Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: 2 Petrus (Page 1 of 2)

HERVORMINGSDIENS: Maak jou roeping en verkiesing vas

Skriflesing: 2 Petr 1:1-15 (1983)
Teksvers: 2 Petr 1:10,11

’n Ware gelowige moet die sekerheid hê dat hy uitverkies is.
’n Ware gelowige moet die sekerheid hê dat hy ’n geroepene is.
’n Ware gelowige moet die sekerheid hê dat hy in hierdie lewe nie sal struikel nie.

Laat ons van vandag af kragtig daarna streef en met geesdrif daaraan werk om ons roeping en verkiesing deur God in Jesus Christus te bevestig. Laat ons ons roeping as gelowiges opvolg, met ’n godvrugtige lewe, sodat ons roeping gesien kan word.
So sal ons dan nooit struikel of afdwaal nie maar deur die genade ook die ewige koninkryk van onse Here en Verlosser Jesus Christus beleef.

Oordenking 22 Junie

Die Bybel is die geïnspireerde Woord van God!

Lees: 2 Pet 1:20-21; 2 Tim 3:16-17
2 Pet 1:20-21;
20 “Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie,
21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.”
2 Tim 3:16,17
16 “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek,
17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”

Hierdie twee Skrifgedeeltes bevestig aan ons hoe die Bybel tot ons gekom het. God het deur die Heilige Gees, Bybelskrywers geïnspireer om die Bybel te skryf. By benadering is die volgende feite waar ivm die Bybel…
• Die Bybel is geskryf oor ‘n tydperk van ongeveer 1500 jaar.
• Dit is geskryf op drie kontinente – Afrika, Asië en Europa.
• Dit is geskryf in drie tale – Hebreeus, Aramees en Grieks.
• Dit is geskryf deur 40 verskillende mense wat op verskillende plekke gebly het.
• Die wonder daarvan is dat die Bybelse boodskap ‘n duidelike eenheid vorm van Genesis tot Openbaring ten spyte van die verskillende skrywers oor so ‘n lang tydperk.
(Ackerman, M. 2017. Help! Ek verloor my geloof… Sekerheid as jy Twyfel. p.7,8)
God het mense uit verskillende agtergronde gebruik om die Bybel te skryf:
• Moses ‘n Prins en leier van Israel met wie God self gepraat het. Ex 20
• Amos ‘n Skaapboer vanuit Tekoa. Amos 1:1
• Josua ‘n Veggeneraal en assistant van Moses. Jos 1:6
• Salomo ‘n Koning aan wie God wysheid en insig en rykdom gegee het. 1 Kon 4:29; 2 Kron 9:22
• Lukas ‘n Dissipel en ‘n mediese dokter
• Johannes ‘n Geliefde dissipel
• Paulus Eers ‘n gevreesde Fariseër en daarna ‘n apostel wat ongeveer 14 briewe in die NT geskryf het. (Ackerman, M. 2017. Help! Ek verloor my geloof… Sekerheid as jy Twyfel. p.7,8)

Die Bybel is die mees vertaalde Boek, dit is vertaal in meer as 648 tale wêreldwyd. In Suid Afrika in 11 tale. Gedeeltes van die Bybel is al in meer as 2 577 tale wêreldwyd vertaal. Agt jaar gelede was daar al ongeveer 418 miljoen gedrukte Bybels versprei en dit is onmoontlik om vas te stel hoeveel is elektro-nies via die internet en op selfone versprei. (Ackerman, M. 2017. Help! Ek verloor my geloof… Sekerheid as jy Twyfel. p.7,8)

Ons lees in 2 Petr 1:20 dat die Bybelskrywers deur die Gees meegevoer is. Dit kan as volg verduide-lik word, soos wat ‘n blaartjie op die water deur die wind voortgedryf word, so is die Bybelskrywers deur die Heilige Gees geïnspireer om te skryf wat God wou hê hulle moes skryf. Daarom kan die Woord ook net biddend, olv die Heilige Gees reg uitgelê word, ons noem dit eksegese. Hierdie inspirasie noem ons organiese inspirasie.

