Speel jy ook Morabaraba?

Skriflesing: Johannes 18 en 19
Teksvers: Johannes 19:1-3;14

Elders in ons nuusbrief vind jy die reëls vir die spel wat ons as kinders Meul genoem het. In my jong dae was dit veral die swartmense wat op straat hierdie spel gespeel het. Die doel was om die ander persoon te onttroon deur ‘n spel wat nogal vinnig gespeel word. Die swartmense speel dit nog deesdae gereeld en noem dit Morabaraba.
Die spel is egter donkiejare oud. Met ons toere deur die Bybelse lande het ons op ‘n paar plekke hierdie spel op die sypaadjies van die ou Romeinse stede uitgekrap gesien. Onder andere is daar so ‘n bordspel uitgekrap in die Fort Antonio, waar Pilatus se soldate hulle tyd met hierdie spel verdryf het (vlakby Gabbata, die Plaveisel). In daardie tyd is die spel in Grieks Basileus genoem, en word vry vertaal as die Konings-spel (The King’s Game). U kan seker u indink dat daar nogal heelwat geld met hierdie tydverdryf weggedobbel is.
Miskien speel ons vandag nog gereeld hierdie spel ten koste van die Here!?

Laai af

In die wêreld, maar nie van die wêreld

SkriflesingJoh 17
TeksversJoh 17:15

Ons Here Jesus Christus bid in hierdie gebed vir sy dissipels op ‘n hartroerende manier. Hy staan self op die vooraand van geweldige lyding, spot en Godsverlatenheid. Tog is Jesus se fokus op die belange en uitdagings in die toekoms van die dissipels. Hy bid dat hulle, hulle roeping en taak sal kan verstaan en uitvoer. Dit te midde van ‘n vel aanslag wat hulle van die wêreld kan verwag as Hy opgevaar het na die hemel. Jesus bid nie dat die dissipels hulle sal onttrek van die wêreld nie. Hy bid wel dat ons hemelse Vader die gelowiges deur die werk van die Heilige Gees van die Bose sal bewaar.

Mag jy in hierdie gebroke wêreld weet dat Jesus Christus vir jou by die Vader intree. Mag jy ervaar hoe die Here jou beskerm en bewaar teen die aanslag van die duiwel en sy bose magte. Ons word nie wêreldvermyders nie, maar is geroep om in hierdie wêreld ligdraers te wees van die Blye Boodskap in Jesus Christus.

Laai af

Glo jy?

Skriflesing: Joh 1:1-12; Joh 20:26-31
Teksvers: Joh 1:1 en 20:30,31

Die evangelis/apostel Johannes skryf aan ons sý weergawe van die Evangelie naas dié van die Sinoptiese Evangelies (Mat, Mar, Luk) om sy lesers te oortuig dat Jesus van Nasaret werklik die Messias is wat so lank verwag is. Hy wil ons en al sy lesers oortuig dat geloof in hierdie Jesus die verskil maak tussen ewige lewe en ewige dood. Sy aanpak is dus nie om ‘n chronologiese weergawe van die ver-haal van Jesus te gee nie. Van die 35 opgetekende wonders word net na die 8 verwys en daar is geen gelykenisse in Johannes se skrywe nie.

Dus skryf hy op ‘n heel unieke wyse aangaande Christus. Om sy leser te prikkel noem hy Jesus aanvanklik ‘Die Woord’ (Logos). Ons woordjie “logika” stam daarvan af.

My konklusie is dus dat Johannes wil skryf: Dit is absoluut logies dat as jy die ewige lewe begeer, dan moet jy glo dat Jesus werklik die Christus, jou Verlosser is. Daarsonder is jou geloof tevergeefs.

Laai af

Hoe word ek met die Heilige Gees vervul?

Skriflesing: Joh 14:15-31
Teksvers: Joh 14:16,17,25; Ef 1:13,14; Ef 5:18b

Ons moet onderskei tussen “die inwoning” van die Heilige Gees en “die vervulling” met die Heilige Gees. Ons ontvang die Heili-ge Gees net een keer as Hy in ons kom woon. Niemand kan uit vrye wil besluit of die Heilige Gees in jou moet kom woon of nie.

God bepaal dit. Aan al sy uitverkore kinders gee Hy die Heilige Gees op sy tyd en op sy wyse. Maar as ons die Heilige Gees in ons het moet ons voortdurend bid om al meer en meer met die Heilige Gees vervul te word, dit is om al meer en meer onder sy beheer te staan. Ons gaan na drie sake kyk:

  • Hoe kry jy die Heilige Gees
  • Hoe word jy vervul met die Heilige Gees?
  • Wat beteken dit om vervul te wees met die Heilige Gees?

Laai af

Die lewende water

Skriflesing: Joh 7:37:39 Openbaring 22:1 en 22 (Esegiël 47)
Teksvers: Johannes 7: 38

Ons gee vanaand aandag aan die betekenis van die loofhuttefees in Israel en in die Ou Testament. As ons dit verstaan kry die teks ʼn baie besonderse betekenis in terme van die uitstorting en werking van die Heilige Gees in ons lewe.
Laat ons op hierdie Pinksterfees maar weer die wonderlike krag en genade van die Heilige Gees eer en aanbid!

7:37 En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!
7:38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.
7:39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.

Laai af

Wees verseker dat die Heilige Gees altyd by julle sal bly

Skriflesing: Joh 14:15-26; Joh 15:26 – 27; Joh 16:12-15
Teksvers: Joh 14: 15-17 en 25-26

Jesus is besig om sy dissipels voor te berei dat Hy binnekort na sy Vader toe gaan. Sy Vader sal vir hulle egter ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by hulle te wees.
Hierdie Voorspraak is die Heilige Gees. Daarteenoor sê Jesus dat die dissipels die Heilige Gees wel ken en daarom altyd by hulle sal bly en wees. Die Voorspraak, die Heilige Gees, sal hulle alles leer en hulle herinner aan alles wat Jesus vir hulle gesê het.
Is die Heilige Gees in jou daaglikse lewe vir jou ‘n werk-likheid?

Laai af