So is ek gedra in my stryd met Covid-19

Na my huisbesoek by ondergetekende lidmate van wyk C08, waarin ons die Here gedank en geloof het vir sy genade en versorging, het ek vir Frikkie gevra om iets op skrif te stel.

Sy getuienis betreffende die liefdevolle ondersteuning van sy wyk en die res van die gemeente was opvallend en wil ek graag as aanmoediging vir die res van die gemeente hier deel.

(Ds Maarten)

2 Kor 12:26 “As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.”

So is ek gedra in my stryd met Covid-19

(Aug 2020)

Die lyfseer, kortasem en hoofpyn, so tiperend, was my voorland, en die toets het dit wat ek instinktief geweet het, bevestig. Koud en klinies was die dokter se opdrag: jy word opgeneem.

Dit was ʼn skok ja, maar ons weet ons hulp is van die HERE, ons sal geen onheil vrees nie. Uit Sy hand ontvang ons dag-vir-dag die goeie, maar ook die onvermydelike van hierdie lewe, laat Hy toe om ons te louter en te suiwer vir Sy Koninkryk.

Die dae in die hospitaal was uiters lank en onpersoonlik, maar ek volg instruksies getrou. Maar ure se moedeloosheid oor die onmagtigheid wat my soms soos ʼn kombers wou vers-moor, het my elke keer opnuut laat soek na God en het Hy my versterk op sy tyd.

Toe ek uiteindelik weer kon kommunikeer bring die selfoon talle boodskappe en oproepe, ʼn inspirasie wat toe só nodig was. Baie belangrik was die persoonlike oproepe van ons leraars. Woorde van bemoediging en ook die wete dat hulle omgee vir ons was meer as goud werd .

Baie dankie aan al die lede van ons wyk se whattsapp-groep wat ons ondersteun het en ook vir ons gebid het. Aan al die gemeentelede wat vir ons gebid het, baie dankie vir julle en dat julle vir almal wat dit nodig het, bid. Dankie vir die blomme en kos wat aangedra is!

Aan my wederhelfte van 49 jaar, baie dankie ook vir jou gebede en versorging toe ek kon huis toe kom.

Die belangrikste van alles en almal is GOD ons Hemelse Vader wat ons elke dag bestuur en dat Sy Heilige Gees ons lei en bewaar. Aan U, ons Vader, al die eer, die lof, die dank en die aanbidding.

Frikkie (en Poppie Brits) Wyk C08

2 MILJOEN BYBELS PROJEK

2 Kor 2:14 “Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur.”

Die doelstelling van die Bybelgenootskap van SA (BSA) is “om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate, sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.”

Ter viering van die BSA se 200 jarige bestaan word R200m ingesamel om 2 miljoen stelle Bybels en Bybelgebaseerde geletterdheidboekies gratis aan mense beskikbaar stel wat dit nie kan bekostig nie.

GK Centurion het die 2020 Bybelprojek in Okt 2019 geloods met die doel om R100 000 in te samel en aan die einde van Feb 2020 is alreeds R60 000 aan die Bybelgenootskap oorbetaal. Ons loof en dank die Here daarvoor!

Ons wil u weer aanmoedig om die projek te ondersteun deur of kontant in die wit kassies (met die bogenoemde kenteken op) by die deure te gooi of in die GKC se rekening in te betaal met verwysing “Bybelgenootskap”.

Beywer julle veral deur prediking, Bybelstudie en doelgerigte gebed vir ‘n persoonlike verhouding met die Here, sodat Hy deur ons die kennis van Christus versprei en ons aktief deel sal wees van Sy triomftog. Beywer julle daarvoor dat die Here waarlik ‘n realiteit in julle lewe sal wees sodat watter bedrag julle ook al gee, dit sal wees uit ‘n blymoedige hart en uit ywer vir God se Koninkryk.

Hennie Dekker van die BSA gaan op 1 Maart na afloop van die aanddiens in die Geestelike Opbou met ons gesels oor die BSA se 200 jaar bestaan, werksaamhede en die 2 miljoen Bybelprojek.

Die Evangelisasiekommissie

Bybelstudie by Eljada

Verbly julle altyd in die Here,…” Fil 4

‘n Groep van 10 eenvoudige mense sit om die tafel in die sitkamer van Eljada Huis, Daspoort. Ons sing die lied; “Verbly jou in die Heer…”. Ons praat oor Paulus wat die brief aan die gemeente in Filippie vanuit die gevangenis skryf en in die vier hoofstukke 13 keer oor vreugde skryf.

Vreugde in lyde. Vreugde in diensbaarheid. Vreugde in geloof. Vreugde in gee. Watter vreugde is dit? Dis beslis nie ‘n wêreldse vreugde nie, met kersliggies, lekker ete en geskenke nie… en as ek dit nie het nie voel ek eensaam en wil selfmoord pleeg, nie. Watter vreugde is dit dan wel?

