God ontmasker Sondaars

Daar was eens op ‘n tyd waardigheid in die lewe van Jan en San Alleman om geloofwaardig te leef en op te tree. Daar was geloof-waardigheid om verantwoordelikheid vir jou optrede te neem. Daar was geloof-waardigheid om jou eie posisie van voorreg prys te gee indien jy dit sou misbruik of in eie belang sou optree. Daar was eens op ‘n tyd die waardigheid van geloof om sonder filters of voorgee jou medemens van aangesig tot aangesig te aanskou en te vrede te wees om met hulle saam te leef, ongeag hulle dunk van jou. 

Vandag word bykans alles gemeet aan uiterlike vertoon en hoe mense reageer. Ons leef in ‘n wêreld wat deur ons oë bepaal word as die vensters van ons siel. As iets nie vir ons “lekker lyk” nie, dan vermy ons dit. Aan die ander kant skep dit ook ‘n abnormale oorgewig aan begeertes en wense wat nooit ooit in ons harte sou opkom as ons dit nie sien nie… 

Ons het hiper-sensiteif geword vir ander se emosies en reaksies, soveel so dat ons deur afgerigte ongehoorsaamheid onsself laat ontgeld om nie te wees wie ons is nie. Jou identiteit is dit wat ander nie sal aanstoot gee nie. En so ontwikkel ons ‘n skisofrene werklikheid agter al die maskers en filters van ons eie hartswense 

Voor die Almagtige staan ons egter geen kans om weg te kruip of voor te gee nie. Die Heilige Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van ons hart. Die Here ken elke gedagte wat ons koester en elke wens wat ons beny. Die Here ontmasker ons, om voor Hom te staan, sonder gebrek of rimpeling of iets dergeliks. 

Mag die Here ons leer om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom. 

Lourens (vdm) 

Die belangrikheid van voorbidding

In 1 Timoteus 2:1 lees ons dat ons moet voorbidding doen. Wat is voorbidding? Voorbidding is spesifiek om nie net vir jou eie behoeftes te bid nie, maar in besonder vir dié van ander. Voorbidding beteken letterlik in die Griekse taal om “tussen-in te kom”. Dit beteken dat jy vir ander mense of persone of sake bid en pleit voor God. Moses in besonder was ‘n voorbidder, Ps 106:23. 

Die beste voorbeeld van voorbidding is ons Here Jesus Christus self. Joh 17:20 Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.” Jesus Christus het vir sy “liggaam” die kerk gebid. Jesus Christus doen natuurlik meer as net voorbidding, Hy pleit vir ons by die Vader, Rom 8:34. 

Voorbidding is meer as net ‘n gewone gebed. Voorbidding is om met weldeurdagte gebede vir ander mense of sake of omstandighede te bid. Daar moet ‘n erns en opregtheid wees. As ons byvoorbeeld vir Oekraïne bid, moet ons opreg en eerlik wees en God smeek vir genade. 

Ons moet elke dag voorbidding doen vir die kerk, die gemeente, vir elke lidmaat, vir die siekes, vir die predikante, ouderlinge en diakens. Ons moet vir die regering bid, 1 Tim 2:1, vir almal wat gesag uitoefen. 

Om voorbidding te kan doen moet ons natuurlik in ‘n eerlike, opregte, afhanklike verhouding met God staan. Dit beteken ons moet die Bybel lees en ken en weet hoe God ons beveel om voorbidding te doen. Ons kan net voorbidding doen in die Naam van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking en leiding van die Heilige Gees. 

Elkeen van ons wat al gebid het vir jou geliefdes, jou familie, jou gesin het al voorbidding gedoen. 

Daarom…Paulus dring by ons daarop aan… 1 Tim 2:1 

Doen Voorbidding! 

Ds. Gerrit Kruger 

Die getal AGT (8) in die Bybel

Getalle en nommers in die Bybel kan nogal veelseggend wees. So kan die getal sewe (7) ons almal troos, want dit is die getal van vrede tussen God en mens (3+4). God is drie en die getal van die mens/aarde is vier… Vier seisoene en vier windrigtings, ens. Christus het hierdie ewige vrede met God vir ons bewerk en ons met God versoen. Die getal tien (10) en sy veelvoude (100 en 1000 ens) dui op volledigheid en op grootheid of grootsheid. Maar die getal agt (8) kruip eintlik so bietjie weg in sy beskeidenheid. Die Sentrum van Numerologie heg daaraan die waarde van hoop, nuwe horisonne, en ‘n blink toekoms. 

