Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Predikante Skryf (Page 1 of 35)

Die Here gee sodat ons kan gee 

(Gal 6:10) 

Die werkwoord “gee” het te doen met die gawes wat ons aan ander en aan die Here bring. Die beginsel wat van Gen 14:18-20 en wat regdeur die Bybel as riglyn loop, is ʼn tiende of tien persent van alles wat jy ontvang. Wat ons het, het ons van die Here ontvang. Hy gee sodat ons kan gee. So toets Hy ons gesindheid. 

Jesus het ook nooit gehuiwer om die onderwerp van geld aan te spreek nie. Elf van sy 40 gelykenisse verwys bv na geld. Geld is immers so alledaags dat ons almal die voorbeeld daarvan kan snap. Geld is nie die probleem nie, maar wel geldgierigheid. Paulus skryf aan Timoteus: “Geldgierigheid is die wortel van alle kwaad” (1 Tim 6:10). Geld kan ʼn afgod in ons lewe raak en daarvoor waarsku Jesus in die Bergrede: “Julle kan nie God en Mammon dien nie!” 

Die Here wil egter dat die bekering van die nuwe lewe in Christus, ons tot diep in ons beursies raak. Daarom toets Hy ons vrygewigheid (2 Kor 8). 

Bring dus die hele tiende na My voorraadkamer, sê die Here, …” anders beroof ons God (Maleagi 3:8-12). God gee aan ons, sodat ons kan gee. 

U kan benewens u kerklike bydrae en die kollektes vir die armes en barmhartigheid ook nog bydra vir die volgende en ander instansies: 

  • Teologiese skool en Studentekas 
  • Mukhanyo Theological College (waarvan ons gemeente ‘n lidkerk is) 
  • Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys 
  • Bybelverspreiding en Biblos 
  • Evangelisasieprojekte en GKSA Sendingfonds 
  • Projektefonds van die Kerk 
  • Crossroads Gevangenisbediening 
  • Koningskinders 
  • Kerklike Tydskrifte, DKB, Vroueblad en Kruispad 
  • Ander verdienstelike sake of organisasies 

Oorweeg selfs een van hierdie sake in u boedel en testament. Mag die Here ons ook in die finansiële aspekte van ons geloof en godsdiens seën, en mag ons altyd waarlik dankbaar wees vir alles wat ons uit Sy hand ontvang. 

Ds Maarten 

Ware Koinonia

Soos ek hier sit en die herfsluggie om my dartel kry ek koue rillings as ek dink aan April vier jaar gelede toe ons gehok was om tuis te bly weens die Covid-19 Pandemie van 2020. Veral as die Strelitzias begin blom dan onthou ek die droewige tyd van afsondering van geslote kerke en bevreesde mense. 

Hier sit ons nou vier jaar later en ons het al weer byna daarvan vergeet. Destyds het ons geglo, en selfs gesê dat die inperkings van die grendeltyd ons weer honger sou maak vir die intieme koinonia van gemeentelike samekomste. As mens iets mis waardeer jy dit mos meer. 

Die vraag is nou of dit ooit gebeur het en of ons werklik die gemis en verlies aan koinonia in ‘n positief omgekeer het. Hier hoef ons nie groot beoordeling toe te pas en tendense te probeer evalueer nie. Die kerk van Jesus gaan immers maar deur goeie en slegte seisoene. Dit sal eerder vanpas wees om jouself te beoordeel of jy nog die gemis van destyds onthou en gevolglik die geleentheid wat daar nou is met alle mag aangryp en benut. 

Koinonia (gemeenskap van die gelowiges) is immers nie net iets waarby jy alleen kan baat nie, maar waarby ander baat as ek en jy dit nie afskeep nie. Dink maar aan laas naweek se heerlike koek en tee, gemeente-ete, die mooi eredienste en kategese. 

Maak gebruik van die koinonia-geleenthede en leef die nuwe lewe in Christus. 

Laat ons dus die onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar mekaar eerder aanmoedig… en dit des te meer soos ons die oordeelsdag sien naderkom” (Heb10:25). 

Ds Maarten 

God is altyd in beheer as Skepper, as Verlosser en as Trooster!

Demografie van Klassis Burgersdorp in die Oos-Kaap

Klassis Burgersdorp is ’n plattelandse, uitgestrekte gebied waar die bevolking yl gesaai is. As ek daar bevestig word sal ons DV 3 voltydse predikante wees om 16 gemeentes te bedien, versprei oor ’n baie wye gebied. 

