Ons gaan DV Nagmaalvier

Vanaf 14 Maart 2021 tydens al drie die dienste, sal daar per erediens 120 belydende lidmate uitgenooi word om dan tydens die 08:00; 09:30 of die18:00 die Heilige Nagmaal te vier. 

Die Nagmaal sal vir drie agtereenvolgende Sondae aangebied word en wel 14, 21 en 28 Maart 2021. 

Daar sal dus 9 eredienste wees waartydens nagmaal per uitnodiging aan betrokke wyke bedien sal word. 

Daar sal die Maksimum veiligheid en protokolle tydens die nagmaal gebruik word onder die genade van die Here. 

 Daar sal ‘n Nagmaalstafel voor in die kerk wees waar die dominee en twee ouderlinge met hulle vrouens aansit. 

 Daar sal wyn in kelkies bedien word wat die diakens sal uitdeel. Daar sal wel bekers by die tafel wees vir diegene wat die bekers verkies. 

 Die broodjies sal so veilig voorberei word sodat elke Nagmaalganger wat die broodjie neem die eerste persoon sal wees wat aan die brood raak. 

 Daar is juis 9 geleenthede sodat maksimum protokol en veiligheid gehandhaaf sal word. 

 Dit is elkeen se keuse of hy/sy in hierdie tyd die Nagmaal wil gebruik of dit net siende doen. 

Vanaf 4 April 2021 sal daar DV 450 lidmate per erediens kan bywoon volgens die protokolle. Dit is 100 in die kerkgebou, 100 in die saal en 250 op die stoep of in die tuin. 

Seën vir almal van U toegebid. 

Ds Gerrit 

Openbare Belydenis van jou Geloof

Ek onthou nog my belydenisaflegging jare gelede. Die dag toe ek in die kerk groot geword het. Toe kon ek ‘n ‘belydende lidmaat’ wees en ek mog ook self die brood en wyn van die Here se Nagmaal gebruik. ‘n Hele nuwe dimensie gaan vir jou oop. Skielik kry hierdie dooplidmaat nou eie verantwoordelikhede en word gereken om by te dra tot die voortgang van die gemeente van Christus. 

Vandag lê 21 jongmense van die GK Centurion belydenis van hulle geloof af en ons is saam met hulle opgewonde oor die toekoms. Veral hulle toekoms as lede van die kerk van Christus. Vir die laaste 18 jaar het ons ouers en die gemeente saamgewerk aan die uitvoering van ons doopsbeloftes. En die Here het dit geseën. Nou mag ons hulle sien en hoor (belydenis) en seën toebid op die pad wat voorlê. 

In die tye wat kom sal ons almal se geloofsbelydenis nog meer uitgedaag word. Vervolging ter wille van jou geloof word daagliks ‘n groter realiteit. Petrus skryf dat ons “altyd gereed moet wees om verantwoording te doen van die hoop wat ons bely”. (1 Pet 3:15) 

Laat ons gebed vir elke jong lidmaat van die kerk dan wees: 

Efesiërs 3:16-20 

16Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, 17dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. 18Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. 19Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. 

20Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, 21aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. 

Ds Maarten 

Is REG regtig reg?

Wanneer is dit wat reg is, nie eintlik meer reg nie? Dit is die vraag op so baie van ons se harte. Die inperking het lankal reeds ‘n onmeetbare tol ge-eis. En niemand van ons weet hoe lank ons nog so sal kan of moet aanhou nie. Dit voel soms soos ‘n nagmerrie maar niemand wil jou wakker maak nie. Want dit wat verkeerd is, is reg en dit wat reg is, is verkeerd. 

So wat is die regte ding nou werklik om te doen? Dit is asof ons nie eintlik meer weet nie. Asof die lyne tussen reg en verkeerd heeltemal vervaag. Want dit wat jy dink reg is, is nie eintlik meer reg nie. 

Dit wat jy jou lewe lank glo, en dit waarvan jy oortuig was, om God te aanbid in die erediens, het ‘n oortreding geword en wek onsekerheid. Dit wat ons die meeste vrede en berusting en vreugde moet gee, het nou ‘n vrees geword waarin ons onveilig voel. 