Die eerste verskyning van hierdie getal in die Bybel is by die Sondvloed en die Ark van Noag waarin AGT mense gered en bewaar is. Die hele wêreld of mensdom word in agt mense uit die dood herbore! 

Die besnydenis van jong seuns moes op die agste dag plaasvind en nie later nie! Die geestelike besnydenis (Kolossense 2:11,12) was ook die inlywing in die nuwe lewe van hoop in Christus. 

Meer ongesproke is die feit dat God in ses dae skep en Hy rus die sewende, sodat Hy die agste dag kan begin om te geniet van die lewe van sy skepping! Hy verlustig Homself in die skoonheid van alles wat Hy gemaak het en Hy alleen onderhou en versorg dit. Abraham het ook agt seuns gehad waaruit hy die groot en geseënde nasies word wat méér is as sterre van die hemel en die sand van die see. (Isak by Sara en ses seuns by Ketura – Gen 25:1,2). 

Blykbaar verskyn Jesus ook agt keer na sy opstanding aan mense, waarvan die tweede keer op die agste dag! Op die dag bring hy die ongelowige Thomas tot wedergeboorte en geloof, anders “sou ek/hy nooit glo nie”! Agt dus die syfer van wedergeboorte en nuwe lewe. En as jy nog gedagtes hieroor soek sal jy vind dat die Loofhuttefees sewe dae gevier is en dan volg die agste dag, die Laaste Groot Dag, wat dit ‘n agt-dag fees maak. Dit was die fees van redding en oorwinning in Israel. En dan val Pinkster op die agste dag na sewe weke (7×7) en die volgende dag is 50, Penta (Eng: Pentacost). Die nuwe verbond word waar as Christus by Pinkster sy Gees uitstort op alle vlees tot nuwe lewe en geloof en wedergeboor-te. 

Die getal dui dus meermale op iets van ‘n geestelike wedergeboorte en nuwe lewe en daar-by die oorwinning oor die oue en die bose. En die Jode was dan van gewoonte om nie te praat van “volgende week” nie maar van agt dae later… veral as hulle van iets nuuts of heerliks wou vertel (vgl Luk 9:28evv waar vertel word van die verheerliking van Jesus op die berg). 

Seker nie toevallig nie, dat die AGSTE dag van die week ook die EERSTE dag van die volgende week is! Die dag van die Here! Die nuwe week. Die nuwe dag. Die opstandings-dag. Die dag van groot dinge. Die dag van nuwe en heerlike lewe. Sondag! 

Op hierdie dag sou ek dink ons sou wou kerk toe gaan om die Here te dank en weer opnuut onder sy seën te vergader en met sy groetseën huis toe gaan. 

Ds Maarten 

Die bloed sal vir julle ‘n teken wees

Paasfees het vir soveel verskillende kulture en gelowe ‘n besondere betekenis. Vir die Jode is die Pesag die begin van die nuwe jaar. Dit is een van die hoogtepunte van die kerklike kalender wat elke jaar gevier moet word. Op hierdie dag, ong 3400 jaar gelede het die Here hulle gered uit Egipte. Vir die Egiptenaars is dit nie juis ‘n fees om te vier nie.

In Christus is die beloftes van die Testament vervul en vier Christene ‘n ander soort Paasfees as die Jode. Maar nie alle Christene vier op dieselfde wyse Paasfees nie. Sommige reis na Jerusalem en gaan wandel in Jesus se spore, en martel hulleself om te deel aan Christus se lyding en smarte.

Sommige assosieer Paasfees met paasbolletjies, ander met kerrievis en ander met ‘n pelgrimsreis na Moria. Daar is natuurlik ook diegene wat in Paasfees slegs die voordeel sien van ‘n langnaweek en ‘n ekstra vakansie.

Wat maak Paasfees vir jou spesiaal?

Aan die een kant sou ons kon redeneer dat Paasfees nie meer vir Christene ‘n fees is om te vier nie, aangesien Christus die betekenis volkome vervul het. Hy het aan ons ‘n ander fees gegee, die Nagmaal.

Tog kan ons ook aan die ander kant die kosbaarheid sien van die waarde wat hierdie vervulling van die Paasfees gebring het. Vergifnis van sondes en gemeenskap van geloof. Die Paasfees is ‘n merker om ons te herinner aan dit wat ons ontvang het in Christus.
Die bloed as teken. Die bloed aan die kosyne was ‘n teken. Nie net ‘n teken van die verlossing nie, maar ook van die dood. Die bloed is ‘n teken van God se oordeel en sy genade. Daardie bloedteken het verlossing gebring. Nie verlossing van die slawerny van die Egiptenaars nie, maar verlossing uit die hand van die Engel van die dood. So word die bloed van Christus ook vir ons ‘n teken.

