(Last updated on November 9th, 2018)

Ouderlinge is verantwoordelik om na lidmate om te sien en geestelik te versorg.
Huisbesoek word gereeld (2 x per jaar) gedoen waar ouderlinge met lidmate gesprek voer oor hulle geestelike
welsyn, huislike en gesins- omstandighede,
Indien nodig word probleme verder opgevolg en hanteer.
Ouderlinge vergader vier keer per jaar waar verslag oor elke lidmaat / gesin gedoen word.

Indien u kontak wil maak en ‘n saak het wat u graag met u ouderling wil bespreek kontak ons by:
kerkkantoor@gkcenturion.co.za