So is ek gedra in my stryd met Covid-19

Na my huisbesoek by ondergetekende lidmate van wyk C08, waarin ons die Here gedank en geloof het vir sy genade en versorging, het ek vir Frikkie gevra om iets op skrif te stel.

Sy getuienis betreffende die liefdevolle ondersteuning van sy wyk en die res van die gemeente was opvallend en wil ek graag as aanmoediging vir die res van die gemeente hier deel.

(Ds Maarten)

2 Kor 12:26 “As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.”

So is ek gedra in my stryd met Covid-19

(Aug 2020)

Die lyfseer, kortasem en hoofpyn, so tiperend, was my voorland, en die toets het dit wat ek instinktief geweet het, bevestig. Koud en klinies was die dokter se opdrag: jy word opgeneem.

Dit was ʼn skok ja, maar ons weet ons hulp is van die HERE, ons sal geen onheil vrees nie. Uit Sy hand ontvang ons dag-vir-dag die goeie, maar ook die onvermydelike van hierdie lewe, laat Hy toe om ons te louter en te suiwer vir Sy Koninkryk.

Die dae in die hospitaal was uiters lank en onpersoonlik, maar ek volg instruksies getrou. Maar ure se moedeloosheid oor die onmagtigheid wat my soms soos ʼn kombers wou vers-moor, het my elke keer opnuut laat soek na God en het Hy my versterk op sy tyd.

Toe ek uiteindelik weer kon kommunikeer bring die selfoon talle boodskappe en oproepe, ʼn inspirasie wat toe só nodig was. Baie belangrik was die persoonlike oproepe van ons leraars. Woorde van bemoediging en ook die wete dat hulle omgee vir ons was meer as goud werd .

Baie dankie aan al die lede van ons wyk se whattsapp-groep wat ons ondersteun het en ook vir ons gebid het. Aan al die gemeentelede wat vir ons gebid het, baie dankie vir julle en dat julle vir almal wat dit nodig het, bid. Dankie vir die blomme en kos wat aangedra is!

Aan my wederhelfte van 49 jaar, baie dankie ook vir jou gebede en versorging toe ek kon huis toe kom.

Die belangrikste van alles en almal is GOD ons Hemelse Vader wat ons elke dag bestuur en dat Sy Heilige Gees ons lei en bewaar. Aan U, ons Vader, al die eer, die lof, die dank en die aanbidding.

Frikkie (en Poppie Brits) Wyk C08

2 MILJOEN BYBELS PROJEK

2 Kor 2:14 “Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur.”

Die doelstelling van die Bybelgenootskap van SA (BSA) is “om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate, sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.”

Ter viering van die BSA se 200 jarige bestaan word R200m ingesamel om 2 miljoen stelle Bybels en Bybelgebaseerde geletterdheidboekies gratis aan mense beskikbaar stel wat dit nie kan bekostig nie.

GK Centurion het die 2020 Bybelprojek in Okt 2019 geloods met die doel om R100 000 in te samel en aan die einde van Feb 2020 is alreeds R60 000 aan die Bybelgenootskap oorbetaal. Ons loof en dank die Here daarvoor!

Ons wil u weer aanmoedig om die projek te ondersteun deur of kontant in die wit kassies (met die bogenoemde kenteken op) by die deure te gooi of in die GKC se rekening in te betaal met verwysing “Bybelgenootskap”.

Beywer julle veral deur prediking, Bybelstudie en doelgerigte gebed vir ‘n persoonlike verhouding met die Here, sodat Hy deur ons die kennis van Christus versprei en ons aktief deel sal wees van Sy triomftog. Beywer julle daarvoor dat die Here waarlik ‘n realiteit in julle lewe sal wees sodat watter bedrag julle ook al gee, dit sal wees uit ‘n blymoedige hart en uit ywer vir God se Koninkryk.

Hennie Dekker van die BSA gaan op 1 Maart na afloop van die aanddiens in die Geestelike Opbou met ons gesels oor die BSA se 200 jaar bestaan, werksaamhede en die 2 miljoen Bybelprojek.

Die Evangelisasiekommissie

Bybelstudie by Eljada

Verbly julle altyd in die Here,…” Fil 4

‘n Groep van 10 eenvoudige mense sit om die tafel in die sitkamer van Eljada Huis, Daspoort. Ons sing die lied; “Verbly jou in die Heer…”. Ons praat oor Paulus wat die brief aan die gemeente in Filippie vanuit die gevangenis skryf en in die vier hoofstukke 13 keer oor vreugde skryf.

Vreugde in lyde. Vreugde in diensbaarheid. Vreugde in geloof. Vreugde in gee. Watter vreugde is dit? Dis beslis nie ‘n wêreldse vreugde nie, met kersliggies, lekker ete en geskenke nie… en as ek dit nie het nie voel ek eensaam en wil selfmoord pleeg, nie. Watter vreugde is dit dan wel?