Dan besef ons ook dat woorde en wette soms net oë-verblindery kan wees. Soos die opskrif, kan die woordorde en die klemverskuiwing soms ‘n wêreld se verskil maak. Die woordjie reg vorm op so baie maniere deel van ons woordeskat. Regtig – Dit wat waarlik so is. Regverdig – Om reg op te tree teenoor verskillende partye. Geregtig – Dit waarop jy kan aanspraak maak. Voorreg – Iets wat jy geniet sonder enige ver-dienste. Gereg – Die wetlike owerheid (of iets wat jy kan eet)… Regsinnig – Iemand wat reg dink. Ens. 

Sondag 23 van die Heidelberger vra drie vrae wat hierop gemik is: 

1. Wat is die waarde van jou geloofsbelydenis? 

2. Hoe is jy regverdig voor God en 

3. Waarom kan jy alleen deur die geloof regverdig wees. 

Die antwoorde op hierdie vrae help ons ook om te verstaan hoe om te onderskei wat regtig reg is. Want die waarde van jou geloof is dat jy in Christus geregverdig is, en ‘n erfgenaam is van die ewige lewe. Hierdie regverdiging kom alleen deur die geloof. 

Dan word die antwoord tog so duidelik: Die regverdige deur die geloof, sal lewe. 

Lourens (vdm) 

Wees altyd dankbaar!

Kol 3:15 

“En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.” 

Op ons standaardvraag: Hoe gaan dit met jou? Is bykans altyd die standaardantwoord: Kan nie kla nie! Terwyl ons soveel het om voor dankbaar te wees. God is getrou. Selfs in hierdie tyd van die Covid pandemie is daar soveel om voor dankbaar te wees. Van ons lidmate wat oorlede is, glo ons van harte is “huistoe”, dit beteken na die ewige Vaderhuis, ‘n dankbaarheid. Vir diegene wat siek was en herstel het, is daar dankbaarheid. Vir almal wat gebuk gaan onder werkspanning ens. is daar steeds die geloof in Jesus Christus. Ons bekommer ons so maklik oor die dag van môre, terwyl ons vergeet dat God belowe het dat Hy vir ons sal sorg. Ons sien so dikwels net die hartseer en swaarkry raak, terwyl daar soveel is om voor dankbaar te wees. Ons geloof in ons Here Jesus Christus en dat ons in lewe en in sterwe net aan Hom behoort, vul ons harte met dankbaarheid. So of ek siek of gesond is, jonk of oud is, lewend of sterwend… “In lewe en in sterwe behoort ek aan Jesus Christus.” Daarby saam gee God aan ons liefde. Liefde van God aan ons en ons liefde vir Hom en vir ons medemens. 

“Om ‘n dankbare hart te hê is lewensveranderend. Dan kyk ek verby die dinge wat vir my moeilik is en sien ek God se oorvloedige seën raak. Mense wat dankbaar is het gelukkige lewens en hulle is tevrede, minder gespanne en depressief. Dankbaarheid is ‘n manier van lewe en nie net ‘n gevoel nie. Dankbaarheid is die kern van ‘n Christen se lewe. 1 Tess 5:18” (van der Westhuizen E. https://www.ekerk.org/singlepost/2017/08/10/dankbaarheid) 

Om dankbaar op te staan elke dag en die dag met God te begin. Om dankbaar te wees vir elke klein seëninkie in jou lewe. Om dankbaar te wees vir jou Christenskap. Dit sal jou lewe verander in blymoedigheid en vreugde. 

Ds.Gerrit Kruger 

Statistieke

Ons het die afgelope jaar nogal gewoond geraak om statistieke te hoor en daarop te reageer. Veral die Covid-syfers wat elke dag uitgesaai is… en as jy nie die konteks behou nie, kan dit maklik vrees en angs by jou opwek. Dit was en is ongelukkig een van die neweeffekte van die pandemie se gereelde statistieke. Dan daal die syfers weer en die pendulum swaai oor na die ander kant. In sulke tye van verwarring vlug ons maar na die veilige arms van die troue God en Vader wat alles weet, alles in geheel sien, lei en rig. 