Van Noord na Suid, Aliwal-Noord in die Noorde, na Queenstown in die suide, is 163 km ver. 

Vanaf die Ooste Maclear/Elliot na De Aar in die verre weste is 550 km ver. 

Rofweg kan die klassis in die Oostelike deel en die Westelike deel verdeel word met die volgende indeling: 

• In die Westelike deel is daar agt gemeentes en drie predikante; ds. Bain (Oranjerivier in Orania), ds. van der Westhuizen in Colesberg (wat ’n jaar studieverlof het en in die VSA is) en De Aar, ds. Deysel in Venterstad. 

• In die Oostelike deel met slegs een predikant is daar 7 gemeentes: 

Burgersdorp (DV ds. Gerrit Kruger) Die volgende gemeentes het geen predikante nie, Aliwal-Noord, Molteno, Queenstown, Dordrecht, Maclear/Elliot, Barkly-Oos. 

Die hele klassis het net ’n bietjie meer lidmate as wat die Gemeente van Centurion het, te wete 1400 in totaal. 

Dit bring geweldige uitdagings mee. Nogtans is dit die Here se kerke en die Here is steeds in beheer. Daarom kan en mag ons nie ons oë en ore sluit vir die nood van die plattelandse-kerke nie. Ons mag hulle nie negeer as klein en nietig nie. Ons moet steeds kyk waar ons kan help, op watter wyse ookal. Die belangrikste en grootste hulp wat ons kan gee is deur voorbidding te doen. 

In Centurion is daar baie mense met noue bande met Burgersdorp. Om net ’n paar te noem: Wouter Styger se pa en ma boer in die distrik en dit is waar hy grootgeword het. Henda Vreugde se pa was vir jare ’n mediese dokter in Burgersdorp. Die eerste teologiese skool was in Burgersdorp gewees. 

Daar lê vir my en Rika harde werk voor. Ons bede is dat die Here aan ons die geloofsvolharding, die gesondheid en krag en lus en ywer sal bly gee om hierdie heerlike roeping te kan en mag verrig. 

Soli Deo Gloria – Net aan God die eer. 

Ds. Gerrit 

 

Verskillende opvattinge oor die Nagmaal      

(Bron: Feenstra, JG 1986 p244) 

Hoekom vier ons vandag die heilige Nagmaal? Wat is die betekenis van die Nagmaal en waarop dui die brood en die wyn? Die Heidelbergse Kategismus behandel die Heilige Nagmaal en wel in Sondag 28-30 so ook die Nederlandse Geloofsbelydenis, art 33,35 

Om hierdie vrae te antwoord en tot dié belydenis te kan kom, was daar ’n heftige stryd tydens die Reformasie gevoer oor die betekenis van die heilige nagmaal. Die opdrag het tog van Jesus Christus self gekom om nagmaal te vier en Hy het gesê: “Dit is My liggaam en dit is My bloed!” Die woordjie “is” kan verskillende betekenisse hê wat dui op verskillende opvattings van die verstaan van die brood en die wyn. Bv. Wanneer ek ’n foto van ’n olifant bekyk, kan ek sê: “Dit is ’n olifant!” Terwyl dit eintlik ’n foto van ’n olifant is. As Jesus dan sê van die brood: “Dit is my liggaam!” wat beteken dit? 

1 Die Roomse kerk leer die transubstansiasie. 

Volgens hierdie siening moet die woordjie “is” letterlik verstaan word en verander die brood letterlik in die liggaam van Christus en die wyn letterlik in die bloed van Jesus Christus. 

2 Luther leer die konsubstansiasie. 

Luther het nie geheel en al met die Roomse nagmaalbeskouing gebreek nie. Volgens hom verander die brood en wyn wel nie in die liggaam en bloed van die Here nie, maar die liggaam en bloed “is” daarin. Soos water in ’n spons is, so “is” Christus in die brood en wyn. 

3 Zwingli leer die figurasie. 

Uit reaksie teen Rome het hy te ver gegaan en gesê dat ’n mens die woordjie “is” heel gewoon moet opvat en in die nagmaal slegs ’n gedagtenismaal moet sien. Soos ons dan op ons verjaarsdag ons geboortedag herdenk, so herdenk die kerk by die nagmaal slegs die lyding en sterwe van die Here. 