Om die Bybel te verklaar, is nie sommer net ‘n kwessie van gemaklike lees en verstaan en verklaar nie. Daar moet eers gebid word vir verligting van die Heilige Gees. Daarna moet die teksverse verklaar word met ander Skrifgedeeltes in die Bybel. Daarna volg ‘n proses van eksegese, wat beteken dat die oorspronklike taal bestudeer word, met die grammaties-, histories- en kanonieke konteks in ag geneem word. Om die Bybel dus reg te verklaar moet ons nie eie insig gebruik of my voorkeure nie, maar ons moet biddend die Bybel bestudeer om te sien wat God daarin aan ons openbaar.
Dit is wat die apostel Petrus hier aan ons openbaar. Ons moet met groot verantwoordelikheid na God luister soos wat Hy die Bybel aan ons gee en nie ons eie agendas of verstaan van die Bybel wil gebruik nie.
Kom ons bid saam
Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde Kerk Centurion: Sel 082 964 5595: gskruger1@gmail.com

Oordenking 19 Junie

Jesus se metamorfose en die Heilige Gees openbaar die Bybel aan ons!

Lees: 2 Pet 1:16-21; Mat 17:1-8 (2)

16 “Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien.
17 Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.”
18 Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was.
19 En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.
20 Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie,
21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.”

Die fokus in 2 Petr 1:16-18 wys terug na Mat 17:1-8. Daar lees ons, het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes na’ n hoë berg geneem. Terwyl hulle daarbo was lees ons in
Mat 17:2 “Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander: sy gesig het begin straal soos die son,
en sy klere het wit geword soos die lig.”
En toe het ‘n stem uit die hemel gekom wat bevestig het wie Jesus was:
Mat 17:5b “Terwyl hy nog praat, het ‘n helderligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi,
en ‘n stem uit die wolk het gesê: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na
Hom.”

Petrus wat hierdie brief nou skryf, het dit alle gesien en beleef. Dit is nie stories wat opgemaak is nie. Dit is die waarheid waarvan Petrus getuig. Die betekenis van hierdie gedeelte is juis dat daar onweerlegbare bewyse is dat Jesus Christus is die Seun van God.

  • Petrus, Jakobus en Johannes het Jesus se metamorfose, sy verandering gesien met hulle eie oë.
  • Petrus, Jakobus en Johannes het God die Vader se stem self gehoor wat uit die hemel gekom het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.”

Eerstehandse ondervinding is vir ons onweerlegbaar feite. Daar was drie getuienisse, drie dissipels wat dit gesien het, en vandag probeer mense die Woord afmaak as ‘n storieboek, asof dit net verhale is, asof dit net fabels is.

Die gebeurtenis waarna Petrus verwys se betekenis is nie bloot wat hulle gesien het nie, maar dit getuig ook wie Jesus Christus werklik was en wat Hy vir ons kom doen het op aarde.

Jesus Christus het aarde toe gekom om vir ons sondes te kom sterf.
Jesus Christus het ons met sy betaling van ons sondes met God versoen.
As ons dit werklik glo en bely en uitleef dat Jesus Christus werklik die Seun van God is, ons Verlosser, dan kom die helder môrester op in ons harte. Dan weet ons en glo ons vas alles wat in die Bybel staan. Dan is dit die Heilige Gees wat deur die Woord in ons harte werk en ons oortuig.
Kom ons bid saam
Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde Kerk Centurion: Sel 082 964 5595: gskruger1@gmail.com

Oordenking 15 Junie

Petrus se laaste testament of afskeidsboodskap!

Lees: 2 Pet 1:12-15

12 “Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit en al staan
julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is.
13 Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner so lank as ek
nog lewe.
14 Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Ons Here Jesus Christus het dit trouens duidelik
aan my bekend gemaak.
15 Daarom sal ek my daarvoor beywer dat julle ook ná my heengaan altyd hierdie dinge sal
onthou.” Bron Groenewald, EP 1977 Die briewe van Petrus. p.116ev

“Hierdie gedagte-eenheid word gewoonlik Petrus se laaste Testament of sy afskeidsboodskap
genoem. Hy weet dat hy sy einde nader en rig daarom ‘n dringende woord aan sy lesers.”
(Groenewald, EP. 1977 116ev)

Petrus skryf aan sy lesers en hy herinner hulle aan die evangelie wat hy aan hulle verkondig het. Dit is nie ‘n nuwe evangelie waaraan hy hulle herinner nie, maar wat hulle reeds weet deur die eerste brief wat hy aan hulle geskryf het nl. die eerste brief van Petrus.

Die woord vir herinner het egter ook die betekenis dat hy weer, opnuut, dieselfde evangelie en boodskap, weer aan hulle verkondig. Dit is so ernstig dat Petrus wil aanhou en aanhou en hulle herinner en herinner en bly herinner word aan die evangelie.

