EER DIE KONING!

“Vloek die koning selfs nie in jou gedagtes nie,…” (Pred 10:20)

Die Prediker (Heb: Koholet) gee goeie raad aan sy lesers. Hy is ‘n man van wysheid… soos Salomo, of dalk is dit selfs die einste hy, Salomo, die seun van Dawid (Pred 1:1). Hy vergelyk ons dwase optre- de met diere: vlieë (10:1), slange (10:11) en voëltjies (vs 20). Hy vermaan ons om te dink oor WAT ons praat (vs 12), oor HOE ons praat (13) en oor WAAR ons praat (20). Hy waarsku die dwase wat hul woorde misbruik.

Vers 20 gee so byna terloops wyse raad oor hoe jy van jou koning moet praat, of eerder hoe jy NIE moet praat nie. Die gewone Engelse vertaling lui: “Don’t bad-mouth your leaders, not even under your breath, and don’t abuse your betters, even in the privacy of your home. Loose talk has a way of getting picked up and spread around. Little birds drop the crumbs of your gossip far and wide.” Die NAV vertaal met “moenie jou koning verwens nie”!

Wees gewaarsku om die koning nie af te breek nie. As jy sleg praat van jou leiers voor kinders dan verloor die volgende geslag alle ontsag vir hulle leiers en raak ‘n ongedissiplineerde bende (kyk hoe spot die kinders van Bet-El vir die profeet Elisa en die berinne vreet 42 van hulle op! (2 Kon 2). Behal- we hierdie en ander gevolge kan jy dalk selfs by die koning in die moeilikheid kom… die storie word oorvertel. Pasop vir die voëltjies!

Nee, dit is nie die gelowige se plek om die koning/president in ons land/ of ander leiers te verkleineer, te beskinder of sleg te maak nie. Hulle is daar deur God om ons te regeer. Hulle is dienaars van die allehoogste God, en hulle sal self eendag rekenskap daaroor moet doen. Die Heid Kat verklaar die vyfde gebod juis met: dat ons met ons ouers en leiers se gebreke geduld moet hê, want God wil ons juis deur húlle regeer (Sondag 39).

Daar is geen koning wat nie foute maak nie. Mag doen vreeslike dinge aan ‘n mens. Ons kan hier aan Salomo self dink. Salomo die wyse… hy val in die strik van versoeking van vroue en perde en dinge. So ook die goeie Hiskia… en kyk maar koning Dawid. Ai, as ons nie met hulle geduld kan hê nie… hoe sal God met ons en ons sondes geduld kan hê?

Daar is maar net een koning wat bo almal uitstyg. Jesus, die Koning van die konings! Hy moet ten alle koste geëer word. Elke knie sal buitendien eendag bely dat Jesus die groot Koning is (Fil 2:11). Hy het betaal vir jou en my en vir Salomo en elke swakke koning wat sy Naam bely! Vir presidente ook.

God stel konings aan en Hy alleen werp konings en koninkryke neer. Die owerhede is daar deur God gestel. Moet hulle nie vloek of verwens of verkleineer nie, selfs nie in jou gedagtes nie (Pred 10:20). By gelowige kinders van God pas nuwe gedagtes (Rom 12:2). Ons as kinders van God dink ons nuut oor ons land, ons leiers, ons president en oor alles. Net God kán en sál leiers verwyder as Hy wil. Verder is dit God se wil om hulle te gebruik. Onderwerp jou dus aan die owerheid (Rom 13). Bid vir die owerheid. Bid vir die president (koning). Luister hoe skryf die apostel: 1 Petrus 2:17 – “Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die koning eer.” Dit is wat Petrus onder die vreesaanjaende Romeinse owerheid, vir gelowiges leer. Dít is wysheid wat van bo kom!

Ds Maarten

Berou oor sonde word sigbaar

Skriflesing: Miga 1
Teksvers: Miga 1:10-16

Is dit nodig dat jy jou berou oor jou sonde sigbaar sal maak? Indien jy wel berou het oor jou sonde, hoe maak jy dit sigbaar?

