Ons krisisse is God se geleenthede

Skrifgedeelte: Daniȅl 2
Teksvers: Daniȅl 2:17-19

Onredelik, onrealisties en onmoontlik is die eis van koning Nebukadnesar. Vir die mens onmoontlik. Vir die Here is alles moontlik. Hy ken ons gedagtes nog voordat dit by ons opkom. Hy weet alles van ons. Hy is in beheer.
Mag jy die jaar 2018 met al sy krisisse in die geloof aanpak. Sien die Here se beheer raak, wanneer die onmoontlike van jou verwag word. Wat vir die mens ‘n krisis is, is vir God ‘n geleentheid.
Mag jy weet dat Hy in beheer staan van jou lewe.

Afrikaanse diens

God verander die wêreld deur sy kinders

Skrifgedeelte: Daniȅl 1
Teksverse: Daniȅl 1: 8

Daniël word deur die Here bemagtig om getrou te bly aan die Here en homself. Die druk is altyd daar om ons te probeer verander.
Ken jy die krag van die Here waar Hy deur sy Gees sy kinders gebruik om mense en omstandighede te verander? Elkeen van ons is instrumenteel in god se Hand. Hy gebruik ons waar en soos Hy wil tot sy eer.

Laai af

Die Here gaan saam in 2018!

Lees: Jesaja 52:1-12
Teks: Jesaja 52:11,12

Om die nuwe jaar van 2018 te betree vra van ons om net op die Here te vertrou. Dit sal egter ook kos dat ons onthou wie en wat ons nou eintlik is: Ons het ‘n nuwe identiteit in Christus ontvang. Ons is sy volk. Ons is sy bruid. Hy kom ons haal. Ons berei ons voor vir sy koms. Die jaar 2018 gaan die Here ons die geleentheid gee om ons werklik voor te berei, sodat ons gereed is vir sy wederkoms.

Laai af

Die Here is ons ewige Koning ten spyte van menslike kortsigtigheid

SKRIFGEDEELTE: 1 Samuel 12
TEKSVERSE: 1 Samuel 12:19-25

Reeds in 1 Samuel 8 het die Israeliete gesê dat hulle ook ‘n menslike koning wil hê, net soos die ander volke. Samuel was te oud volgens hulle om verder ‘n leier te wees. Die volk het verder vir Samuel gesê dat sy seuns nie goeie leiers was nie. Sy seuns het hulleself verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Hierdie saak was vir Samuel werklik verkeerd gewees. Tog het die Here vir Samuel opdrag gegee om aan hulle versoek te voldoen. Ten spyte van die volk se dwaasheid, ten spyte van hulle verkeerde besluite, bly die Here egter getrou aan sy verbondsbelofte.
Mag jy in die keuses wat jy maak, die wysheid kry om naby aan die Here te bly en Hom meer te vertrou as jou eie insig.

Laai af

HERE, in ons nood kan ons maar net vashou aan u troue verbondsbelofte

Skriflesing: Daniël 9
Teksvers: Daniël 9:19

In Daniël 9 word die worsteling deur Daniël vir sy eie sonde en vir die sonde van die volk Israel biddend voor die Here gestel. Daniël beroep hom op die belofte van die trroue HERE van die verbond. Net die HERE kan uitkoms gee en redding en troos.
Terwyl hy nog so bid, het die engel Gabriël aan hom verskyn en die visioen van die 70 jaar ballingskap kom verduidelik.
Net die HERE kan uitkoms gee in ons lewe en in ons land. Net Hy is ons rots en ons anker en toevlug.

Laai af

Die Here is ons fokus in die verlede, hede en toekoms

Skriflesing: Jesaja 51
Teksvers: Jesaja 51: 2,3

Die Here praat in hierdie gedeelte in besonder met die Israeliete wat
“na die wil van die Here vra”. Om hoop en vrede in die hede en die
toekoms te kan verwag, roep die Here die gelowige Israeliete om terug
te dink aan die handelinge van die Here in die verlede. So word hulle
aandag eerstens op Abraham gevestig. Dan roep Hy hulle op om aan
die Here te dink wat die skepping daar gestel het. Dan word hulle
aandag weer op die Here gevestig tydens die uittog uit Egipte.
Die wat op die Here gefokus is, kan die vrees en bewing vir die vyand
teëstaan deur die werk van die Heilige Gees. Redding gee die Here
alleen vir die wat op Hom fokus.
Mag jy in die veranderende wêreld weet dat die Here ons God is. Hy
sal ons in die skadu van sy Hand beskerm.

Laai af