Hoekom vergelyk God ons met sout en lig?

Skriflesing: Mat 5:13-16; Mark 9:50; Luk 14:34,35
Teksvers: Mat 5:13-14a

Daar is verskeie Afrikaanse idiome oor sout en lig.

 • Is jy jou sout werd?
 • Het jy jou sout verdien?
 • Ek neem dit met ’n knippie sout!
 • Om ’n sak sout saam op te eet!
 • Daar brand ’n lig in die wapad!
 • Elke donker wolk het ’n silwer randjie!
 • Groot lantern, weinig lig!

En tog staan daar in ons teksvers:

 • “Julle is die sout vir die aarde.”
 • “Julle is die lig vir die wêreld.”

Laai af

Jesus Christus gee intens om vir sy mense

Skriflesing: Mat 14:22-33 (Mark 6:45-52; Joh 6:16-21)
Teksvers: Mat 8:27; Mat 14:33

Jesus is Here oor die hele Skepping. Jesus is alwetend, ook wat elke oomblik van die dag met ‘n mens gebeur. Ons lees in Jes 45:5-7:
“Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek doen al hierdie dinge.” Jesus gee om vir sy mense. Hy loop nie op die see en laat Petrus op die see loop om ‘n blote wonderwerk te doen nie, maar dat sodat Sy Almag openbaar kan word en Hy deur sy versoeningswerk kan toon dat ons altyd na Hom toe moet gaan vir en lewe en om te lewe. Ons gaan na drie sake kyk:

 • Jesus loop op die see
 • Petrus loop op die see
 • Jesus “loop” in ons harte

Laai af

JESUS: Hoe of wat noem jý Hom?

Skriflesing: Matteus 1:18-25
Teksvers: Matteus 1:21

Die Naam Jesus beteken Verlosser, Redder (Eng: Savior). Eintlik kom die Griekse woord: sōzō uit die militêre milieu en beteken om iemand (of selfs ‘n beleërde stad) uit diepe nood te red. Dit is ook gebruik in die seilvaart waar skepe in groot nood geraak het.

Jesus is ons Verlosser. So word Hy deur God genoem. So word Hy ook deur sy ouers en die mense genoem. Hoe noem jy Hom?

Laai af

Die Woord van God is die teenvoeter teen versoekings

Skriflesing: Matteus 4:1-11
Teksvers: Matteus 4:10

Die Woord alleen is Jesus se antwoord op die duiwel se pogings om Hom te versoek. Jesus troef nie net die aanslag van die duiwel deur aan te haal uit die Woord van die Here nie, maar Hy wys ook aan ons hoe ons versoekings en aanslae in ons lewe oorwinnend kan han-teer.
“Daar staan geskrywe” is woorde wat ons op elke terrein van ons lewe kan toepas. Hoe meer ons die Woord van die Here ken, des te meer kan ons in alles wat ons dink, doen en sȇ die waarheid van die Here se Woord in ons lewe toepas.
Mag jy meer en meer leer om, in navolging van Jesus Christus, die Woord van die Here orals toe te pas en so elke dag te lewe in noue verbondenheid aan die Here.

Laai af

Die sleutels van die koninkryk van die hemel (2): Die kerklike tug of dissipline as teken van die ware kerk

Skriflesing: Matteus 18:15-35; Matteus 16:13-20
Teksvers: Matteus 18:15-35
HK : Sondag 31b

As ons die kerk beskou as die huisgesin van God (Ef 2:19; 1 Tim 3:15), dan is God self die Vader. Die kerk as organisasie sou dan ons Moeder wees( Gal 4:26; Lk 8:21). Calvyn het die spreuk van die kerkvader Cypria-nus ontleen: “Wie die kerk nie het as moeder nie, het God nie as vader nie”. In die huisgesin van God moet daar eg-ter soos in elke huis dissipline gehandhaaf word. In die ware kerk van Christus word dit gedoen deur die toepas-sing van die kerklike Tug of die ban (Kerkorde Artikels 70-83). Tug oor leraars en ampsdraers en ook oor lidmate gaan hoofsaaklik oor leer en lewe. Hierdie groot verant-woordelikheid moet egter altyd geskied volgens “die weg/pad van Matteus 18”.
Kom ons bevestig net weer dié weg… en dat onsself aan die gesag van die kerk, dws aan die gesag van Christus onderwerp!

Laai af