Wie mag?

Skriflesing: Ps 15 en24; Jes 33;Matt. 5; Op 21:8;22:14
Teksvers: Ps 15

Volgens Psalm 15 moet jy volmaak wees om voor God te verskyn. Volmaak! Wie mag dan ingaan na God toe? Wie mag in sy teen-woordigheid staan? Dink jy dat jy dit sal oorleef? ‘n Mens soos ek en jy? Goeie vraag.
Die antwoord is nie so eenvoudig nie en tog is dit eenvoudig: Jy kan nie. Hy kan. Die vraag is wie is hy wat kan? Is daar vir jou en my ‘n pad? Kan ons volmaak wees? Die vrae hou net nie op nie! Is daar antwoorde? Wel oordink dit vandag en dan luister ons vanaand … hoe eenvoudig (en wonderlik) dit eintlik is!

Laai af

Jesus Christus heers as koning aan die regterhand van die Vader

Skriflesing: Psalm 110; Matteus 22 en Efesiërs 1
Teksvers: Psalm 110: 1; Matteus 22:41-46 en Efesiërs 1:18-23
HK Sondag 19

Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader om sodoende te bevestig dat Hy die Hoof van sy Christelike kerk is. Dit het meegebring dat ons Hoof, Jesus Christus, deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort het.
Verder word ons verseker dat Hy ons met sy mag teen alle vyande be-skerm en bewaar. As ek dan swaar kry, dan kan ek getroos lewe tot met die wederkoms van Christus. Hy sal dan kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Tot dan wag ek met gespanne verwagting op die Regter uit die hemel. Dit is immers Hy wat hier op aarde in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder is ek vertroos in die wete dat Christus al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar vir my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemel-se blydskap en heerlikheid sal saamneem.

Laai af

Sola Gratia!

Skriflesing: Efesiërs 2:1-10
Teksvers: Efesiërs 2:4-7

In die Bybel vertoon Hy Homself as die regverdige én genadige God en teken dit vir ons in die simbole van die doop en nagmaal. Hierdie ‘vertoning’ van sy mag en genade is egter steeds net die vóórspel tot die ewige vertoning van sy mag en heerlikheid.
In die tye wat kom… sal Hy net nog meer eer en heerlikheid ontvang omdat Hy ‘n genadige God is! As jy vandag met sekerheid kan sê dat jy ‘n kind van God is en dat jou sondes vergewe is en dat jy ‘n plek in die hemel het… is dit alleen net genade op genade!
Vandag lei ons die derde “Sola” van die Reformasie in. Sola Gratia. Alles is enkel en alleen ʼn genade, ʼn gawe, ʼn geskenk van God!

Laai af

Jesus gee Homself tot in die dood!

Skriflesing: Luk 23; Psalm 31:6; Joh 10
Teksvers: Lukas 23:46

Psalm 31 vers 6 in die Bybel is vir elke Jood deel van sy basiese opvoeding. ‘n Jood se ma leer hom van kleins af om te bid en die eerste gebed wat ‘n Joodse kind leer om voor slaaptyd te bid, is juis die woorde van Ps 31:6 – “In u hande gee ek my gees oor”.
‘n Slaaptyd-gebed dus, aan die kruis! Ja, want die Vader sien weer sy Seun raak na die drie donker ure van God-verlatenheid! Die Seun rus daarna vir die drie dae in die graf, nadat Hy sy werk en offerwerk voltooi het! Slaap sag my kind, my Seun! Omdat die Vader sy Seun verlaat het, sal Hy hierdie gebed van my en elke ander gebed van my en jou, sy kindertjies, ook verhoor!

Laai af

Jesus Christus – enigste en volkome Verlosser

Skriflesing: Handelinge 4:1-22
Teksvers: Handelinge 4:12
HK: Sondag 11

Die Heidelbergse Kategismus handel oor God die Seun en ons verlossing (Sondag 11 tot Sondag 19).
Die Seun van God word Jesus genoem, wat Verlosser beteken. Dit is immers Hy alleen wat ons van al ons sondes volkome verlos. Daar is daarom by niemand anders enige saligheid te soek of te kry nie.
Die wat egter meen dat hulle, hulle saligheid en redding by of deur iemand anders of by hulleself of iewers anders kan vind, verloën Jesus Christus as die enigste Verlosser.
Daar is slegs een van twee dinge moontlik: of Jesus het nie volko-me verlossing bewerkstellig aan die kruis nie, of Hy het volkome verlossing vir ons bewerk, wat ons maar net in ‘n ware geloof ons eie kan maak.

Laai af