Heilige Gees nie.
Ons moet daagliks bid om met die Heilige Gees vervul te word.

Toepassing

Ek moet my ou, vleeslike natuur afsterf en saam met Christus in ‘n nuwe lewe opgewek word.
Ek moet met die nuwe mens beklee word wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
• Net die Heilige Gees kan my met die opstandingslewe van Christus beklee.

Dit is waarop die dissipels in daardie tien dae tussen die hemelvaart van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees gewag het.

Verootmoedig jouself dan in hierdie tyd voor die Here.
Vertrou Hom vir volkome verlossing.
Verklaar jouself opnuut bereid om leeggemaak te word, sodat sy Gees jou lewe vervul.
Kom ons vertrou en bid tot die Here om …
• ons met sy Gees te vul en
• ons met sy Gees te lei, elke dag van ons lewens.

Kom ons bid saam
Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde Kerk Centurion: Sel 082 964 5595: gskruger1@gmail.com

« Older posts