Om Hom te ken en die krag van Sy opstanding en die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan Sy dood gelykvormig word” ( Fil 3:10). Vir Paulus het alles wat hy gehad het skade en rommel geword om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, sy Here te verkry (Fil 3;8). En as ons die vreugde ken, is die kersliggies en die fees en die oordadige ete en geskenke skielik niks in vergelyking met dit wat Jesus ons wil gee nie. Dan ervaar ons ‘n vrede “wat alle verstand te bowe gaan”. ‘n Vrede en vreugde wat nie afhang van aardse omstandighede nie, maar ‘n diepe besef van vreugde omdat God in beheer is van my lewe en dat Hy goed is en in ‘n verhouding met my wil staan.

Toe kom Annatjie van Schalkwyk (bestuurder van die huis) die vertrek binne, onlangs gediagnoseer met pankreas kanker. Sy straal die vreugde waaroor ons sopas gepraat het uit, en vertel dat dit nie saak maak wat gaan gebeur nie, haar lewe is in die hande van God. In daardie uur het daar nog meer gebeur. ‘n Nuwe meisie kom binne net toe ons met gebed geopen het. Haar naam is Hirra, wat diamant beteken. Sy is 19 jaar oud, in Pakistan gebore en vanaf haar twaalfde jaar in Suid-Afrika. Sy is opgevoed in die Moslem-geloof en ken die Koran baie goed. Toe hoor sy van Jesus in die Christelike geloof en begin om die Bybel te lees. In die Koran het sy ook oor Jesus gelees, maar nie as Saligmaker nie. Nou wil sy die Bybel lees en leer en ‘n Christen word.

Ons was amper klaar, toe Annatjie kom vra of die mense gou wil kom help om ‘n skenking af te laai, wat sopas besorg is. Daarna sluit een van die mense af met gebed en dank die Here vir die oorvloed wat Hy vir hulle gestuur het en nog stuur, meer as wat hulle kon dink of vra. Wat ‘n vreugde!

Toe ek terugry, is my hart vol vreugde en dankbaarheid oor die spesiale tyd wat ek by Eljada gehad het. Dit is deur die Here geseën.

Bid asseblief vir Eljada en die mense daar en ook vir Annatjie in haar siekte.

Indien jy een of twee keer per kwartaal na Eljada wil gaan en ‘n Bybelstudie/oordenking wil aan-bied, laat weet vir Petra Swanepoel, sel. 082 927 7324. Dink en bid daaroor. Eenvoudiges erf die Koninkryk!

Mieke van der Smit

DROOGTEHULP IN DIE NOORD-KAAP

Soos u bewus is heers daar ʼn erge droogte in groot dele van die Noord-Kaap. ʼn Afvaardiging van SDDS het groot dele in die Noord-Kaap gaan besoek om met gemeentes en boere in daardie gebiede kontak te maak, ten einde vas te stel op welke wyse die kerke kan help. Hulp is dringend nodig vir water, voer, brandstof, arbeiders, kos, klere, skoolgelde, brandstof, krag ens.

Die impak van die droogte is so geweldig dat boere gedwing was om die meeste van hulle vee teen baie lae pryse te verkoop. Die bietjie vee wat oor is word tans byna voluit gevoer om hulle aan die lewe te hou.

Die dringender nood lê egter by die huis. As gevolg van die langdurige droogte is baie van die boere se kontantvloei totaal uitgeput. Dit raak ʼn stryd om kinders op skool en in die koshuis te hou. Die afstande wat baie van hierdie boere moet aflê om hulle kinders by goeie skole te kry raak ook te groot en baie moes noodgedwonge hulle kinders uit dié skole haal, omdat die uitgawes aan vervoer en losies nie meer bygebring kan word nie.

Graag deel ons ook die vreugdes met u. Ondanks die omstandighede heers daar ʼn moedigheid en kameraadskap. Dit het ons nederig gemaak om te sien hoe dankbaar hierdie boere in die Here is. Ons vra ook voortdurende voorbidding!

Dit is vir ons verblydend om te kon opmerk dat die fondse wat ons reeds beskikbaar gestel het met groot sorgvuldigheid beheer en met wysheid bestee word. Die nood is werklik groot en dringend. Wees verseker dat elke bietjie hulp, hoe gering dit ookal mag wees, werklik ʼn impak het.

U word vriendelik versoek om die nood in u gemeente bekend te maak. Waar lidmate dit in hulle harte vind om ook ‘n bydrae te maak om die nood te verlig, versoek ons vriendelik dat diakonieë enige bydraes na die volgende rekening sal oorplaas:

Rekeningnaam: SDDS

Rekeningnommer: 3330141750;

Takkode: 632005;

Verwysing: Droogtehulp

U broeder in Christus

Ds Fritz Potgieter (Geref. Kerk Bloem.Suid)

Voorsitter: SDDS (Brief verkort. 31 Okt 2019)