Tweede gebod: EIEWILLIGE GODSDIENS!

Skriflesing: Num 4: 1-6,15-20; I Sam 4:1-11; II Sam 6:1-11; I Kron 15:11-15; Kol 2:20-23 en Op 3:20
Teksvers: II Samuel 6:6-9
HK Sondag 34 en 35

In HK Sondag 34 en 35 word die eerste twee Gebooie behan-del. Die Eerste gebod handel oor Wie alleen aanbid moet word. Afgode is taboe. Daar is net een Here en Hy is God. Die Twee-de gebod handel dan oor HOE hierdie God aanbid wil word. Nie deur die eiewillige maak van beelde nie maar liewer deur te luister na sy Woord en te probeer om liewer beeld van God te wees as om beelde te maak.
In die Skrif kry ons te make met die profete wat waarsku teen die eiewillige godsdiens van die mens. Die goue kalf was ’n voorbeeld. Ons eredienste en aanbiddingswyses kan ook soms so eiewillig raak dat dit voor God geen waarde meer het nie. Ussa se dood was die gevolg van Dawid se onbedagsame eiewilligheid. Hy het nie met God rekening gehou nie. Christus wil nie buite staan nie. Kom ons nooi Hom binne, in ons lewens-liturgie in!

Laai af

Dis die laaste dae, bly weg van goddelose mense

Skriflesing: 2 Timoteus 3
Teksvers: 2 Timoteus 3:1 en 5

In die laaste dae sal daar mense wees wat hulle nie aan die gebooie en opdragte van die Here sal steur nie. Hierdie goddelose en selfgesentreerde mens kan ook die lewe vir die gelowiges moeilik maak. Mense se onbybelse, selfgesentreerde lewe en goddelose gedrag maak die lewe vir ‘n gelowige al hoe moeiliker.
Tog is dit wonderlik dat die Here in die laaste dae, ten spyte van swaarkry, aan ons hoop gee. Teen alles in, bly ons hoop en vertrou dat die Heilige Gees mense tot inkeer en bekering sal bring. Ten spyte van swaarkry, kan niks die vreugde in die Here van ons kom wegneem nie. Daarom roep die gedeelte ons op om weg te bly van mense wat goddeloos en selfgesentreerd lewe.
Mag jy die Here altyd eerste in jou lewe stel en ander mense altyd hoër ag as jouself. Weet verseker dat jy wat in die geloof volhard, eendag met die wederkoms van Jesus Christus die volle vreugde sal ontvang.

Laai af

Die sleutels van die koninkryk van die hemel (2): Die kerklike tug of dissipline as teken van die ware kerk

Skriflesing: Matteus 18:15-35; Matteus 16:13-20
Teksvers: Matteus 18:15-35
HK : Sondag 31b

As ons die kerk beskou as die huisgesin van God (Ef 2:19; 1 Tim 3:15), dan is God self die Vader. Die kerk as organisasie sou dan ons Moeder wees( Gal 4:26; Lk 8:21). Calvyn het die spreuk van die kerkvader Cypria-nus ontleen: “Wie die kerk nie het as moeder nie, het God nie as vader nie”. In die huisgesin van God moet daar eg-ter soos in elke huis dissipline gehandhaaf word. In die ware kerk van Christus word dit gedoen deur die toepas-sing van die kerklike Tug of die ban (Kerkorde Artikels 70-83). Tug oor leraars en ampsdraers en ook oor lidmate gaan hoofsaaklik oor leer en lewe. Hierdie groot verant-woordelikheid moet egter altyd geskied volgens “die weg/pad van Matteus 18”.
Kom ons bevestig net weer dié weg… en dat onsself aan die gesag van die kerk, dws aan die gesag van Christus onderwerp!

Laai af

God staan in beheer van die lyding van sy kinders

Skriflesing: 2 Konings 8
Teksvers: 2 Konings 8:11-13

In 1 Konings 19:15-16 gee die Here vir Elia opdrag om vir Gasael tot koning van Aram asook vir Jehu tot koning van Israel te salf. Verder moes hy vir Elisa as profeet van die Here en opvolger van Elisa salf. Uit hierdie gedeel-te in 2 Konings 8:7-14 wil dit voorkom dat Elia moontlik nie vir Gasael tot koning van Aram gesalf het nie, maar die taak aan Elisa oorgelaat het.
Waarom sou die Here aan Elia die opdrag gegee het om vir Gasael tot koning van Aram te salf as Gasael soveel leed vir die Israeliete sou veroor-saak? Die lyding van Israel deur Gasael sou so erg word, dat dit vir Elisa in trane laat uitbars het.
Kan dit wees dat die Here ‘n koning soos Gasael sou aanstel, wetende dat die Israeliete baie swaar sou kry onder hom? Kan dit wees dat die Here dit sou beskik of toelaat dat sy kinders swaar sal kry onder die bewind van ‘n slegte heerser?

Laai af