Jesus gee Homself tot in die dood!

Skriflesing: Luk 23; Psalm 31:6; Joh 10
Teksvers: Lukas 23:46

Psalm 31 vers 6 in die Bybel is vir elke Jood deel van sy basiese opvoeding. ‘n Jood se ma leer hom van kleins af om te bid en die eerste gebed wat ‘n Joodse kind leer om voor slaaptyd te bid, is juis die woorde van Ps 31:6 – “In u hande gee ek my gees oor”.
‘n Slaaptyd-gebed dus, aan die kruis! Ja, want die Vader sien weer sy Seun raak na die drie donker ure van God-verlatenheid! Die Seun rus daarna vir die drie dae in die graf, nadat Hy sy werk en offerwerk voltooi het! Slaap sag my kind, my Seun! Omdat die Vader sy Seun verlaat het, sal Hy hierdie gebed van my en elke ander gebed van my en jou, sy kindertjies, ook verhoor!

Laai af

Jesus Christus – enigste en volkome Verlosser

Skriflesing: Handelinge 4:1-22
Teksvers: Handelinge 4:12
HK: Sondag 11

Die Heidelbergse Kategismus handel oor God die Seun en ons verlossing (Sondag 11 tot Sondag 19).
Die Seun van God word Jesus genoem, wat Verlosser beteken. Dit is immers Hy alleen wat ons van al ons sondes volkome verlos. Daar is daarom by niemand anders enige saligheid te soek of te kry nie.
Die wat egter meen dat hulle, hulle saligheid en redding by of deur iemand anders of by hulleself of iewers anders kan vind, verloën Jesus Christus as die enigste Verlosser.
Daar is slegs een van twee dinge moontlik: of Jesus het nie volko-me verlossing bewerkstellig aan die kruis nie, of Hy het volkome verlossing vir ons bewerk, wat ons maar net in ‘n ware geloof ons eie kan maak.

Laai af

Ware geloof is dinamies omdat dit ’n geskenk/gawe van God is Die verhouding tussen geloof en werke.

Skriflesing: Jak 2:14-25
Teksvers: Jak 2:14,26

In hierdie Skrifgedeelte skryf Jakobus oor die verhouding tussen geloof en werke. Dit is ’n baie belangrike saak omdat ons maklik ’n verkeerde verstaan van verlossing kan verkry as ons die geloof of die werke verkeerd verstaan. Wat is geloof wat ’n mens tot verlossing bring? Is dit nodig om goeie werke te doen? Wanneer weet jy of jou geloof ’n opregte geloof is?
1 ’n Dooie geloof is passief! (14-18)
2 ’n Demoniese geloof is van die Satan! (19)
3 ’n Ware geloof is dinamies/aktief! (20-26)

Laai af

In versoeking, vertrou altyd op God wat jou staande sal hou Wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie

Skriflesing: 1 Kor 10:1-23
Teksvers: 1 Kor 10:12,13

Daar sal altyd versoekinge wees. Die Satan het selfs ons Here Jesus Christus nie gespaar nie maar met versoekinge uit die Skrif gekom, Mat 4:1-11. Die meeste versoekings is egter van-weë verkeerde sinlike begeertes. Die sondige mens vertrou liewers op homself, op sy geld, op sy eie afgode, op sy begeertes, as op God.
1. Daar is altyd versoekinge.
2. Vertrou altyd op God.
3. God sal jou altyd staande hou.

Laai af

Redding vind plaas alleen deur ‘n ware geloof in Jesus Christus

Skriflesing: Hebreërs 10:32 – 11:2
Teksvers: Hebreërs 10:35 – 39
HK: Sondag 7

Die tweede deel van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 5-31) handel oor die verlossing van die mens deur geloof in die volkome en eenmalige soenverdienste van Jesus Christus aan die kruis. Sondag 5 tot 8 handel in besonder oor hoe die mens verlos word van die ewige verderf.
Sondag 7 handel in besonder oor die feit dat nie alle mense gered word deur die soenverdienste aan die kruis nie. Alleen hulle wat met ‘n ware geloof in Jesus Christus glo, word gered. Dit is dan ook hierby waar die bogenoemde Skrifgedeelte in besonder by stilstaan. Geloofsvertroue in Jesus Christus hou groot beloning in. Die wat in Jesus Christus glo, word deur die Heilige Gees in staat gestel om te volhard om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het. Die wat deur Jesus Christus vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.
Mag die Heilige Gees jou in staat stel om te volhard in die geloof en ewig te lewe.

Laai af