In hierdie hoofstuk kla die Here vir Israel aan, oor hulle voortgaan- de en volhardende sonde. Hy spreek ‘n oordeel oor hulle uit oor al die uitdagende en openlike sonde wat hulle gepleeg het. Die tyd van genade is verby. Die ballingskap gaan plaasvind. Daarom kom die Here in vers 16 en sê:

“Skeer ’n kaal kol op jou kop, skeer ’n kaal kol op jou kop soos dié van ’n aasvoël, want dié oor wie jy bly is, sal van jou af in ballingskap weggevoer word.”

In daardie tyd was berou, smart, verootmoediging en sonde bely- denis onder andere sigbaar gemaak deur die skeer van hare.

Mag jy jou opregte berou oor jou sonde gebrokenheid in jou woor- de en dade sigbaar maak.

Laai af

Brose kleipotte word deur God gebruik om sy lig te laat skyn!

Skriflesing: 2 Kor 4:1-15
Teksvers: 2 Kor 4:6,7

Ons lewens word gekenmerk deur baie fisiese en geestelike uitdagings. Paulus vergelyk ons met kleipotte wat maklik breek. Ons liggame is broos en ons is onderworpe aan baie skielike aanslae wat worstelinge by ons veroorsaak. Ons word getref deur geestelike en fisiese siektes en gebreke. ‘n Motorongeluk kan jou hele wêreld skielik verander. Daar is geestelike siektes, depressie, angsaanvalle, daar is fisiese siektes, ‘n aartjie wat bars, ‘n virus wat jou aanval, ‘n knievervanging, ‘n heupver- vanging, ‘n rugoperasie. Dit gebeur nie net met ouer mense nie, maar dit gebeur ook met kinders. ‘n Blindederm wat bars, ‘n motorongeluk veran- der jou wêreld in ‘n oogwink.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Ons is brose kleipotte deur God gemaak.
  • Ons is bruikbare kleipotte wat vol krake is.
  • Ons is kleipotte waaruit die lig moet skyn.

Laai af

Die Sinode van Dordrecht

Die Sinode van Dordrecht was ‘n internasionale Sinode wat in aanvang geneem het op 13 November 1618 en 154 sittings later geëindig het op 9 Mei 1619. Die Nederlandse Gereformeerde kerk het die Sinode byeengeroep in opdrag van die State-Generaal. Die doel van die sinode was om ‘n einde te maak aan die godsdienstige kontroversie tussen die Remonstrante (Ariminiane) en die Kontra-Remonstrante (Gormarus se aanhangers). Die poli- tieke-situasies, oorlog-situasie, dwaalleringe, kontra-reformasie, arminia- nisme, alles het ‘n rol gespeel wat aanleiding tot die sinode gegee het.

Na die dood van Jacobus Arminius het sy volgelinge besware gehad teen die NGB en die leer van Johannes Calvyn, en Theodore Beza.

Hierdie besware is uiteengesit in die dokument, “de Remonstratie van 1610”. Daarom word Arminius se volgelinge die Remonstrante genoem. Hulle hoof- dwaalleer is dat die uitverkiesing plaasvind op grond van God se vooruitsien hoe iemand se geloof sal wees en daarvolgens sal God jou uitverkies. Die teenstander van Arminius was Franciscus Gomarus, hoogleraar in teologie aan die universiteit van Leiden. Hulle word die Gomariste genoem. Op die Sinode het hulle Latyn gepraat. Die Gereformeerdes, Kontraremonstrante verwerp die vrye wil van die mens en vervat hulle siening in die Dordtse Leer- reëls. Hul standpunt word in vyf punte, (Vyf punte van die Calvinisme) behan- del en uitgeengesit. Die bekende vyf punte van die Calvinisme is; die totale verdorwenheid van die mens, die onvoorwaardelike uitverkiesing, die beperkte versoening, onweerstaanbare genade en die volharding van die gelowiges. Hiermee het die derde Belydenis van Eenheid ontstaan nl. Die Dordtse Leerre- ëls. Drie belangrike nalatenskappe van die Sinode van Dordt is die Dordtse Leerreëls, die Dordtse Kerkorde en die Statevertaling van die Bybel.

Ds Gerrit