Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Ander (Page 1 of 4)

In God alleen kan ons Rus vind

Die afgelope semester het ek vir Aurelius Augustinus beter leer ken. ‘n Man uit Afrika, en enigste sg. Roomse “heilige” uit die vasteland. Augustinus het egter geleef lank voor die Rooms Katolieke kerk selfstandig geword het. Tereg word hy ‘n kerkvader genoem. Hoewel hy in ‘n Christelike huis groot geword het, is dit eers op ongeveer 33 jarige ouderdom wat hy tot bekering kom. Een van die eerste dinge wat hy gedoen het, en ook een van die bekendste werke, is sy Confessionnes (Belydenisse). 

Hierdie is nie gewone belydenisse nie, dit is persoonlike gebede wat ‘n mens se hart aangryp. As professor in welsprekendheid, is dit gepas dat Augustinus ons leer waaroor ons kan bely: om God te loof en te prys vir Sy genade. 

Mag jou lewe ook ‘n belydenis wees tot lof en eer van God se genade. Hier is sy eerste hoofstuk van sy eerste boek. Mag hierdie jaar ook vir jou ‘n nuwe hoofstuk bring. 

“Here, U is groot en baie lofwaardig. U is groot in mag en U wysheid is onberekenbaar. ‘n Mens, ‘n deeltjie van U skepping, wil U loof. Ja, ‘n mens wat sy eie sterflikheid met hom saamdra, wat die bewys van sy eie sonde met hom saamsleep, ook die bewys dat U die hoogmoediges weerstaan, dié mens, dié stukkie van U skepping, wil U tog loof. U wek hom op om vreugde daarin te vind om U te loof, omdat U ons vir Uself geskep het, en daarom is ons harte ook onrustig in ons totdat dit rus vind in U. 

Here, gee tog dat ek kan weet en verstaan wat eerste is: om U aan te roep of om U te prys? Wat is eerste: om van U te weet of om U aan te roep? Maar wie roep U aan as hy nie van U weet nie? In sy onkunde kan hy mos ‘n ander wese in U plek aanroep. Of bid mense eerder tot U sodat hulle U kan leer ken? Maar hoe sal mense tot iemand bid aan wie hulle nie tot geloof gekom het nie? En hoe kom mense tot geloof as iemand U nie aan hulle verkondig nie? 

Mense wat die Here soek, sal Hom prys. As hulle die Here soek, vind hulle Hom en wanneer hulle Hom vind, sal hulle Hom prys. Ek wil na U soek, Here, wanneer ek U aanroep en ek wil U aanroep omdat ek in U glo. U is immers aan ons verkondig. My geloof roep U aan, Here, die geloof wat U aan my geskenk het, die geloof wat U in my ingeblaas het deurdat u Seun mens geword het, en deur die werk van hom wat U aan my verkondig het.” 

(Vertaling van prof Jan Scholtemeijer, eggenoot van sr Rina) 

Gebed is die suurstof van die geloof

Jak 1:2-8

Jakobus skryf in hierdie paar verse oor beproewings en die geloof wat die toets moet kan deustaan. Die doel hiervan is dat ons geestelik ryp kan word. Sodoende kan ons leer om te volhard, om aan te hou sonder ophou. Jakobus sê dat as jy dink dat jy verdere wysheid hieroor nodig het, moet jy dit van God bid. Daar is mense wat bid, maar daar gebeur niks nie! Die rede hiervoor, sê Jakobus, is dat hulle verkeerd bid. Verder het Jakobus dit oor mense wat altyd twyfel, altyd onbestendig is, d.w.s. veranderlik, nie blywend nie en wispelturig. So ’n mens, sê Jakobus, sal niks van die Here ontvang nie. Dit gaan hier onder andere oor die manier van bid ook oor die belangrikheid van die gebed vir die Christen. Iemand het dan ook die gebed die suurstof van die geloof genoem. 

Gebed is ook die vernaamste deel van dankbaarheid teenoor die Here. Om te bid is om te glo dat God daar is en sal doen wat Hy beloof het. 

