God seën ‘n worstelende gelowige

Skriflesing: Genesis 32
Teksvers: Genesis 32

“…. Jakob het geantwoord: “Ek sal jou net los as jy my seën.” Toe vra die man: “Wat is jou naam?” en hy antwoord “Jakob.”
Die man het gesê: “Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense ‘n stryd gevoer en jy het dit end-uit volgehou.”
Toe sê Jakob: “Sê my tog jou naam,” en die man vra: “ Waarom vra jy my naam? … ””
Genesis 32: 26-29

Laai af

Jesus Christus is die kruispad in elke mens se lewe

Skriflesing: Jer 6:1-30
Teksvers: Jer 6:16,17

By die kruispad vra na die beste pad en loop die pad van Jesus Christus.

Jer 6:16,17
“So sê die Here: Staan by die kruispaaie en kyk, en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind. Maar hulle het gesê: “Ons sal nie daardie pad loop nie.” 17). Toe het Ek wagte oor julle aangestel en gesê: Luister na die ramshoring! Maar hulle het geant-woord: “Ons sal nie luister nie.”

1. Daar is ‘n kruispad in elke mense se lewe.
2. Daar is ‘n kruispad waar jy ‘n keuse moet maak.
3. Daar is ‘n ramshoring wat jou op die regte pad roep.

Laai af

Respekteer Godgewilde gesag

Skriflesing: Numeri 12
Teksvers: Numeri 12: 2,9

Die aanvaarding van gesag oor ‘n mens, is nie sommer iets wat van-selfsprekend kom nie. Normaalweg sal ‘n mens graag sy eie idees en verwagtings probeer bevorder tot sy of haar eie voordeel. In hierdie hoofstuk kom dit na vore dat Mirjam en Aäron nie soseer teen Moses se huwelik met die Kussitiese vrou was nie, maar eerder naywerig was op sy Godgegewe en Godgewilde leiersposisie.
Aangesien Mirjam die een is wat gestraf is, was sy vermoedelik die aanhitser om teen Moses se gesag in opstand te kom. God se antwoord op Mirjam en Aäron se opstand teen Moses is iets beson-ders. Dit kom eintlik daarop neer dat hulle hulle teen die Here se wil en bepalings verset het.
Mag jy groei in jou onderwerping aan alle gesag wat deur die Here bepaal is, sodat daar in jou lewe en in ons land die nodige vrede mag wees.

Laai af

Kan God nie maar net die sonde oorsien nie?

Skriflesing: Sefanja 1
Teksvers: Sefanja 1

Die verwronge beeld wat ons van God het kom van ons eie ervaring van ouerskap. Hoeveel keer het jy nie maar net jou kind se stoutigheid oorgesien nie…? Hoe gereeld draai jy maar net weg (turn a blind eye), en maak of jy nie gesien het nie! Om te straf is immers nie lekker nie. Kinders, hoe ge-reeld het jou ouers nie al jou verskoon sonder dat jy vergifnis gevra het nie! Of sommer net nie gestraf nie, en dan dink ons dis ware ouerliefde.
Spreuke leer ons daarteenoor dat ‘n vader wat sy kind liefhet hom wel tugtig! Liefde spaar die roede nie! Maar tog wil ons liewer dat God ons sommer-so oorsien. So is Hy nie. Hy is die Heilige, die Regverdige, die Almagtige, die ewige God van heerlikheid. In sy wese kan Hy die sonde geensins verduur nie. Straf sal Hy… en Hy gaan ewig straf… want Hy moet… Hy is God. En daarom het ons troos nodig: Genade wat alleen in Christus te vinde is.

Laai af

God se Naam is heilig en moet altyd met eerbied gebruik word

Skriflesing: Kol 3:1-17
Teksvers: Kol 3:17; Fil 2:9-11; Lev 24:15,16; Lev 5:1; Deut 6:13; Jak 5:12
HK Sondag 36+37

In die hedendaagse tyd word daar min betekenis aan Name gegee. Baie mense kies vir hulle kinders net ’n mooi naam of ’n naam waarvan hulle hou. Maar in die antieke wêreld was ’n naam van die allergrootste belang. God het selfs in die Bybelse tyd mense se name verander weens ’n belangrike gebeurtenis of vanweë ’n nuwe roeping of verhouding waarin hulle gestaan het. As Christene dra ons die naam van Jesus Christus. Die naam Christen kom drie keer voor in die Bybel, Hand 11:26; Hand 26:28; 1 Petr 4:16. Jesus Christus se Naam is verhewe bo elke Naam. Fil 2:9-11.

Hebreeuse name waarmee God Homself aan ons openbaar.

El of Elohim – Skepper en Onderhouer God – Gen 1

Jehova Elohim – die HERE God – Gen 2

El Schaddai – die Almagtige God – Gen 17:1

Edonai – God die Sterke. – Jes 1:24

Jehova – Ek is wat Ek is. – Ex 3:14

Jehova Sebaoth – Here van die leërskare. – 1 Sam 4:4

Laai af

Vergeet? Nooit!

Skriflesing: Psalm 22 en 77; Jesaja 49; Rom 8:18-25
Teksvers: Jesaja 49:14-16

Mens kry die idee dat God jou vergeet het veral as dinge in jou alledaagse lewe sleg gaan. As ek na ander worstelaars luister, soos byvoorbeeld Asaf in Psalms 73 en 77, dan is dit selfs nie so ‘n vreemde idee nie.
En tog kom Asaf by ‘n beter konklusie uit as sy aanvanklike idees. Emosie neem soms die rede so weg dat jy nie lekker gedink kry nie… en dan kom ons twyfelmoedige gees en vertel ons selfs dat ons dalk vergeet kan word. Ons voel so alleen. Is dit soos ons voel of moet ons dalk ons gevoelens onderwerp aan die woord en o-penbaring van God?

Laai af