Ander statistiek wat u dalk nooit regtig hoor of sien nie, al is u self deel daarvan, is dié van ons erediensuitsendings. Volgens ons elektroniese kommissie kan hulle presies sien en bereken hoeveel keer die video- of oudio-opnames bekyk of beluister word, hetsy in tyd of latere opnames daarvan. Net die laaste paar weke waar daar niemand toegelaat is om na die eredienste te kom nie, was dié syfers egter baie bemoedigend. Soggens was daar gereeld meer as 2000 luisteraars en saans ongeveer 700. 

As u uself so bietjie in die prediker se posisie plaas om op die preekstoel te staan en daar is niemand of regtig weinig mense in die kerk (want nét die diensdoenende ampsdraers was daar vir toesig oor die woordbedienaars, soos die kerkorde dit vereis), dan raak hierdie syfers mens nogal baie. Om vir ‘n letterlik leë kerk te preek, is nie so maklik as wat dit dalk lyk nie. Ek dink die ander leraars sal saamstem dat ons nie kan wag om weer vol kerke te sien nie. 

Om egter te besef dat ons in hierdie uitdagende omstandighede byna méér luisteraars na die Woordbediening trek, is ‘n riem onder die hart. Dit ‘bewys’ ook dat die omstandighede mense weer terugdwing na die Woord en na die God van die Woord. Nou is dit my stille wens dat, sodra die kerkgebou weer meer en meer oopgestel word, die gemeente in dieselfde volle krag sal optrek kerk toe. 

Vergun my dus ‘n spesiale woordjie van dank aan die hele elektroniese span wat met groot toewyding deur die hele grendeltyd gesorg het dat die eredienste onverpoosd uitgesaai en op verskeie maniere beskikbaar gestel is aan die hele gemeente. 

Ons sien mekaar DV binnekort in die kerkgebou vir die eredienste!

Ds Maarten 

Ek en my Huis, ons sal die Here dien

My gesin en die verbond in die 21 ste eeu 

Die geykte woorde van Josua aan die volk op die vooraand van sy vertrek na die ewige Kanaan, is diep gesetel in die verbond. Dit is ook vir ons ‘n herinnering van ons eie verbondsaandeel deur die doop en belydenis van dieselfde belofte.

Ons het die afgelope jaar, en vir die voorsiene toekoms ‘n andersoortige geleentheid in die wyse waarop ons gesinslewe funksioneer met kinders wat tuis bly en ouers wat van die huis af werk.

Hierdie andersoortige noodsaaklikheid het besondere geleenthede tot gevolg, wat in die “normale” gejaagde lewe nie altyd moontlik was nie. Dit het egter ook ons gesinsbestaan met nuwe uitdagings gekonfronteer.

In die Bybelskool van die eerste kwartaal gaan ons in besonder ons aandag fokus op wat die Bybel ons leer oor huisgesin, huwelik, ouerskap en al die uitdagings wat daarmee gepaard gaan. Ons gaan so bietjie kyk na die moderne vorm van geslagsidentiteit en die “woke” en “cancel culture” wat al hoe meer ‘n realiteit word. En ons sal by die gewone “hoof-pyne” stilstaan waarmee ons as gesinne daagliks te doen kry.

Die bedoeling is nie om ‘n huwelikskursus te wees of ‘n gesinsberading of terapie nie, maar eerder ‘n doodgewone benadering van elke dag se gesinslewe oor die dinge wat ons soms vergeet.

As die Here wil, sal ons Dinsdag, 16 Februarie afskop met die inleiding. Om die toegang te vergemaklik sal dit ook beskikbaar wees per internet uitsending. Ons wil graag kontak opbou met almal wat die geleentheid wil saam bywoon. Stuur asseblief ‘n boodskap aan ds Lourens by 082 5292 330 vir verdere inligting.

Lourens (vdm)