Die mens kan nie meer in volle oorgawe en ongestoord bid nie. Voor jy gaan slaap, begin jy bid en voor jy die amen uitgespreek het, het jy soms al aan die slaap geraak. God het aan die gelowig die wonderlikste gawe geskenk, naamlik om te kan bid. Iemand anders noem gebed die asemhaling van die siel vir die gelowige. 

Die wonderlike van die gebed is dat dit aan geen bepaalde plek gekoppel is nie. Ons kan en mag orals bid: In die kerk, in die huis, in die trein, in die kombuis, in die kantoor, in die motor. Ons kan en mag en moet vir alles bid: ons studies, ons kerk, ons huwelik, ons kinders, ons landsprobleme, ons gesondheidstoestand, werksomtandighede, eensaamheid, ouderdom en gebreke, ja vir alles! Jesus het dikwels vir die dissipels gesê dat hulle in hulle binnekamer moet gaan om te gaan bid. 

’n Christen sonder gebed is ondenkbaar. As ’n gewlowige nie meer gereeld en opreg bid nie, is dit die eerste en ernstige krakie in sy geloofslewe. Gebed is daarom die asemhaling van jou geloof, die suurstof vir jou hele lewe. “Bid gedurig.” 1 Tes 5:17 

(Bron: Askes, H. 1993. Die Ouderling vandag. bl. 113ev) 

Buite die kerk is daar geen saligheid nie 

Nederlandse Geloofsbelydenis art 28 
1 Joh 4:7-21 (20) 

“Dikwels sê mense in onderhoude dat hulle nog wel in God glo, maar geen erg meer aan die kerk het nie. Hulle wil deel wees van die sogenaamde ”kerk-lose” Christendom. Die kerk het vir hulle te veel sondes, binnegevegte, of is te streng en beperkend. Dis makliker om God te dien sonder ‘n kerk. 

Die NGB (Artiel 28) ontmasker die gesindheid agter sulke uitsprake. Dit bely dat niemand wat sy stand en status ook al is, hom in SELFTEVREDENHEID van hierdie vergadering afsydig mag hou nie”. Dis selftevredenheid wat agter afsydigheid van die kerk skuil. Hierdie selftevredenheid is inderwaarheid ‘n neersien op mede-gelowiges. Dit sê: “Ek is nie soos hulle nie. Ek het hulle nie nodig nie. Ek en God, ons sal allleen regkom, dankie.” 

In ons Skrifgedeelte wys Johannes dat so ‘n houding nie opgaan nie. “Wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, want hy nie kan sien nie” (20). Dis waar dat die kerk baie foute het. Kerkmense is allermins volmaakte mense. Dis ook waar dat geen kerk jou in die hemel sal bring nie. Maar, dis ‘n leuen dat jy God kan liefhê sonder om liefdevol by medegelowiges betrokke te wees. 

Die kerk is die plek waar die liefde van God ontvang en uitgedeel word. Elkeen wat so liefhet is ‘n kind van God en ken God (7). Dink jy werklik dat daar enige saligheid sonder hierdie liefde is? Begin dus vandag om die liefde wat God aan jou bewys het, in alle erns met medegelowiges te deel. Waar mens dit begin doen, word die heerlike wonder van kerkwees sigbaar!” 

Bron. Vergeer Wim. 2007. ‘n Vaste geloof. p.127 

Verootmoediging bring ons nader aan God 

Dit is ‘n noodsaaklikheid dat gelowiges God eer deur onsself nederig voor die aangesig van God te stel, om voor Hom neer te buig – om bereid te wees om verneder te word voor die kragtige hand van God. 

Waarom vorm verootmoediging so ‘n kerndeel van ons aanbidding tot God? 

In Jakobus 4:7-10 (2020) staan geskrywe: “Onderwerp julle dus aan God. Weerstaan die Duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. Nader tot God, dan sal Hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, dubbelhartiges! Weeklaag en treur en huil! Laat julle lag in droefheid verander, en julle blydskap in somberheid. Verneder julle voor die Here, dan sal Hy julle verhoog”. 

Verder in 1 Petrus 5:6 (2020): “Daarom, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle op die regte tyd kan verhoog”. 