Dit is so belangrik dat ons elke dag net die Woord en niks anders as die Woord van God sal lees en verkondig en preek nie.
Ons hoef nie in lang redenasies met ongelowige- of kleingelowige mense te gaan nie…Ons moet net aanhou die suiwer evangelie verkondig.
Dit gaan oor die konstante, konsekwente en voortdurende herinnering, prediking, verkondiging van die waarheid aan God se kinders en die wat nog tot geloof moet kom.
Terwyl ons erken dat ons nooit die dieptes van God se Woord sal ken nie, en in daardie sin voel dit asof ons altyd iets nuuts leer.
Tog is die lewe van ‘n christen, ‘n lewe van herinner word aan dit waarvan ons reeds oortuig is en wat ons weet en erken en bely.
Die plig van die prediker is nie om elke Sondag iets nuuts te bring nie, maar om die Skrif oop te maak en die lidmate te herinner aan die dinge waarvan hulle weet en waarvan hulle oortuig is.

Dit is wanneer herders en christene, hierdie heilige plig versuim dat wolwe die kraal betree en verwoesting saai.
• Mag ons altyd ywerig en ywerig wees in ons roeping om die skape te herinner.
• Mag die lidmate, deur hierdie oproepe tot waaksaamheid gewek word.

Maar aan Petrus is bekendgemaak dat hy spoedig sou sterf.
Ons lees in vers 13 en 14 in die 2020 vertaling dat sy tentwoning binnekort afgebreek gaan word. Daarmee stel hy dit duidelik dat hy gaan sterf.

2 Petr 1:13,14 2020 vertaling
13) “Ek beskou dit as gepas om julle deur herinnering op te skerp so lank as wat ek nog in hierdie tentwoning verkeer; 14) want ek weet dat my tentwoning binnekort afgebreek sal word – soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my duidelik gemaak het.”

Hierdie tentwoning herinner ons baie sterk daaraan dat ons verblyf op aarde maar tydelik is. Ons is maar vreemdelinge op aarde wat tydelik bly. Ons weet tog dat die liggaam net vir ‘n tyd, 60, 70 of 80 jaar daar is en dan sal dit afgebreek word. Dan het ons ‘n vaste gebou in die hemel.

Maar Petrus gebruik hier ‘n baie unieke woord vir sy sterwe.

Hy gebruik die woord vir heengaan of sterf in die griekse woord, EKSODUS!
Maw soos wat Israel uit Egipte getrek het olv van Moses en na die beloofde land, getrek het, is ‘n christen ook besig om uit hierdie lewe, ‘n eksodus, na die Ewige Kanaän, maw na die hemel te maak.

Dit is dieselfde woord wat ons lees by die verheerliking op die berg in Luk 9:31 dat Moses en Elia in ‘n gesig met Jesus gepraat het oor sy uittog uit Jerusalem.
Soos wat die Israeliete vinnig uit Egipte moes trek, “’n Eksodus” om van die Egiptenare af weg te kom, so het Jesus ‘n Eksodus uit Jerusalem gehad.
Hy het met pyn en lyding ons misdade op Hom geneem en is daarom as ‘n misdadiger behandel en so het Hy Jerusalem verlaat op pad na Golgota.
So het Petrus ook waarkskynlik aan die kruis moes sterf.

“Petrus verwys na sy vertrek, of dood, as sy uittog, sy Eksodus, (ἔξοδος), ‘n term wat net drie keer in die Nuwe Testament gebruik word.
• Paulus gebruik die term om te verwys na Israel se uittog uit Egipte (Heb. 11:22) en
• Lukas beskryf Jesus se dood wat in Jerusalem voltrek sou word (Luk. 9:31). Die gebruik in Lukas is interessant omdat die konteks bestaan uit die gesprek tussen Moses, Elia en die Here op die Berg van Verheerliking.
Dit blyk dat hierdie term dien as ‘n brug na die konteks van 2 Petr 1:16-18.
Petrus praat nie van die dood as die einde nie, maar as ‘n eksodus van een plek na ‘n ander.”
(Bron de Ganahl Andy. 2022’02/18 2 Petr 1:12-15 The Purpose of remembering)

So was Petrus se dood vir hom ‘n heerlike heengaan na sy hemelse woning.
Maar voordat hy sou heengaan, sy eksodus na die hemele, het hy sy laaste dienwerk voltooi deur sy lesers te herinner aan die bly evangelie van genade en verlossing.

Ons ywer vir die Here moet daarom ook wees om gedurig, om altyd die blye evangelie van verlossing en genade te verkondig.
Kom ons bid saam
Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde Kerk Centurion: Sel 082 964 5595: gskruger1@gmail.com

Oordenking 12 Junie

Ons Roeping en Verkiesing!

Lees: 2 Petr 1:10-11
10 “Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.
11 En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.”