4 Calvyn leer die sakramentele betekenis van die Nagmaal. 

Calvyn leer dat die brood en wyn tekens maar ook seëls is van die liggaam en bloed van Jesus. Christus is na sy Godheid, majesteit genade en Gees by die nagmaal teenwoordig. Dit is sakramenteel. Dit is tekens en seëls. Die betekenis is heilig. Daarom moet ons dit met die grootste respek en eerbied en verantwoordelikheid in die geloof gebruik. 

Verlossing het nie goedkoop gekom nie. Daar is ten duurste voor betaal met die bloed en die liggaam van ons Here Jesus Christus. Daarom moet ons dit met ’n opregte geloof, in die regte gesindheid tot versterking en opbou van ons geloof gebruik. 

Ds. Gerrit 

Die Lam van God!

Lees Ex 12; Joh 1:29,36 

Joh 1:36 Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: “Dáár is die Lam van God!”” 

Die aand voordat die Israeliete uit slawerny bevry is, die aand voor die uittog uit Egipte, het hulle opdrag gekry om vir elke gesin of twee ’n lammetjie, sonder gebrek te slag en te eet. Maar daar was ook ’n belangrike opdrag by, hulle moes die bloed van die lammetjie neem en dit met ’n hisoptakkie aan die deurkosyne smeer en hulle moes binneshuis bly die hele nag lank. Daardie nag het die Here self deur Egipte getrek en elke huis waar daar nie bloed aan die deurkosyne was nie se eerstelinge, mens en dier, laat sterf. 

Ex 12:12 Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is die Here!” 

Die paasmaaltyd het heengewys na die nagmaal. Dit was dan ook die aand voor sy dood dat Jesus die nagmaal ingestel het (Mat 26). Johannes het dan ook na Jesus verwys as “Die Lam van God!” Daarmee het hy aangedui dat Christus die gelowiges van die slawerny van die sonde kom bevry het. Christus het Homself as die Paaslam aan die kruis laat spyker, sodat die dood, ons wat in Hom glo, nie sal tref nie. Ons moet egter die belangrikheid van Jesus se soenverdienste begryp en dit glo en dit met ons hele hart en siel en verstand aangryp en bely en aanvaar. Die is die Heilige Gees wat hierdie openbaring aan ons bekend maak sodat ons dit kan glo. Dit is dan ook hoekom ons die heilige Nagmaal so gereeld vier om herinner te word aan wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Kom daarom ywerig op om deel te neem aan hierdie heilige sakrament. 

Die Lam is vir ons geslag! 

Jesus Christus is die Lam van God. 

Ds. Gerrit 

BELA BELA

Moenie jouself misgis en dink ons het hier met Bela Bela in die Limpopo te make nie. Die BELA Wet (Basic Education Laws Amendment Bill), wat binnekort in die parlement dien, raak die hart van ons en ons kinders en die skole en onderwysers waarmee ons hulle vertrou. Na al die insette van die publiek, politieke partye en onderwyskundiges storm die regering voort om ons die beheer van ons skole te ontneem, sodat hulle die pad kan oopmaak vir totale beheer. 

Die belang van ouerdeelname aan die eerskomende beheerliggaam-verkiesings is van die uiterste belang vir die beperking van staatsinmenging en totale beheer van ons skole. Die hele BELA wetgewing is volgens kenners nie in lyn met die grondwetlike beginsels nie en eïen die Staat homself funksies toe wat hom nie toekom nie. 

Dit sal dus in belang van ons geloof en ons kultuurgoedere wees dat ons hierdie wetgewing bly beveg en dat ons bid vir hulle wat die moed het om dit in die Konstitusionele Hof vir ons te doen. 

Die opvoeding en dissipline van ons kinders is tog in die eerste plek die plig en taak van die ouer. En ook hiervan gaan u en ek eendag aan God moet rekenskap gee. 

Die regering se magswellus neig steeds na totale beheer waar hulle selfs oor u en my persoonlike lewe besluite sal kan neem. Dit sal ‘n kwade dag wees as dit gebeur en daarom moet ons die Here van hemel en aarde bid dat Hy ons en ons kinders hiervan sal bewaar. Sekere sake, soos die opvoeding van ons kinders, is ononderhandelbare Godgegewe take. Bly maar op u knieë vir die sake van skole en onderwys en bly betrokke by die bestuursake van die skole waar u kinders is. Mag die Here ons hierin bewaar! 

Ds Maarten 

« Older posts