Deur genade, sonder verdienste, vrygespreek, in Jesus Christus!

Skriflesing: Rom 3:21-31
Teksvers: Rom 3:24,25

God is alwetend en Hy ken elkeen van ons beter as wat jy jouself ken. God weet wat jy dink, wat jy doen, agter ’n toe-deur, in die donker, in die geheim, in die openbaar, orals. God weet selfs wat jy gaan sê nog voordat jy dit sê. God ken al jou sondes en jou gebreke en swakhede. Ons gaan na drie sake kyk:
1 Niemand is regverdig nie!
2 Regverdigheid/Vryspraak het in werking getree!
3 Almal wat glo word geregverdig? v23,24

Laai af

Staan vas in jou geloof, God het bepaal wat in die toekoms gaan gebeur

Skriflesing: Daniël 11
Teksvers: Daniël 11:21, 44 en 45

Die Here openbaar in Daniël 11 aan sy kinders watter verskriklike tyd gaan aanbreek wanneer die Antichris, in persoon, in al sy woede net voor die wederkoms van Jesus Christus teen die gelowiges gaan optree.
Daniël 11 fokus eerstens op die opkoms van die antichristelike regering van Antiochus Epiphanes in ongeveer 168vC. Jesus het ook in die evangelies aan die dissipels verkondig dat die tipe lyding wat Antiochus Epiphanes veroorsaak het, ook ‘n werklikheid sal wees in die tydperk van ongeveer 70nC. Dit is met die verwoesting van die tempel. Die einde van die verskrik-like vervolging en lyding van die gelowiges sal in die tyd net voor die weder-koms van Jesus Christus op sy ergste wees volgens Openbaring.
Om staande te kan bly in die stryd en vervolging deur die antichristelike magte en eindelik die Antichris self, is daar nou tyd om jou voor te berei en toe te rus deur die werk van die Heilige Gees. Net die wat in Jesus Christus glo, sal die genade ontvang om te volhard tot met die wederkoms van Jesus Christus.

Laai af

Die Here is my hele lewe!

Skriflesing: Psalm 16 (OAV); Levitikus 25:23-28
Teksvers: Psalm 16:5,6

Die lewe bring onvermydelik voorspoed én teenspoed, sukses én teleurstellings. Waar vind mens vreugde in hierdie gepolariseerde bestaan?
Laat die Here deel van jou lewe wees. Laat Hom deel wees van die pakkie van uitdagings, suksesse en teleurstellings! As Christus werklik deel word van ons aardse ‘pakkie’, sal ons bestaan nie waardeloos vermors wees nie. In Hom is dit Immanuel – God met ons.
Ook vir die 10 jongmense wat vandag openbare belydenis van hulle geloof doen, kom die belofte van Psalm 16… Ek is deel van jou lewe. Ook die opdrag: Laat Hom deel wees van jou lewe. Heeldag. Elke dag!

Laai af

Soli Deo Gloria God se eer lê dikwels in wat Hy verborge hou

Skriflesing: Spreuke 25:1-8
Teksvers: Spreuke 25:2

1. Die eer van God lê in wat Hy verborge hou.
Geen mens het God nog ooit gesien nie, en tog weet ons Hy regeer. In Sy onsigbaarheid word Hy deur sy kinders geëer vir alles wat Hy doen as Almagtige God wat die skepping elke dag onderhou. In Sy misterie word sy Almag geopenbaar.
2. Die eer van regeerders lê in wat hulle sigbaar doen.
Die regeerders moet deursigtig regeer. Daar moet sigbare orde en wette wees sodat elke onderdaan presies weet wat van hom/haar verwag word en hoe die regeerders ook die taak toepas.
3. Wees onderdanig aan die regeerders soos dit van ‘n Christen verwag word, tot eer van God.
Om jou lewe in te rig tot eer van God en gehoorsaamheid aan die regering, moet ons erken wie God is en wat Hy doen. Wat ons nie verstaan nie, aanvaar ons en wat geopenbaar is, lei ons tot daadwerkli-ke eer aan God.

Laai af

Wees voorberei vir die finale aanslag van die duiwel

Skriflesing: Daniël 10
Teksvers: Daniël 10:12

Daniël 10 -12 handel oor die gebeure rondom die verbondsvolk in die eind-tyd. Hierdie laaste drie hoofstukke van die boek Daniël vorm ’n eenheid wat:
(1) die verskyning van ’n hemelwese as voorbereiding vir die openbaring beskryf,
(2) die beskrywing van die openbaring gee,
(3) en die uitleg daarvan gee. In Daniël 10 word daar stilgestaan by die verskyning van ‘n hemelwese wat dien as voorbereiding van die openbaring wat in Daniël 11 en 12 verder omskryf word.
Die vraag is hoe ons as gelowiges ons kan voorberei op die aanbreek van die eindtyd.
Mag jy geestelik wakker wees en jouself voor die Here verootmoedig om staande te kan bly wanneer daardie tyd sal aanbreek.

Laai af

God bly, ten spyte van alles wat in die wêreld gebeur, in beheer

Skriflesing: Daniël 8
Teksvers: Daniël 8: 20-26

In hierdie hoofstuk verduidelik die engel Gabriël aan Daniël waarop die toorn van God gaan uitloop in die eindtyd. Hier word na wrede- en bose heersers deur die eeue heen gekyk.
Wanneer die Antichris in persoon op die toneel verskyn, is dit die tyd wat die sonde en goddeloosheid sy hoogtepunt bereik. Hy sal baie sterk word, bloot maar net omdat die Here dit sal toelaat. Dan sal die einde van die wêreld aanbreek. Hy is ‘n verwoester van formaat, en behaal by dit alles, geweldige sukses. Hy sal selfs die volk van die Here doodmaak. Hy sal selfs in sy hoogmoed, oorlog teen die Here verklaar. Hierdie is baie swaar tye vir die gelowiges. Maar die Here sal Hom vernietig.
Geweldige wreedheid, magsbeheptheid en wreedheid voer dus in hierdie hoofstuk die botoon. Sal jy moed hou in jou geloof en vertroue in die He-re? Sal jy kan aangaan om die Here te dien onder druk van vervolging en wreedheid teenoor jou geliefdes en jouself?
Weet verseker dat net die Here vir jou deur sy Gees sal dra deur hierdie wrede en skrikwekkende tye.

Laai af