In ons Skrifgedeelte merk ons ’n stygende lyn van dringendheid, waarmee Petrus skryf.
In verse 3-9 skryf Petrus van die deugde wat God aan ons, die gelowiges geskenk het.
Die geloofsketting en hoe ons ons geloof moet verryk en versterk.

Petrus waarsku ons nou, op hoe ’n wyse ons, ons verkiesing moet sien. Petrus skryf aan ons dat ons ons verkiesing moet vas maak. Ons moet deur ons lewe bewys dat God ons uitverkies het.

Dit moet ons met ywer doen. Ons moet dit haastig doen. Ons moet geen moeite ontsien om dit te doen nie. Ons lewe moet ‘n getuienis en ‘n bewys wees daarvan, dat God ons uitverkies het.
In ons Skrifgedeelte verleen Petrus ook verder krag aan sy bevel deurdat hy ons as broers aanspreek wat natuurlik ook die susters insluit. Broers dui hier op die intiemse geloofsband waarmee Petrus tot die gelowiges staan.

Die feit dat Petrus aan gelowiges skryf, hulle aanspreek as broers, en hulle beveel om te ywer om hulle verkiesing te bewys, dui op die besondere verhouding wat daar tussen die uitverkorenes en God bestaan. Uit genade alleen, sonder verdienste, Ja, selfs van voor ons geboorte af het God ons in sy ewige Raadsplan uitverkies.

Ons het dan ook ’n sekere heilsorde of verlossingsorde wat ons uit die Skrif bely:

  • Die eerste en belangrikste hiervan is ons uitverkiesing,
  • Daarna word ons geroep.

Ons lees in Rom 8:28-30:

28“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy besluit of voorneme geroep is.
29Die wat Hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê, van wie Hy die eerste is.
30Die wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep.
En die wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek.
En die wat Hy vrygesrpeek het, het Hy ook verheerlik.”

God het ons dus uit genade alleen uitverkies. Ons kan of kon niks doen om uitverkies te word nie. God het ons egter nie uitverkies en net so laat staan nie.
Nee, ons is uitverkiesing stel ook seker eise aan ons. Dit plaas ’n verantwoordelikheid van dankbaarheid en gehoorsaamheid op die uitverkorene. Ons as gelowiges moet ons verkiesing sigbaar in ons lewens laat uitkom. Dit moet sigbaar wees nie net vir ons mede-broeders en susters nie, maar ook vir onsself.
Prakties in ons lewens vandag, plaas hierdie bevel van Petrus ’n baie skerp oproep op elkeen van ons. Ons moet oppas om nie wêreldgelykvormig te word nie. Die aanslae van die wêreld is so fel en sondig, sonde word aan ons voorgehou asof dit alles maar reg is.

Die wêreld wil die christen al meer en meer dwing om wêreldgelykvormig te word en sodoende sy ywer om sy verkiesing te bewys af te plat.

Ons kan tog nie twee here dien nie, want ons sal of die een haat en die ander liefhê, of die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Mat 6:24 Ons uitverkiesing plaas ’n verantwoordelikheid op ons wat ons moet nakom.

Dit bring ons by die tweede punt.

2 Ywer in die roeping deur Christus.

Vir die ware gelowige is dit nie net noodsaaklik nie, maar verpligtend om die roeping op te volg.

God roep die ware gelowige deur Jesus Christus. Ons word geroep om skoon en vlekkeloos te wees in God se teenwoordigheid.

Daar is egter ook ’n vals roeping. Ons lees in Mat 22:14 “Baie is geroep, maar min is uitverkies.” Genooides is nie vanselfsprekend ook uitverkorenes nie. ’n Vroom lewe alleen is ook nie noodwendig ’n bewys daarvan dat ’n persoon uitverkies is nie. Mense lei soms ’n vroom lewe om hulle-self daardeur te verheerlik. Hulle wil graag dat ander mense hulle vroomheid raaksien en daardeur wil hulle gerespekteer en geëer word. Ons hele lewe moet tog wees tot eer van God alleen.

In vers 5 lees ons dat jy jou geloof moet verryk. Dit is ’n baie interessante woord in die griekse taal.

Die oorspronklike betekenis van die woord was as volg:
In die ou Griekse teater of toneelwêreld het hulle welgestelde ryk persone gekry wat ’n opvoering geborg het. Hierdie borge was dan ook in kompetisie om te sien wie se opvoering die beste en die skouspelagtigste was. Daarvoor het hulle geen onkostes of uitgawes ontsien nie.
Hulle was soms in ’n titaniese stryd gewikkel gewees om te sien wie se geborgde vertoning die beste is.

