God toets jou onvoorwaardelike en volkome oorgawe en diens aan Hom

Skriflesing: Deut 13; Op 13
Teksvers: Deut 13:1-4; Op 13:8

In Deuteronomium 13 waarsku die Here teen mense wat beweer dat hulle sogenaamde profete is wat die wil van die Here kan openbaar en selfs drome kan uitlê. Hulle sal na die gelowiges toe kom en vir hulle vertel van tekens of wonders wat die Here vir hulle gegee het om te openbaar. Hierdie mense kan volgens Openbaring 13 selfs met mag en krag optree dat hulle werklik geloofwaardig ly. Van hulle voorspellings, tekens en wonders kan selfs werklik gebeur. Die toets of die mense wel van die Here is, sal wees in dit wat hulle vir jou vertel. Sodra so ‘n persoon vir jou egter sou sê: “Kom ons gaan dien ander gode al het jy hulle nie vroeër geken nie, al het ons hulle nie vroeër gedien nie, moet jy nie na hom luister nie.” Die Here jou God is dan besig om jou op die proef te stel om vas te stel of jy Hom werklik liefhet met jou hele hart en siel en met al jou krag. Die Heilige Gees sal elkeen wat in Jesus Christus glo (die uitverkorenes), lei om hierdie amper geloofwaardige dwalings in die Naam van die Here te kan teenstaan.

Mag jy net die Here alleen ken, dien en aanhang elke dag.

Laai af

Die grootste in die Koninkryk

Skriflesing: Mat 18:1-14; Mark 9:33-37; Luk 9:46-48

Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hierdie is ’n vraag waaroor selfs die dissipels gestruikel het. Wie van hulle was die belangrikste? Daarom gaan hulle na Jesus toe met hierdie vraag. Jesus antwoord hulle, maar met ’n totaal ander antwoord as die wat hulle verwag het. Jesus openbaar wie die belangrikste is in die koninkryk van God.

Ons gaan na drie sake kyk…

  • Wie mense dink is die belangrikste!
  • Wie Jesus sê is die belangrikste!
  • Wat ons moet doen om die belangrikste te wees!

Laai af

Ware geloof kom tot uiting in jou dankbaarheid teenoor God. Nood, Uitkoms, Dankbaarheid

Skriflesing: Luk 17:11-19
Teksvers: Luk 17:11-19

In die Winter kla ons dit is te koud en in Somer kla ons dit is te warm. Of dit is te droog of te nat – daar is altyd fout. Ons dankbaarheid teenoor God is dikwels relatief. As dit goed gaan vergeet ons so maklik die Here, maar as dit sleg of swaar gaan hardloop ons gou na die Here toe. Ons is gou om te bid en te vra, maar ook stadig om dankie te sê en te prys.

  • Die nood van tien melaatses.
  • Die uitkoms van tien melaatses.
  • Die dankbaarheid van Een melaatse.

Laai af

Jou lewe as brandoffer, ‘n lieflike geur vir die Here!

Skriflesing: Levitikus 1; Matt 22:36,37; Efes 5:1,2 (OAV)
Teksvers: Levitikus 1:9b

Op hierdie dag waar ons die Here ernstig sal bid vir reën in ons land, is dit weer uiters nodig dat ons ons opnuut sal toewy aan die grote God en Here van ons verlossing.

Nadat God sy volk wonderbaarlik uit die slawerny van Egipte verlos het, roep Hy hulle op tot toegewyde godsdiens. Hy roep eerste (Lev 1:1). Hy is nie soos die heidense afgode wat wag om te kyk of sy onderdane Hom aanbid om so die ‘gode’ se guns te wen nie. Hulle is sy gunsgenote! Hy leer hulle selfs hoe die offers lyk waarvan Hy hou en wat vir Hom aanneemlik is.

So roep ook die apostel Paulus in Rom 12:1 –

“Gee julleself (lett: julle liggame) aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is”. (Vgl ook Ef 5:1,2)

Laai af

‘N NUWE BEGIN

Het jy al in jou lewe gewens dat jy weer nuut, ja weer oor kan begin? ‘n Nuwe begin is ‘n nuwe geleentheid vol vreugde en uitdagings. In Klaagliedere 3:18-23 verwoord die skrywer die wonder om nuut te begin na ‘n tyd van beproewings en swaar kry. Danksy die HERE, sê die skrywer, het hy nie omgekom nie, want daar is geen einde aan die Here se barmhartighede nie. In sy lewe jubel hy dat God se barmhartighede elke môre nuut begin.

Vir elkeen wat in Jesus Christus glo, word elke dag ‘n nuwe begin en ‘n nuwe geleentheid om oor bly te wees. Ons daaglikse bekering in Christus, verseker ons dat God daagliks, ja van oomblik tot oomblik nuut met ons begin. Sy genade is elke oggend van ons lewens opnuut vir ons beskikbaar en elke dag is sy getrouheid binne ons bereik. Dink net daaraan dat die Here se liefde en barmhartighede nooit deur ons uitput kan word nie.

So begin elkeen van die 21 jong belydende lidmate vandag met ‘n nuwe fase in hulle geloofslewe. ‘n Nuwe begin waarin elkeen sy of haar geloofsverantwoordlikheid oorneem by hulle ouers. Hierdie nuwe geloofsfase hou in dat elkeen met groot dankbaarheid teenoor hulle ouers en ander geloofsvormers nou self deur die werk van die Heilige Gees kan en wil bely dat Jesus Christus elke dag vir hulle die weg en die waarheid en die lewe is.

Ons het almal een of ander tyd in besonder ‘n nuwe begin nodig. Na ‘n tyd van terugslae en hartseer, verlang ons na ‘n nuwe begin waarin ons weer sal kan begin bou aan die positiewe in ons lewe. Soms verval ons in ‘n groef van sonde, perspektiefloosheid en vrese. Dan kom die Here en lei ons deur sy Woord en die Heilige Gees om op te staan en weer na die Here toe te gaan om so in die Naam van Jesus Christus weer nuut te begin. Ja ook vir jou is daar ‘n nuwe begin waar jy dalk in sorge en sonde oud en vaal geword het. Die wat in Jesus Christus glo, ontvang weer die sekerheid dat Jesus alles nuut maak en weer en weer nuut sal maak tot met sy wederkoms waar ons altyd in die vernuwende krag en genade van Jesus Christus sal kan lewe.

‘n Nuwe begin hou ook in dat jy net meer en meer van die Here se goeie guns en genade sal ontvang. Ja elke nuwe dag en elke nuwe begin in en deur Jesus Christus bring ons ook by hernuwing tot die besef van sy oorvloedige liefde en barmhartigheid. ‘n Nuwe begin in en deur Jesus Christus hou egter in dat ons sal bid om die vrylating van al die ou bagasie en die donkerte. Dit is die aantreklike van Jesus Christus se uitnodiging vir almal wat vermoeid en belas is. Neem sy juk op julle. Sy juk is sag en sy las is lig. In 2 Korinthiërs 5:17 staan daar dat iemand wat in Christus is, ‘n nuwe skepsel is; die ou dinge het verby gegaan, kyk, deur die Here het alles nuut geword.

Ds Paul