Ontvang die keur van God se seën en bring aan Hom al die lof, eer en aanbidding

Skriflesing: Efesiërs 3
Teksvers: Efesiërs 3:14-21

Die Blye Boodskap van die redding in en deur Jesus Christus, vir alle mense, maar veral ook aan die heidene, bring vir Paulus in ‘n heilige gebedsverwondering. Kan dit waar wees dat die genade van Jesus Christus nou aan alle mense beskikbaar is? Ja dit is die wonder van die Here se liefde en onverdiende genade.

Paulus se gebed is dat die Here die gelowiges, deur die Heilige Gees, innerlik sal versterk. Verder bid hy dat Jesus Christus deur die geloof in die harte van elke gelowige sal woon. Mag elke gelowige daarom elke dag standvastig in die liefde van die Here gewortel en gegrondves bly. Sodoende sal elke gelowige in staat wees om die alles omvattende liefde en wysheid van God te ver-staan en te ken.

Aan Hom alle lof en eer.

Laai af

Word kragtig in die Here

Skriflesing: Efesiërs 6:10-20
Teksvers: Efesiërs 6:10-13

Hoe kom ‘n mens by die hart van ‘n probleem uit? Ons het deesdae soveel teorieë oor wat presies die oorsaak van al die probleme in die wêreld, ons land, ons gemeenskap en lewe is. Ons word so gebombardeer met inligting en kitsoplossings, dat ons baiekeer nie by die hart van die saak uitkom nie. Ons behandel net die simptome.

Paulus beskryf egter vir ons die waarheid van die grootste probleem wat gelowiges in die gesig staar: Ons is besig met ‘n oorlog! ‘n Geestelike oorlog, geestelike worstelstryd wat vir elkeen van ons die belangrikste ding moet wees wat jy in hierdie wêreld doen. Is ons gereed? Weet ons wie ons is?

Laai af

Die uitverkiesing is ‘n onveranderlike voorneme van God in Christus

Skriflesing: Ef 1 en Joh 17
DR: Hfsk 1 par. 7-8

Jou naam is nie in die Boek van die lewe geskryf met:

 • ‘n Potlood wat kan uitvee nie.
 • ‘n Pen waarvan die ink kan vervloei of verdof of “uit-getipex” kan word nie.
 • MAAR jou naam is geskryf IN DIE BLOED van Jesus Christus.

Dit maak die troos vas en seker. Sy bloed waarmee Christus ons gekoop het, het ons deel geword. Simbolies eet ons Sy liggaam en drink ons Sy bloed aan die nagmaal en so word Christus se soenver-doenste deel van ons. Dit is deel van ons wese deur God se genade in Christus en kan daarom nie uitgevee word nie.

 1. God het in Christus uitverkies.
 2. God het die uitverkorenes aan Christus gegee.
 3. God roep en trek die uitverkorenes kragdadiglik na Hom.
 4. God gee aan die uitverkorenes geloof .

Laai af

Bedoel vir die hel, maar bestem vir die hemel!

Skriflesing: Rom 3:10-12 en 10:18-21 (NAV); Ef 1 en 2 (OAV)
Teksvers: Efesiërs 1:3; (DL 1 art 1-6)

Pelagius kom in die 4de eeu met die leer van die vrye wil van die mens. Augustinus antwoord teen hierdie dwaalleer met die belydenis van God se genadige verkiesing. In die begin 17e eeu kom Arminius weer met die leer van Pelagius na vore en Ds Gomaris van Nederland antwoord hom met die leer van God se soewereiniteit. Die Dortse Sinode gee genadiglik amptelike uitspraak en dit word ons kerke se belydenis.

Ons bekyk vanaand hoe dit gekom het dat mense wat eintlik bedoel is om verlore te gaan, deur die genadige besluit van God (en nie ons eie besluit nie), teen alle verwagting in, tog bestem is vir die ewige lewe! As ons die wese van die mens begryp dan word die genade van God so groot dat ons saam met die apostel (en saam met alles wat asem het) net kan jubel: Aan God kom AL die lof toe!

Laai af

Praat in liefde altyd die waarheid

Skriflesing: Ef 4:8-16
Teksvers: Ef 4:15

Ef 4:15 “maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag…” ’53 vert.
Ef 4:15 “Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly…” ’83 vert.
Eph 4:15 “Instead, speaking the truth in love,…” NIV

Die Griekse woord vir betrag of bly beteken dat ons altyd die waar-heid moet praat en daarin bly, maar dan die waarheid met liefde praat en bedien. So dikwels kan mense onder die dekmantel van dit is die waarheid uit die Skrif harteloos en hard en ongenaakbaar wees teenoor ander mense se foute of sonde. Waarheid sonder liefde is harteloos. Waarheid sonder liefde maak seer en stoot weg. Jesus Christus het ons sonde aangespreek, maar nooit veroordelend nie, maar met bewoënheid met die oproep tot bekering.
Paulus leer aan ons in hierdie verse twee sake:

 1. DAT ons die waarheid moet praat en
 2. HOE ons die waarheid moet praat.

Laai af

Hoe word ek met die Heilige Gees vervul?

Skriflesing: Joh 14:15-31
Teksvers: Joh 14:16,17,25; Ef 1:13,14; Ef 5:18b

Ons moet onderskei tussen “die inwoning” van die Heilige Gees en “die vervulling” met die Heilige Gees. Ons ontvang die Heili-ge Gees net een keer as Hy in ons kom woon. Niemand kan uit vrye wil besluit of die Heilige Gees in jou moet kom woon of nie.

God bepaal dit. Aan al sy uitverkore kinders gee Hy die Heilige Gees op sy tyd en op sy wyse. Maar as ons die Heilige Gees in ons het moet ons voortdurend bid om al meer en meer met die Heilige Gees vervul te word, dit is om al meer en meer onder sy beheer te staan. Ons gaan na drie sake kyk:

 • Hoe kry jy die Heilige Gees
 • Hoe word jy vervul met die Heilige Gees?
 • Wat beteken dit om vervul te wees met die Heilige Gees?

Laai af