Genade op genade

Johannes maak hierdie besondere proklamasie in sy proloog in die Evangelie oor die koms van die Messias.

En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade“. (Joh 1:16)

In die Engelse weergawe staan iets soos ‘genade bo en behalwe die genade wat reeds gegee is‘. Met reg kan dit vergelyk word met die golwe van die see wat kom en weer kom… en weer kom.

Eerstens verwys dit na die genade wat in die tyd van Ou Testament, dws vóór Christus aan Israel bewys is, en wat nou opgevolg word deur die genade wat uit die koms van Christus na Israel en alle mense toe kom. God was geduldig oor die mense van die outyd. Nou kom Christus en God gee nog meer genade. Golf na golf.

So gee die Here nou nog ‘genade op genade…’

Elke dag weer genade. Elke sonde word keer op keer vergewe. Elke môre is sy genade nuut (Kl 3:23). Elke dag ‘n nuwe skoon blaadjie.

Elke keer as daar weer nuwe mense tot bekering kom. Elke nuwe sondaar wat by die reeds begenadigde gemeente toegevoeg word. Elke keer sing die engele oor een sondaar wat hom bekeer.

Elke dag wat ons opnuut weer onder sy voorsiening mag lewe en sy genadige versorging mag ontvang in middele en gesondheid en in geleenthede.

Ja, selfs in die uitdagings van beproewings is sy genade telkens weer daar om ons staande te hou.

Voorwaar kan ons bely dat ons van die begin af deel was van die belofte van die Messias wat die slang se kop sal vermorsel (Gen 3:15). Maar bo en behalwe die beloftes, is ons nou deel van nog meer genade omdat God sy woord gehou en sy Seun gegee het as versoening vir al ons sondes vir ewig en altyd!!

Waarlik genade op genade op genade!

Ds Maarten

 

Koppig!

Koppigheid is iets wat reeds vroeg na die sondeval sy kop begin uitsteek het. Die eerste keer wat ons van koppigheid hoor, is in Genesis 4:6 waar die Here vir Kain waarsku oor sy voorneme om Abel dood te maak. Daarmee saam het die Here aan Kain die opdrag gegee om oor die sonde te heers. Koppigheid hou egter in dat jy jou nie laat voorsê nie. Jy weet iets is verkeerd, maar jy doen dit nogtans.

In Spreuke 21: 29 (1933/53) word die koppigheid van die goddelose as volg beskryf: “Die goddelose trek ’n onbeskaamde gesig, maar die opregte gee aan sy weë die regte rigting.” Letterlik staan daar dat die koppige mens ‘n “harde gesig maak”. In Jesaja 48:4 sê die Here vir Israel dat Hy weet dat hulle hardkoppig is, dat hulle so weerbarstig soos ’n stuk yster is en dat hulle kop so hard soos brons is.

‘n Koppige mens wys nie wat hy dink of voel nie. Hy sal nie erken dat hy oor iets verkeerd is nie. Hy sal altyd sy optrede wil regverdig en homself wil verontskuldig.

Die koppige mens gaan doelbewus en arrogant voort om verkeerde en bose dinge te doen. Dit ten spyte van die gebooie van die Here. Hy sal homself handhaaf en teregwysings verwerp. Daarom word die koppige mens getipeer as ‘n goddelose mens wat nie sal toelaat dat sy gewete hom kan aankla oor die sonde en verkeerde dinge in sy lewe nie. Inderdaad loop ‘n koppige mens oor van gewaande selfvertroue en sal hy of sy ongeag vermanings van ander, net doen wat hy of sy wil. So ‘n koppige mens kry nie skaam oor sy sonde en die verkeerde wat hy doen nie. Inteendeel, hy is trots op homself en op al sy dwaasheid.

Hy is skaamteloos. Hy het geen gevoel vir ander mense nie. Hy het geen fyn aanvoeling vir dit wat die Heilige Gees in sy lewe volgens die Woord aan hom voorhou nie.

‘n Mens maak sy hartsingesteldheid bekend deur die manier waarop hy voorskrifte en opdragte hanteer. Koppige en slegte mense kom in opstand teen goeie advies en vermanings. Hoe meer hulle aangespreek word, des te harder word hulle harte en koppe. Hulle sal teen alle goeie advies eerder die destruktiewe pad kies om te loop.

Die koppige mens sal bloot uit beginsel goeie advies en onderrig verwerp. Hy verkies om eerder te rebelleer as om hom te onderwerp aan goeie leiding en advies.

Daarteenoor word die gelowige tereggewys en stel die Heilige Gees hom in staat om van koers te verander en om te lewe volgens die Here se wil. ‘n Mens se reaksie op God se voorskrifte maak baie meer van jou aard en karakter bekend as wat jy graag sou wil erken.

Ons kan nie met God speel nie. Hy wat elke koppige gedagte van jou ken, van elke koppige handeling weet, Hy weet dat jy nooit jouself kan onderwerp aan Sy leiding nie. Daarom het Hy sy Heilige Gees aan ons gegee om ons te vertroos en te vermaan. Mag jy deur die Heilige Gees in staat gestel word om bewus te word van jou eie sondige koppige geaardheid en mag jy in oorgawe groei in gehoorsaamheid aan die Here se wil.

Ds Paul