God is Regverdig, Barmhartig, Genadig, Lankmoedig en Vol Liefde

Skriflesing: Heb 10:1-17; Ex 33:12-23; 34:1-14
Teksvers: Heb 10:10; Ex 34:6,7

God is volkome regverdig en barmhartig. Volkome is ‘n baie gelade woord, want dit beteken dat God ten volle, sonder om af te wyk, altyd dieselfde God is. En nogtans is God ook genadig en lankmoedig in sy liefde. Dus al haat God die sonde en wou en sal Hy dit nooit ongestraf laat bly nie, het God in sy groot liefde ons nie verdelg nie, maar verlos van ons sonde. So al is jou sonde hoe groot en hoe baie, daar is verlossing deur Jesus Christus.

1 Die Verbondsverhouding is verbreek, maar God vernuwe dit.

2 Moses besef dadelik dat in God se Regverdigheid lê daar vir die volk baie groot swaarkry in.

3 Die Here het deur sy voldoening herstel met God bewerk.

Laai af

Die “Waarheid” oor die leuen oorwin die leuen oor die waarheid

Skriflesing: 2 Tess 2
Teksvers: 2 Tess 2:9-13

God openbaar dat die eindtyd, met die verskyning van die wet-telose, gepaard sal laat gaan met groot magsvertoon en aller-hande vals tekens en wonders. Verder sal daar skrikwekkende misleiding van dié wat verlore gaan plaasvind.

Dit sal alles gebeur omdat die ongelowiges nie die waarheid van die Woord van die Here aanvaar het nie. Hulle wou ook nie die redding in Jesus Christus aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling sal oorgee en sal veroordeel. God gee die ongelowiges oor om die leuen van die Satan as die waarheid te glo.

Diegene wat die Here lief het en uitverkies het, sal egter gered word. Hierdie redding is alleen moontlik deur die werk van die Heilige Gees vir elkeen wat in die Waarheid, Jesus Christus, glo.

Laai af

Die genade van die nagmaalsgebruik

Jesus Christus het in die nag waarin Hy verraai is brood geneem en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.” Net so ook die beker na die ete met die woorde: “Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis.”

(1 Kor 11:23-28)

Jesus Christus het met ’n spesifieke doel aarde toe gekom en dit is om met sy liggaam en sy bloed te betaal vir ons sondes. Deur Jesus Christus se dood het daar vir ons versoening met God gekom. Jesus Christus het al ons sondes en oortredinge op Hom geneem en aan die kruis gesterf. Dit het Jesus gedoen in opdrag en gehoorsaamheid van God sy Vader. Dit was verskriklik om as sondelose mens, die hele mensdom se sondes op Homself te neem en die vervloekte kruisdood te ondergaan. Hy het in ons plek gesterf en is in ons plek gekruisig.

Wat ’n groot genade is dit nie vir ons nie. Daarom het ons die heerlike voorreg om gereeld die nagmaal te gebruik. Dit is so ’n groot genade dat ons dit nie eers ten volle kan verstaan nie. Maar God het dit uit sy soe-wereine genade aan ons geskenk. Die nagmaal is ook daar om ons te ver-sterk in ons geloof en stryd op aarde. Net soos wat enige mens moet eet en drink om jou liggaam te voed en krag te gee om te kan lewe elke dag, net so moet ons gereeld die nagmaal gebruik om herinner te word aan die groot genade wat God aan ons geskenk het.

Die nagmaal dien daarom ook as herinnering en geestelike versterking oor die geweldige daad van Christus waardeur ons verlossing ontvang het.

Die nagmaalsgebruik is daarom ’n geweldige vertroosting en versterking. Ons prys en loof en dank God vir die genade van die nagmaalsgebruik.

Ds. Gerrit

Vroomheid

Dalk het jy al gehoor dat iemand vroom is? Dalk het jy al gehoor dat iemand se vroomheid skynheilig is. Piëtisme of spiritualiteit word baie keer as sinonieme vir vroomheid gebruik.

Wat is vroomheid regtig? Luther het reeds in sy tyd standpunt ingeneem teen die Roomse beskouing van vroomheid in die Middeleeue. Gedurende die Middeleeue het die Roomse Kerk op uiterlike vroomheid gefokus. In daardie tyd was vroomheid op die uiterlike gerig. Mense het deur hulle uiterlike handelinge en deur uiterlike seremonies ander probeer beïndruk met hulle uiterlike vroomheid. Dit het onder andere ingehou dat jy op ‘n sekere manier gepraat, geloop en gelyk het.

Vir Luther het vroomheid nie oor die uiterlike gegaan nie, maar juis oor die verinnerliking van die gelowige se leefwyse voor die Here. Vroomheid verwys dus na die innerlike ervaringskant van die geloof in die Drie-enige God. Vroomheid fokus op die gelowige se lewe voor die aangesig van die Here. Dit fokus op die bewustelike lewe voor die aangesig van die Here. Vroomheid gaan oor die lewe wat beleef word as ‘n “wandel-met-God”.

Wanneer die gelowige in sy hart (innerlik) opreg voor die Here lewe, sal die vroomheid ook sigbaar word in die uiterlike handel en wandel van die gelowige. Vroomheid hou in om deurentyd bewus te wees dat ek voor die aangesig van die Here lewe. Ja ek weet dat die Here altyd by my en met my is. Elke oomblik van die lewe, op elke lewensterrein, in voorspoed en teëspoed, ervaar die gelowige die realiteit van die Here se teenwoordigheid. Innerlike vroomheid hou verder in dat ek deurentyd bewus is dat ek in diens van die Here staan.

Mag jy groei in jou verhouding met die Here (innerlik) en mag jou innerlike vroom-heid, jou lewe in en deur Jesus Christus, sigbaar word in jou lewe, in jou woorde, dade en gedagtes.

Aan die Here alleen kom al die lof en eer in my lewe toe.

Ds Paul

Die Groot Verrassing!

Skriflesing: Maleagi 1:1-5; Romeine 9:10-18; I Kor 3:9-23
Teksvers: Maleagi 1:2,3
DL: 1: 12-15

So graag teken ons God net as liefde. Dit is die waarheid. Skriftuurlike waarheid. Dit is ook net ‘n deel van die waarheid! God is ook verskriklike toorn as dit by sonde kom! Die Here vertoorn Hom so geweldig oor die sonde dat Hy die sondaar met die volle vloek van die sonde straf – die ewige dood in die poel van vuur en swael.

In die algemene prentjie van mense oor God pas hierdie gedag-tes dikwels glad nie in nie. Vir baie moet Hy die “liewe Jesus” met die sagte oë wees. Johannes op Patmos sien Hom egter as die verheerlikte God, groot en heilig: Sy oë vlam soos vuur en sy voete is van gloeiende koper waarmee Hy die goddeloses sal vertrap! God is ‘n wreker (Nahum 1:2) van die nasies en Hy laat sekeres in hulle sonde bly terwyl Hy sommige in sy groot barm-hartigheid uitred – ja, soos deur vuur heen!

Laai af