Nog ‘n jaar is byna verby

Nog ‘n jaar is byna verby. Oor ongeveer ‘n maand is 2018 vir altyd verby en sal ons DV 2019 ingaan. Die jaar het weereens verbygesnel en almal is verbaas oor hoe vinnig die jaar ten einde geloop het. Dit is altyd goed om retrospeksie te hou oor die afgelope jaar se bedrywighede. Weereens kan ons as gemeente getuig dat God in beheer was en is en altyd sal wees van ons almal se lewens. Op die afgelope kerkraadsvergadering het die verskillende kommissies gerapporteer oor die verskillende werksaamhede van die afgelo-pe jaar. Baie broeders en susters en kinders het baie werk ingesit om die gemeente bedrywighede vlot te laat verloop. Hoe moet ons dan nou alles evalueer? Maklik meetbare sake is sekerlik die finansies en al die ander bedrywighede. Ons kan getuig van evangelisasie, jeugwerk, bejaardebediening, hoeveel huisbesoeke gedoen is, hoeveel katkisasielesse is gegee, hoeveel kinders belydenis van hulle geloof gedoen het, ens.

Maar wat is die kern van alle bedrywighede? Die kern van alles lê in die groot gebod opge-sluit van Mat 22:34-46, wat gaan oor die liefde vir God en vir ons naaste. Het God al die eer gekry hierdie jaar in die gemeente en in jou persoonlike lewe? Die vraag is hoe eer jy God? God word geëer deur alles wat ons is en het en doen moet in afhanklikheid en tot eer van God gedoen word. Daarom het niemand iets om op te roem nie, maar het ons alles wat ons gedoen het in afhanklikheid, in gehoorsaamheid, gedoen wat God gevra het?

Alles wat ons is en het kom van God en behoort aan God. Daarom moet ons alles wat ons is en het in diens en tot eer en tot voordeel van God gebruik. Niemand kan op sy eie staande bly nie. As God ons nie dra en ons krag en genade verleen nie, sal ons nooit die lewe ten volle kan lewe nie. Maar nou het ons die voorreg dat ons lewe en ons sterwe tot eer van God is. Want uit genade het God ons geroep en wederbaar en aan Hom toegewy.

Aan God al die dank vir hierdie jaar se genade.

Aan God al die eer vir sy genade en liefde.

Mag alles wat ons is en dink en doen tot eer van God wees.

1 Tim 1:17

“Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.”

Ds Gerrit

Speel jy ook Morabaraba?

Skriflesing: Johannes 18 en 19
Teksvers: Johannes 19:1-3;14

Elders in ons nuusbrief vind jy die reëls vir die spel wat ons as kinders Meul genoem het. In my jong dae was dit veral die swartmense wat op straat hierdie spel gespeel het. Die doel was om die ander persoon te onttroon deur ‘n spel wat nogal vinnig gespeel word. Die swartmense speel dit nog deesdae gereeld en noem dit Morabaraba.
Die spel is egter donkiejare oud. Met ons toere deur die Bybelse lande het ons op ‘n paar plekke hierdie spel op die sypaadjies van die ou Romeinse stede uitgekrap gesien. Onder andere is daar so ‘n bordspel uitgekrap in die Fort Antonio, waar Pilatus se soldate hulle tyd met hierdie spel verdryf het (vlakby Gabbata, die Plaveisel). In daardie tyd is die spel in Grieks Basileus genoem, en word vry vertaal as die Konings-spel (The King’s Game). U kan seker u indink dat daar nogal heelwat geld met hierdie tydverdryf weggedobbel is.
Miskien speel ons vandag nog gereeld hierdie spel ten koste van die Here!?

Laai af

In die wêreld, maar nie van die wêreld

SkriflesingJoh 17
TeksversJoh 17:15

Ons Here Jesus Christus bid in hierdie gebed vir sy dissipels op ‘n hartroerende manier. Hy staan self op die vooraand van geweldige lyding, spot en Godsverlatenheid. Tog is Jesus se fokus op die belange en uitdagings in die toekoms van die dissipels. Hy bid dat hulle, hulle roeping en taak sal kan verstaan en uitvoer. Dit te midde van ‘n vel aanslag wat hulle van die wêreld kan verwag as Hy opgevaar het na die hemel. Jesus bid nie dat die dissipels hulle sal onttrek van die wêreld nie. Hy bid wel dat ons hemelse Vader die gelowiges deur die werk van die Heilige Gees van die Bose sal bewaar.

Mag jy in hierdie gebroke wêreld weet dat Jesus Christus vir jou by die Vader intree. Mag jy ervaar hoe die Here jou beskerm en bewaar teen die aanslag van die duiwel en sy bose magte. Ons word nie wêreldvermyders nie, maar is geroep om in hierdie wêreld ligdraers te wees van die Blye Boodskap in Jesus Christus.

Laai af

God het ons gered, geroep om toegewy aan Hom te lewe

Skriflesing: 2 Tim 1:1-18
Teksvers: 2 Tim 1:9

Die meeste van ons het van babadae van God gehoor en geleer. Die meeste van ons is onderrig en geleer in die Christelike, gereformeerde leer vanaf graad 1-11. Wat ‘n voorreg! Op die manier het ons God leer ken, sy Woord leer ken en het God die geloof aan ons geskenk. Ja sonder enigste verdienste van ons kant het God ons begenadig met geloof en liefde. Die geloof en die kennis van God en van die evangelie het, moet ons in dankbaarheid leef.

Maar nou dat ons volwasse mense is en ons God ken en belydenis van ons geloof gedoen het of nog wil doen, moet ons dapper, entoesiasties en geestelik lojaal teenoor God wees. Want om God te dien is die belangrikste en die heerlikste roeping en taak wat ons op aarde het. Daarom is die belydenis van geloof aflegging sekerlik die grootste en belangrikste gebeurtenis in elke gelowige se lewe.

2 Tim 1:9

“Hy het ons gered en ons geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het.”

Laai af