In tye van swaarkry en beproewing roep die kerk soms ‘n dag van verootmoediging. Alhoewel ‘n oproep van dié aard heeltemal geregverdig kan wees gegewe die konteks van sekere omstandighede, moet daar egter daarteen gewaak word om die beweegrede vir ‘n dag van verootmoediging te plaas buite ons eie geloofslewe. Daarom geskied dit onder leiding van die kerkrade. 

Verootmoediging is vanuit die staanspoor ‘n erkenning van ons eie menslike swakheid en sondige natuur. Dit is ‘n diep betekenisvolle proses is van gereedmaking om ontvanklik te wees vir die werking van Heilige Gees in ons lewe. 

Dit is daarom dat die Kerkraad, na aanleiding van ‘n onlangse versoek om ‘n Dag van Verootmoediging aan te kondig, besluit het om ‘n gebed vir die gemeente voor te hou in die lig van die diep krisisse wat die land en sy mense te staan kom. Verder dat ons as ‘n gemeenskap van gelowiges in aanbidding die betekenis van ootmoed deur prediking herontdek, en ons nederig voor die Here te stel. 

Deur ons te verootmoedig voor die Here stel ons ons hart en siel oop, sodat die Heilige Gees in ons kan meewerk om ons nader aan God kan wees. 

Gebed 

Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word. Laat u Koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid” 

Ons Vader, daar is niks wat ons ontvang wat nie uit U hand kom nie, daar is ook niks wat ons ontvang wat nie uit genade van U is nie. Ons as gemeente is vanoggend bymekaar om U te dien, om u Naam te loof en prys, en ons afhanklikheid tot U te verklaar. 

Maar ons is ook hier om ons voor U te verootmoedig. Ons wil ons sondes voor U bely. 

Volgens Daniël 9:10ev wil ons bely… 

“10 Ons was nie altyd aan U, Here ons God, gehoorsaam nie… 

ons het nie altyd volgens u wil gelewe nie…” 

Ja, ook ons het oortree en gesondig. Daarom smeek ons om genade en vergifnis en uitkoms. Uitkoms nie tot ons eie voordeel alleen nie, maar dat ons uit diepe dankbaarheid U alleen sal dien en aanbid. 

Ons wil U van harte dien en eer en verheerlik.Mag u hierdie oggend, en in besonder by die bediening van u Woord, seën, dat ons harte ontvanklik daarvoor sal wees en dat die Heilige Gees by ons mag wees waar ons u konkinkryk verder uitbou. 

Here, ons bid tot U in uitdagende omstandighede waar dit voorkom of die swaarkry en onsekerheid, net te veel raak. Ons bid tot U vanweë die afvalligheid van mense en die aanslag wat op u Woord is. 

Stoflik is daar ‘n algehele verval van openbare infrastruktuur, misdaad op onaanvaarbare vlakke, onverantwoordbare leierskap, die misbruik van mag, die voortslepende kragkrisis, ‘n kwynende ekonomie, onvolhoubare sosio-ekonomiese omstandighede van armes en werkloses – die lys kan aangaan. Here, dit voel asof ons uitgelewer is aan al die elemente. Al hierdie omstandighede bring verskeie beproewinge mee. 

En geestelik, Here, weet ons ook die aanslag op die Kerk en op u Woord, is nog groter – en dit kom vanuit die mens se ongehoorsaamheid aan U. U Naam word ydelik gebruik, beswadder en bespot – die beskouing van die mens asof ons in beheer is, en as die bepaler van goed en kwaad, as foutloos en sondeloos, vier hoogty. Die sondige tendens is besig om al meer momentum in die wêreld te verkry .

Here, ons draai juis daarom as ‘n gemeente na u toe U is ‘n God van liefde en
genade, u oordeel is regverdig. Ons bid daarvoor Here, dat:
• Vir die huisgesin: Mag U, u hand van beskerming oor elke huisgesin plaas, mag die
man en vrou hul unieke rol soos u in u Woord vir ons leer, nakom. Ons bid vir die
welstand van kinders, sodat kinders onderrig mag word in u Woord. Sonder kennis
van u Woord, en sonder die werking van die Heilige Gees in elkeen, sal die
uitdagings van die tyd ondraagbaar wees.
• Vir die gemeente: Ons dank u vir die groot seën in ons gemeente, vir broers en
susters wat ywerig werk om u Woord te verkondig, dat ons gemeente deel vorm van
die gemeenskap van gelowiges. Ons dank U dat u vir die gemeente so goed
voorsien en bid, gee volharding in geloof vir elkeen.
Ons Almagtige God, ons bely ons swakhede en sondes voor U en bid vir vergifnis.
Ons bid vir versterking deur die Heilige Gees omdat ons weet óns hoop is in ons
Hemelse Vader wat die hemele en die aarde geskep is, en in u Seun Jesus Christus
ons Here.
Ons bid dat ons oë op u gerig sal bly, dat ons gemoed nie deur stoflike sake afgetakel
word afvallig word in ons geloofslewe nie.
Ons bid dit in die Naam van ons Here Jesus Christus
AMEN.