Om Hom te ken en die krag van Sy opstanding en die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan Sy dood gelykvormig word” ( Fil 3:10). Vir Paulus het alles wat hy gehad het skade en rommel geword om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, sy Here te verkry (Fil 3;8). En as ons die vreugde ken, is die kersliggies en die fees en die oordadige ete en geskenke skielik niks in vergelyking met dit wat Jesus ons wil gee nie. Dan ervaar ons ‘n vrede “wat alle verstand te bowe gaan”. ‘n Vrede en vreugde wat nie afhang van aardse omstandighede nie, maar ‘n diepe besef van vreugde omdat God in beheer is van my lewe en dat Hy goed is en in ‘n verhouding met my wil staan.

Toe kom Annatjie van Schalkwyk (bestuurder van die huis) die vertrek binne, onlangs gediagnoseer met pankreas kanker. Sy straal die vreugde waaroor ons sopas gepraat het uit, en vertel dat dit nie saak maak wat gaan gebeur nie, haar lewe is in die hande van God. In daardie uur het daar nog meer gebeur. ‘n Nuwe meisie kom binne net toe ons met gebed geopen het. Haar naam is Hirra, wat diamant beteken. Sy is 19 jaar oud, in Pakistan gebore en vanaf haar twaalfde jaar in Suid-Afrika. Sy is opgevoed in die Moslem-geloof en ken die Koran baie goed. Toe hoor sy van Jesus in die Christelike geloof en begin om die Bybel te lees. In die Koran het sy ook oor Jesus gelees, maar nie as Saligmaker nie. Nou wil sy die Bybel lees en leer en ‘n Christen word.

Ons was amper klaar, toe Annatjie kom vra of die mense gou wil kom help om ‘n skenking af te laai, wat sopas besorg is. Daarna sluit een van die mense af met gebed en dank die Here vir die oorvloed wat Hy vir hulle gestuur het en nog stuur, meer as wat hulle kon dink of vra. Wat ‘n vreugde!

Toe ek terugry, is my hart vol vreugde en dankbaarheid oor die spesiale tyd wat ek by Eljada gehad het. Dit is deur die Here geseën.

Bid asseblief vir Eljada en die mense daar en ook vir Annatjie in haar siekte.

Indien jy een of twee keer per kwartaal na Eljada wil gaan en ‘n Bybelstudie/oordenking wil aan-bied, laat weet vir Petra Swanepoel, sel. 082 927 7324. Dink en bid daaroor. Eenvoudiges erf die Koninkryk!

Mieke van der Smit

DROOGTEHULP IN DIE NOORD-KAAP

Soos u bewus is heers daar ʼn erge droogte in groot dele van die Noord-Kaap. ʼn Afvaardiging van SDDS het groot dele in die Noord-Kaap gaan besoek om met gemeentes en boere in daardie gebiede kontak te maak, ten einde vas te stel op welke wyse die kerke kan help. Hulp is dringend nodig vir water, voer, brandstof, arbeiders, kos, klere, skoolgelde, brandstof, krag ens.

Die impak van die droogte is so geweldig dat boere gedwing was om die meeste van hulle vee teen baie lae pryse te verkoop. Die bietjie vee wat oor is word tans byna voluit gevoer om hulle aan die lewe te hou.

Die dringender nood lê egter by die huis. As gevolg van die langdurige droogte is baie van die boere se kontantvloei totaal uitgeput. Dit raak ʼn stryd om kinders op skool en in die koshuis te hou. Die afstande wat baie van hierdie boere moet aflê om hulle kinders by goeie skole te kry raak ook te groot en baie moes noodgedwonge hulle kinders uit dié skole haal, omdat die uitgawes aan vervoer en losies nie meer bygebring kan word nie.

Graag deel ons ook die vreugdes met u. Ondanks die omstandighede heers daar ʼn moedigheid en kameraadskap. Dit het ons nederig gemaak om te sien hoe dankbaar hierdie boere in die Here is. Ons vra ook voortdurende voorbidding!

Dit is vir ons verblydend om te kon opmerk dat die fondse wat ons reeds beskikbaar gestel het met groot sorgvuldigheid beheer en met wysheid bestee word. Die nood is werklik groot en dringend. Wees verseker dat elke bietjie hulp, hoe gering dit ookal mag wees, werklik ʼn impak het.

U word vriendelik versoek om die nood in u gemeente bekend te maak. Waar lidmate dit in hulle harte vind om ook ‘n bydrae te maak om die nood te verlig, versoek ons vriendelik dat diakonieë enige bydraes na die volgende rekening sal oorplaas:

Rekeningnaam: SDDS

Rekeningnommer: 3330141750;

Takkode: 632005;

Verwysing: Droogtehulp

U broeder in Christus

Ds Fritz Potgieter (Geref. Kerk Bloem.Suid)

Voorsitter: SDDS (Brief verkort. 31 Okt 2019)

“Ander godsdienste sou dit nie gevat het nie…!?”

Mens hoor hierdie woorde gedurig as ons geloof in die gedrang is. Dan word daar vertel hoedat ander gelowe in opstand sal kom indien daar so met hulle godsdiens gespot word. Ek onthou juis hoe iemand, wat op die punt was om een of ander militante aksie in die naam van Jesus van stapel te stuur, dit ’n paar jaar gelede nogmaals vir my gesê het. Toe sê ek vir hom hulle tree niks anders as daardie einste godsdienstiges op nie.