Petrus gebruik dan nou ook hierdie woord om aan die gelowiges te skryf en aan hulle te verduidelik hoe hard hulle moet ywer om hulle roeping en verkiesing te bevestig.
Hulle moet geen moeite onkoste, tyd of ywer ontsien om hulle roeping te bevestig nie.

Kom ons wees dan ywerig in ons geloof, om ons roeping en verkiesing in Jesus Christus vas te maak.

Kom ons bid saam
Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde Kerk Centurion: Sel 082 964 5595: gskruger1@gmail.com

Oordenking 8 Junie

Ons geloofsketting!

Lees: 2 Petr 1:3-8
3 “Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.
4 Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het.
Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.
5 En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis,
6 die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug,
7 die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.
8 As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.”

Geloof is jou kosbaarste besitting. Geloof is die kosbaarste geskenk van God aan ons.
“Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien.” V3a
God het deur sy “krag” aan ons alles geskenk wat nodig is.
Daarom moet daar geloofs-groei by ons wees.

Ons geloof is soos ‘n ketting met sewe skakels. Op sy eie is ‘n ketting-skakel nutteloos, maar aanme-kaar is die ketting ‘n baie sterk gereedskapstuk. So is daar sewe skakels waarmee ons ons geloof moet versterk. Jou geloof moet verryk word met deugsaamheid..
• Deugsaamheid met kennis…
• Kennis met selfbeheersing
• Selfbeheersing met volharding
• Volharding met godsvrug
• Godsvrug met liefde onder mekaar
• Liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.

Ons kan hierdie sewe eienskappe in drie groepe opdeel:
• Eerstens die wat handel oor die karakter van ons geloof.
• Tweedens die wat handel oor die gesindheid van ons geloof.
• Derdens handel die wat handel oor intermenslike verhoudinge in die geloof.

Die karakter van ons geloof.

Deugsaamheid Deugsaamheid beteken om volkome in jou doel te slaag. Ons as christene se doel is om God te verheerlik. As ons dan God met ons hele lewe verheerlik slaag ons in ons doel.

Kennis Die betekenis van kennis hier is kennis wat toeneem. Kennis gaan nie net oor intellektuele kennis nie, maar dit gaan oor ’n verstaan van die Woord en die uitleef daarvan deur ’n intiem persoolike verhouding met God en met jou medemens.

Die Innerlike gesindheid van ons geloof.
Selfbeheersing Selfbeheersing gaan daaroor om die verkeerde wêreldse plesiere van die lewe, wat tot sonde lei te weerstaan.

Spr 16:32 “’n Geduldige mens het meer waarde as ‘n bedrewe vegter,
‘n mens met selfbeheersing meer as iemand wat ’n stad inneem.”

Spr 25:28 “’n Stad sonder ‘n muur om hom te beskerm,
so weerloos is ‘n mens as hy nie selfbeheersig het nie.”

Volharding/lydsaamheid/geduld van ons geloof.

Jak 1:3,4 “My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet enduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.”

Volharding is iets waaraan ’n gelowige biddend en in diepe afhanklikheid van God moet werk. Dit gebeur nie outomaties of kom vanself nie. Ons lees juis in Rom 5:3,4 “Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, 4 en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop;”

Godsvrug Hierdie woord beteken vrug te dra tot eer van God. Dit beteken om geloofsvrugte te dra. Iemand wat in die regte verhouding met God staan sal ook in die regte verhouding met sy naaste staan. Hy sal vrugte dra wat by die bekering pas. Dit gebeur met almal wat na die wil van God soek en dit biddend in geloof nastrewe.

Interpersoonlike verhoudinge in ons geloof.

Liefde onder mekaar / Broederliefde Petrus skryf juis in sy eerste brief, 1 Petr 1:22, dat die wedergebore kinders van God mekaar moet liefhê. 1 Petr 1:22 “Noudat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig liefhê.”

Liefde vir alle mense / Naasteliefde Hierdie liefde is die agape liefde wat God bewys het teenoor alle sondaars toe Hy aan die kruis vir ons gesterf het. Dit is die liefde wat die Heilige Gees in ons harte uitstort as ons in die Gees wandel. Rom 5:5 “…God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.”

Om mee af te sluit

Kom ons werp alles in die stryd om ons geloof te verryk.
Kom ons bid dat God ons sal seën, om met oorgawe en entoesiasme, die deugde by ons geloof te voeg.
Mag ons lewe so verryk word dat ons ‘n verdieping en ‘n verinniging in ons verhouding met ons Verbondsgod ervaar.
Kom ons bid saam
Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde Kerk Centurion: Sel 082 964 5595: gskruger1@gmail.com

« Older posts