Berou oor sonde word sigbaar

Skriflesing: Miga 1
Teksvers: Miga 1:10-16

Is dit nodig dat jy jou berou oor jou sonde sigbaar sal maak? Indien jy wel berou het oor jou sonde, hoe maak jy dit sigbaar?

In hierdie hoofstuk kla die Here vir Israel aan, oor hulle voortgaan- de en volhardende sonde. Hy spreek ‘n oordeel oor hulle uit oor al die uitdagende en openlike sonde wat hulle gepleeg het. Die tyd van genade is verby. Die ballingskap gaan plaasvind. Daarom kom die Here in vers 16 en sê:

“Skeer ’n kaal kol op jou kop, skeer ’n kaal kol op jou kop soos dié van ’n aasvoël, want dié oor wie jy bly is, sal van jou af in ballingskap weggevoer word.”

In daardie tyd was berou, smart, verootmoediging en sonde bely- denis onder andere sigbaar gemaak deur die skeer van hare.

Mag jy jou opregte berou oor jou sonde gebrokenheid in jou woor- de en dade sigbaar maak.

Laai af

Brose kleipotte word deur God gebruik om sy lig te laat skyn!

Skriflesing: 2 Kor 4:1-15
Teksvers: 2 Kor 4:6,7

Ons lewens word gekenmerk deur baie fisiese en geestelike uitdagings. Paulus vergelyk ons met kleipotte wat maklik breek. Ons liggame is broos en ons is onderworpe aan baie skielike aanslae wat worstelinge by ons veroorsaak. Ons word getref deur geestelike en fisiese siektes en gebreke. ‘n Motorongeluk kan jou hele wêreld skielik verander. Daar is geestelike siektes, depressie, angsaanvalle, daar is fisiese siektes, ‘n aartjie wat bars, ‘n virus wat jou aanval, ‘n knievervanging, ‘n heupver- vanging, ‘n rugoperasie. Dit gebeur nie net met ouer mense nie, maar dit gebeur ook met kinders. ‘n Blindederm wat bars, ‘n motorongeluk veran- der jou wêreld in ‘n oogwink.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Ons is brose kleipotte deur God gemaak.
  • Ons is bruikbare kleipotte wat vol krake is.
  • Ons is kleipotte waaruit die lig moet skyn.

Laai af

Die Sinode van Dordrecht

Die Sinode van Dordrecht was ‘n internasionale Sinode wat in aanvang geneem het op 13 November 1618 en 154 sittings later geëindig het op 9 Mei 1619. Die Nederlandse Gereformeerde kerk het die Sinode byeengeroep in opdrag van die State-Generaal. Die doel van die sinode was om ‘n einde te maak aan die godsdienstige kontroversie tussen die Remonstrante (Ariminiane) en die Kontra-Remonstrante (Gormarus se aanhangers). Die poli- tieke-situasies, oorlog-situasie, dwaalleringe, kontra-reformasie, arminia- nisme, alles het ‘n rol gespeel wat aanleiding tot die sinode gegee het.

Na die dood van Jacobus Arminius het sy volgelinge besware gehad teen die NGB en die leer van Johannes Calvyn, en Theodore Beza.

Hierdie besware is uiteengesit in die dokument, “de Remonstratie van 1610”. Daarom word Arminius se volgelinge die Remonstrante genoem. Hulle hoof- dwaalleer is dat die uitverkiesing plaasvind op grond van God se vooruitsien hoe iemand se geloof sal wees en daarvolgens sal God jou uitverkies. Die teenstander van Arminius was Franciscus Gomarus, hoogleraar in teologie aan die universiteit van Leiden. Hulle word die Gomariste genoem. Op die Sinode het hulle Latyn gepraat. Die Gereformeerdes, Kontraremonstrante verwerp die vrye wil van die mens en vervat hulle siening in die Dordtse Leer- reëls. Hul standpunt word in vyf punte, (Vyf punte van die Calvinisme) behan- del en uitgeengesit. Die bekende vyf punte van die Calvinisme is; die totale verdorwenheid van die mens, die onvoorwaardelike uitverkiesing, die beperkte versoening, onweerstaanbare genade en die volharding van die gelowiges. Hiermee het die derde Belydenis van Eenheid ontstaan nl. Die Dordtse Leerre- ëls. Drie belangrike nalatenskappe van die Sinode van Dordt is die Dordtse Leerreëls, die Dordtse Kerkorde en die Statevertaling van die Bybel.

Ds Gerrit

God se kerk sal altyd triomferende kerk wees tot in die hemel

Skriflesing: 2 Kor 2:12-17; Rom 8:31-39
Teksvers: 2 Kor 2:14; Rom 8:37-39

Dit lyk of Paulus se lewe uitmekaarval. Hy werk hard om die evangelie uit te dra. Die deure is deur God wyd oopgemaak sodat Hy die evangelie kon bring, maar hy is bekommerd oor sy “geesteskind” Titus. Waar is Titus? Wat het van Titus geword? En hy vertrek om Titus te gaan soek in Masedonië.

In 2 Kor 7:5-7,13,14 lees ons het hy Titus gekry en hoe sy dankbaarheid oorgeloop het, God bewaar sy kerk. Al is ons hoe be- kommerd, God bewaar sy kerk en laat die evangelie ook soos ’n aangename geur versprei, ondanks swaarkry en lyding.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • God open deure om die suiwer-evangelie te verkondig.
  • God gebruik geroepenes om die suiwer-evangelie te verkondig.
  • God gee die oorwinning deur die suiwer-evangelie te verkondig.

Laai af

Die tuin van die Here!

Skriflesing: Hooglied 4
Teksvers: Hooglied 4:12

Die boek Hooglied bied aan ons ‘n stuk aangrypende poësie oor die verhouding van man en vrou. Die skrywer speel die hofmaakspel alte pragtig en daarby sien ons die reaksie van die bruid op die liefdespassies van die bruidegom.

Vanweë die intimiteit wat hier ter sprake is lyk dit of die paartjie getroud is. Uit ander tekste lyk dit egter eerder soos die verlief- de of verloofde paartjie wat hulleself intens in gees en gedagtes en in gesprek (dialoog) voorberei op die huwelik wat kom. Onder andere is daar die waarskuwings dat huweliksintimiteit nie voortyds misbruik mag word nie (herhaalvers 2:7 e.a).

Nietemin is die huwelik, en daarom ook hierdie huweliks-lied (gedig), ‘n duidelike afbeelding van die kerk van Christus as sy bruid. Hy besing en beskryf haar met allerlei beelde…

Vandag kyk ons veral na die kerk as sy tuin.

Laai af