Maar ons moet opstaan vir die Here,” sê hy driftig.

Inderdaad, maar dan soos wat die Nuwe Testament ons leer,” antwoord ek. Toe herinner ek hom aan 1 Petrus 2:15: “Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen ’n einde sal maak aan al die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat.” Toe voeg ek by dat Petrus ons boonop in vers 18-21 oproep om in moeilike omstandighede lyding te verduur vir Christus. Met name skryf hy in vers 20: “Om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ’n voorbeeld gestel het sodat julle in sy voetspore kan volg.”

Beteken dit ons mag niks doen nie?” vra die persoon.

Nee, dit beteken ons handel altyd in liefde, ook as ons protesteer. Ons voorbeeld is Jesus, nie ander godsdienste nie. Ons doen wat 1 Petrus 2:23 sê: “Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie. Toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel.””

Ons moet weet ons geloof gee soms aanstoot. Die Nuwe Testament waarsku ons oor en oor dat dit sal gebeur. Die vraag is egter hoe ons hierop reageer. En dit is juis hier waar ons 1 Petrus 2:21 en 23 getrou moet navolg. Jesus self wys vir ons hoe ons moet optree in sulke tye. Ons beledig nie terug nie. Ons raak nie aggressief nie. Ons veg nie. Ons baklei nie. Ons pak ons aanvalswapens weg. Vroeër moes Petrus self dit ook leer toe Jesus gearresteer is in die Tuin van Getsémané. Ons lees in Johannes 18 hoe hy sy swaard uitgeruk het en begin baklei het. Toe het Jesus hom gestop, want Sy ryk kom nie deur mag en geweld nie.

Ons mag protesteer as ons Heer se mooi Naam in die gedrang is. Maar ons kry eers al die feite voordat ons blindelings instorm. Ook herinner ons onsself aan Jesus se voorbeeld in 1 Petrus 2 oor hoe ons moet optree. Slegs deur ons eie voorbeeldige optrede in sulke tye sal ons ’n getuienis, hê. Wanneer ons nie kwaad met kwaad vergeld, of belediging met belediging nie (1 Petrus 3:9), sal ons met integriteit en beskeidenheid oor ons geloof kan praat (1 Petrus 3:15-16). Ons as navolgers van Christus is nie militant of triomfantalisties nie. Ons is knegte van ons Here. En ons leef ook so.

Stephan Joubert

Die gevare van ‘n boesemsonde

“Die vraag is sekerlik: Wat is ‘n boesemsonde? Dit gebeur dikwels dat ‘n bepaalde persoon ‘n sterk neiging het om ‘n spesifieke sonde te doen, om een of meer gebooie van die Here op ‘n bepaalde wyse te oortree. Dit kan byvoorbeeld wees ‘n neiging tot diefstal, seksuele losbandigheid, pornografie, drankmisbruik, verwaandheid, eersugtigheid, spandabelrigheid, gierigheid ens.

Daar word gewoonlik gepraat van iemand se swakpunt of sy boesemsonde. Dit is ‘n geliefde of verslawende sonde waartoe iemand maklik verlei kan word. Dit is ‘n punt waar hy in sy stryd teen Satan en die sonde, baie kwesbaar is. Indien iemand so ‘n boesemsonde het – en die meeste mense het dit – moet hy goed daarvan bewus wees en homself nie probeer bluf deur te maak asof hy daar niks van weet nie. Hy moet besef dat Satan hom juis op daardie punt van sy lewe sal probeer aanval om op die wyse sy hele lewe te verwoes.

Dit is immers altyd so as daar oorlog gevoer word: die een vegtende groep probeer die ander groep altyd op die swakste en kwesbaarste plek aanval, die plek waar hy die maklikste en terselfdertyd die grootste skade kan aanrig. So doen Satan ook met die mens.

Daarom moet die gelowige juis ten opsigte van daardie swak punt in sy lewe uiters waaksaam en op sy hoede wees. Hy moet homself nêrens, maar veral nie ten opsigte van sy boesemsonde aan die verleiding of versoeking van Satan blootstel nie. Wie byvoorbeeld ‘n sterk neiging tot drankmisbruik het, moet alle plekke of byeenkomste waar sterk drank bedien word, waar enigsins moontlik vermy.

Wie keer op keer in ‘n boesemsonde val, moet nie moedeloos word en ophou om daarteen te stry nie; inteendeel, hy moet steeds met groter inspanning stry, terwyl hy God aanhoudend en baie ernstig bid om hom te help in sy stryd teen die sonde.”

  • Bly teen die boesemsonde stry.
  • Bely dit opreg en eerlik voor God.
  • Bid vir krag deur die Heilige Gees om te kan oorwin.
  • Glo steeds dat God aan jou die krag en genade sal gee om dit te kan oorwin.

(Bron. PJ de Bruyn. 2008. Die Tien Gebooie. bl. 265)