Dag van verootmoeding – GKSA – 18 Junie 2023
Oudl Werner Human 

Die vrug van jou arbeid 

Ps 128 

Ons helmelse Vader en sy Seun druk ons dit op die hart om God lief te hê met, onder andre, al ons kragte. Liefde vir God is dus nie net ‘n gevoel in die hart of ‘’n vlugtige gedagte nie. Ons liefde vir God word ook gesien in die wyse waarop ons ons werk doen. 

Die Here maak ‘n belofte aan sy mense: Die vrug van jou arbeid sal jy geniet. Arbeid word nie gekwalifiseer nie. Dit wil sê. Die gelowige sal die vrug geniet van alles wat hy doen. Maar daar is ‘n voorwaarde aan hierdie belofte. Die voorwaarde is opgeneem in die eis wat die Here stel: Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. 

Wie dus al sy werk binne en buite die huis – ‘n groot taak of sommer net ‘n stukkie sleurwerk – doen met die wete dat hy die Here daarmee dien, en hy doen dit soos die Here en nie vir mense nie, sal die vrug van sy arbeid geniet. Die mens wat sy arbeid sien as ‘n gelowige antwoord op die Here se genade, wil sy werk so doen. 

Gelowiges weet immers dat hulle werk alleen maar ‘n antwoord kan wees op God se werk. Omdat God Hom in Christus oor ons ontferm het en barmhartigheid aan ons bewys het, wil ons dankie sê. Ons arbeid is deel van ons dankie sê en ons doen dit soos vir die Here, want Christus het sy Vader se wil uitgevoer toe Hy ons – die uitverkorenes – deur sy soendood gered het. 

Ons aan wie die Heilige Gees die geloof gee, is die vrug van sy arbeid wat Hy geniet – ons loof en prys Hom en sy Vader. 

Geneem uit die Almanak 2013 (Ds CCA Vrey) 

90 JAAR VAN DIE BYBEL IN AFRIKAANS

Ons vier vanjaar die 90ste herdenking van die Bybel in Afrikaans.
Die eerste Afrikaanse Bybel is in 1933 gepubliseer
“Op 29 Mei 1933 seil die Carnavon Castle die Tafelbaai binne met die eerste besending van 10 000 eksemplare van die Afrikaanse Bybel aan boord. Hierdie eerste volledige Afrikaanse Bybel is op Sondag 27 Augustus 1933 landswyd feestelik in gebruik geneem.” – Bybelgenootskap van Suid Afrika. Genade in Oorvloed, 1994.
Sedertdien het daar nog drie vertalings van die Bybel in Afrikaans – die 1983, die Bybel vir dowes/Bybel vir Almal en die 2020—vertaling – die lig gesien. Hierdie Bybels is ook in verskillende formate soos druk, braile, oudio en digitaal beskikbaar.
Die verskyning van die Bybel in Afrikaans het grootliks tot die ontwikkeling van Afrikaans as taal bygedra maar nog meer belangrik, tot die geloofsvorming van baie Afrikaanssprekendes.
Wat ‘n groot wonder om die Woord van God in jou eie moedertaal te lees. Ons dank die Here vir hierdie gawes.
Mag een en elk van ons met groot en groter waardering die Bybel in ons lewe lees, en toepas. Skerp dit by jou kinders in en praat daaroor elke dag en soveel as moontlik.
“U Woord is die lamp vir my voet en die lig vir my pad.” Ps 119:105
Soli Deo Gloria

« Older posts