Praat in liefde altyd die waarheid

Skriflesing: Ef 4:8-16
Teksvers: Ef 4:15

Ef 4:15 “maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag…” ’53 vert.
Ef 4:15 “Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly…” ’83 vert.
Eph 4:15 “Instead, speaking the truth in love,…” NIV

Die Griekse woord vir betrag of bly beteken dat ons altyd die waar-heid moet praat en daarin bly, maar dan die waarheid met liefde praat en bedien. So dikwels kan mense onder die dekmantel van dit is die waarheid uit die Skrif harteloos en hard en ongenaakbaar wees teenoor ander mense se foute of sonde. Waarheid sonder liefde is harteloos. Waarheid sonder liefde maak seer en stoot weg. Jesus Christus het ons sonde aangespreek, maar nooit veroordelend nie, maar met bewoënheid met die oproep tot bekering.
Paulus leer aan ons in hierdie verse twee sake:

  1. DAT ons die waarheid moet praat en
  2. HOE ons die waarheid moet praat.

Laai af

Hoe word ek met die Heilige Gees vervul?

Skriflesing: Joh 14:15-31
Teksvers: Joh 14:16,17,25; Ef 1:13,14; Ef 5:18b

Ons moet onderskei tussen “die inwoning” van die Heilige Gees en “die vervulling” met die Heilige Gees. Ons ontvang die Heili-ge Gees net een keer as Hy in ons kom woon. Niemand kan uit vrye wil besluit of die Heilige Gees in jou moet kom woon of nie.

God bepaal dit. Aan al sy uitverkore kinders gee Hy die Heilige Gees op sy tyd en op sy wyse. Maar as ons die Heilige Gees in ons het moet ons voortdurend bid om al meer en meer met die Heilige Gees vervul te word, dit is om al meer en meer onder sy beheer te staan. Ons gaan na drie sake kyk:

  • Hoe kry jy die Heilige Gees
  • Hoe word jy vervul met die Heilige Gees?
  • Wat beteken dit om vervul te wees met die Heilige Gees?

Laai af

Mag die Here se wysheid en kennis jou stukrag in die lewe wees!

Skriflesing: Efesiërs 1
Teksvers: Efesiërs 1:15-21

Elke keer as Paulus aan die gelowiges in die gemeente van Efese dink, dank hy die Here vir hulle geloof en liefde.
Daarom kan hy ook bid dat die gelowiges ware wysheid, kennis en insig van die Heilige Gees sal ontvang. Sodoen-de sal ons al hoe meer tot die besef kom oor hoe groot en wyd en diep die mag en krag van die Here nie net in Christus is nie, maar ook in ons eie lewens.
Mag jy die vreugde van die grootheid van die Here ken en dit aan ander oordra.

Laai af

Jesus Christus heers as koning aan die regterhand van die Vader

Skriflesing: Psalm 110; Matteus 22 en Efesiërs 1
Teksvers: Psalm 110: 1; Matteus 22:41-46 en Efesiërs 1:18-23
HK Sondag 19

Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader om sodoende te bevestig dat Hy die Hoof van sy Christelike kerk is. Dit het meegebring dat ons Hoof, Jesus Christus, deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort het.
Verder word ons verseker dat Hy ons met sy mag teen alle vyande be-skerm en bewaar. As ek dan swaar kry, dan kan ek getroos lewe tot met die wederkoms van Christus. Hy sal dan kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Tot dan wag ek met gespanne verwagting op die Regter uit die hemel. Dit is immers Hy wat hier op aarde in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder is ek vertroos in die wete dat Christus al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar vir my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemel-se blydskap en heerlikheid sal saamneem.

Laai af

Sola Gratia!

Skriflesing: Efesiërs 2:1-10
Teksvers: Efesiërs 2:4-7

In die Bybel vertoon Hy Homself as die regverdige én genadige God en teken dit vir ons in die simbole van die doop en nagmaal. Hierdie ‘vertoning’ van sy mag en genade is egter steeds net die vóórspel tot die ewige vertoning van sy mag en heerlikheid.
In die tye wat kom… sal Hy net nog meer eer en heerlikheid ontvang omdat Hy ‘n genadige God is! As jy vandag met sekerheid kan sê dat jy ‘n kind van God is en dat jou sondes vergewe is en dat jy ‘n plek in die hemel het… is dit alleen net genade op genade!
Vandag lei ons die derde “Sola” van die Reformasie in. Sola Gratia. Alles is enkel en alleen ʼn genade, ʼn gawe, ʼn geskenk van God!

Laai af

Sola Gratia!

Skriflesing: Efesiërs 2:1-10
Teksvers: Efesiërs 2:4-7

In die Bybel vertoon Hy Homself as die regverdige én genadige God en teken dit vir ons in die simbole van die doop en nagmaal. Hierdie ‘vertoning’ van sy mag en genade is egter steeds net die vóórspel tot die ewige vertoning van sy mag en heerlikheid.
In die tye wat kom… sal Hy net nog meer eer en heerlikheid ontvang omdat Hy ‘n genadige God is! As jy vandag met sekerheid kan sê dat jy ‘n kind van God is en dat jou sondes vergewe is en dat jy ‘n plek in die hemel het… is dit alleen net genade op genade!
Vandag lei ons die derde “Sola” van die Reformasie in. Sola Gratia. Alles is enkel en alleen ʼn genade, ʼn gawe, ʼn geskenk van God!

Luister: 


Laai af: 2017-05-07-0900