As die Vader die bloed sien, is dit ‘n teken van die verlossing wat verwerf is. Dan sal die dood ook by jou pasga (verbygaan). Leef dan in daardie gemeenskap met God en dink aan die teken van sy bloed ook met jou doop.

Lourens (vdm)

Soli Deo Gloria

Dit is met groot dank aan elkeen wat gehelp het om die eerste Koningskinders kamp moontlik te maak. Daar was 50 kinders uit ons gemeenskap wat saam gekamp het en 25 lidmate uit ons gemeente wat onder meer gehelp het as groepleiers, kosspan, speletjies en klerasie. Die jongste hulpgroepleier was 13 en die oudste TLC tannie was oor die 70, wat net bewys dat ieder en elk kan betrokke raak. 

Dit sou egter nie moontlik gewees het om die kamp aan te bied sonder al die skenkings en bydraes wat ons ontvang het nie. Aan ieder en elk ‘n hartlike woord van dank. Moet dit egter nie net van my af neem nie, elke kind wat die geleentheid gehad het om daar te wees, het die bederf en liefde so bitterlik baie waardeer. 

‘n Mens besef nie elke dag hoe groot verskil ‘n klein bydrae kan maak nie. Daar was ook twee pleeghuise hier in Lyttelton, wie se kinders saam kom kamp het. Een pleeghuis, Huis Dagbreek het reeds by ons gemeente begin inskakel, en ons hoop om hulle te help om van krag tot krag te gaan in hierdie noodsaaklike en onbaatsugtige opoffering om kinders geleenthede in die lewe te bied. 

Ook ‘n besondere woord van dank aan ons diakonie wat gehelp het om al die middele te ontvang en aan te wend soos nodig. 

Daar is heelwat kinders wat aangedui het dat hulle graag hier by ons wil inskakel. Indien u kan help en graag wil betrokke raak, kom meld gerus aan en word deel. 

Aan God alleen alle eer! 

Lourens(vdm) 

Selfondersoek voor die Nagmaal

Hoekom is dit nodig om onsself te ondersoek voor die nagmaal, om selfondersoek te doen Dit gaan nie daaroor dat ons ‘n lys van ons lewe moet maak en so selfon-dersoek doen, of ons uit onsself werd is om die heilige nagmaal te vier nie. Dit gaan daaroor dat jy weet jy is uit jou eie, nie werd om die nagmaal te vier nie, maar dat dit alleen in en deur Jesus Christus se soenverdienste kan en mag en moet geskied. 

Maar dan moet jy eers selfondersoek doen en jou sondes erken en bely. Jy moet kyk of jy moedswillig in jou sondes volhard, doen jy dit doelbewus elke dag sonder om daaroor berou te hê, dan is jy op die verkeerde pad. Jy moet jouself elke dag voor God verootmoedig. Jy moet jou sondes erken en bely en daaroor vergiffenis vra, dan kan jy voor God gaan staan. Dan weet jy dat Jesus Christus vir jou sondes, ten duurste met sy eie liggaam en bloed, aan die kruis betaal het. Dan weet jy Hy is jou advokaat wat vir jou by God intree. En dit is juis hierdie wete wat maak dat jy die heilige nagmaal kan vier. 

As jy jou vertroue absoluut op Jesus Christus stel, dan kan jy verseker wees dat jou oortredinge vergewe is. Dan moet ons ook daarna strewe om elke dag al heiliger te leef. Ons moet die sonde aflê en tot eer van God leef. Ons moet ‘n abso-lute dankbaarheids-lewe leef tot eer van God en in ware liefde vir ons medemens. Selfondersoek bring ons ook by die verlede, hede en toekoms. 

Verlede: Jesus Christus het alreeds vir ons sondes betaal met sy liggaam en bloed. 

Hede: Jesus Christus is nou elke dag by ons en met ons, want Hy is die Hoof van die kerk, Ef 1:22. 

Toekoms: Jesus Christus is ook die Bruidegom wat in die hemel vir ons ‘n bruilofsmaal voorberei. 

Mag ons elkeen dan opreg selfondersoek gedoen het en so met vrymoedigheid nagmaal gebruik. 

Ds. Gerrit