Waardevol of waardeloos

Skriflesing: 1 Kor 15
Teksvers: 1 Kor 15:14, 17, 58

Wat is regtig vir jou waardevol?

Dink bietjie aan iets wat jy nie graag sou wou verloor nie. Dalk jou trouring of iets met sentimentele waarde. Wat is regtig waardevol in jou lewe? En nou moet jy vra: Hoekom? Waarom is dit so waardevol? Wat maak iets so van waarde…

As iets nie waarde het nie, dan is dit waardeloos. Dink aan iets wat waardeloos vir jou sou wees. Jy gee nie om nie. Dit kan maar breek, wegraak of so…

Waardevol en waardeloos.

En wie bepaal die waarde?

Laai af

God se huis en Salomo se hart. God woon in ons harte

Skriflesing: 1 Kon 8:12-21; 1 Kor 3:9b-22
Teksvers: 1 Kon 8:12,13,27-30; 1 Kor 3:9b,16,17

1 Kon 8:12-13,27-29 “Toe het Salomo gesê: “Die Here het gesê Hy wil in duisternis woon. 13) Daarom, Here, het ek vir U ‘n waardige huis gebou, ‘n verblyf waar U altyd kan woon. 27) “Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie, hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het! 28) Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar, hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot U rig. 29) Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg, die plek waarvan U gesê het dat U u Naam daar wil vestig, sodat U die gebed kan hoor wat ‘n dienaar van U na hierdie plek toe bid.”

1 Kor 3:9,16,17 “Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. 16) Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? 17) As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.”

Ons gaan na drie sake kyk:

  • God woon in ons hart.
  • God vra getuienis vanuit ons hart.
  • God vra gebede vanuit ons hart.

Maak oop

Belofte, belydenis, troos en verwagting – Jesus Christus kom weer

Skriflesing: 1 Kor 11:14-34
Teksvers: 1 Kor 11: 26

Elke keer as ons nagmaal gebruik, word ons opgeroep om te besef dat ons deel het aan die Here se maaltyd. Hy is die Gasheer wat ons uitnooi om sonder enige bybedoelings of skynheiligheid of onverskilligheid, te kom aansit aan die tafel van die Here.

Die Here Jesus het in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem, en nadat Hy die seën uitgespreek het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam vir julle. Doen dit ter herinnering aan My.” So ook met die beker ná die ete, met die woorde: “Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, ter herinnering aan My.”

Dan volg die woorde van ons teksvers (vers 26): “Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom”.

Mag jy deel hê aan die nagmaal deur vas te hou aan sy belofte dat Hy weer kom. Mag jy vashou aan sy belofte dat Hy weer kom. Mag jy hierdie nagmaal en elke dag vertroos word en uitsien na Jesus Christus se wederkoms.

Laai af

Dwaas by die wêreld, is wys by God!

Skriflesing: I Kor 1:18-31
Teksvers: I Kor 1:18-21
DL: Afsluiting

As daar iets sou wees soos ‘n “heilige sarkasme” sou dit in hierdie teks staan: “…het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking dié te red wat glo” (1:21). Die dwaasheid hier bedoel is nie onskuldige onnoselheid nie. Die Griekse “moria” beteken immers om moedswillig nie jou verstand te gebruik of reg te gebruik nie.

‘n Moros of moron/moroon is dus ‘n dwaas.

Moria” staan direk teenoor die “sofia” (wysheid/etiek) van die Grieke. Tiperend van die heidense ‘sofia’ is die vertikale lyn van onder na bo – die mens moet opklim na die hoëre wêreld van die goeie. Die evange-lie is daarom dwaasheid (moria) vir die Grieke… want die boodskap van Christus is een van Bo na onder!!

God gryp van bo in met herskepping en wedergeboorte, alleen op grond van sy ewige uitverkiesende liefde en genade.

Die ‘woord van die kruis’ nl. God se werk in die dood en opstanding van Christus, is dus dwaasheid vir die Grieke (heidene), maar dit is ware ‘sofias’ (ware wysheid) by God! Die ‘moron’ sal dit egter altyd betwyfel, bevraagteken en bestry.

En ek en jy? Vir ons is dit verlossing van bo… dít is ware wysheid van God, tot ryke troos en krag vir elke dag!!

(Weens tegniese probleme wat tans ondervind word is die opname nie volledig nie)

Laai af

Christus is die Uitkomsgewer

Skriflesing: 1 Korintiërs 10
Teksvers: 1 Korintiërs 10:13

In hierdie hoofstuk word die geskiedenis van Israel as waarskuwing en herinnering aan die gelowiges in Korinte gegee. Die gelowiges word herinner aan die afvalligheid van Israel en die gevolge daarvan. Net soos Israel, so kon die gelowiges in Korinte hulle nie verontskuldig oor hulle afvalligheid weg van die Here nie. Daarom lei die Heilige Gees vir Paulus om hulle te waarsku dat daar geen versoeking oor hulle kan kom behalwe ’n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat die gelowiges bo julle vermoë versoek word nie, maar die Here sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat hulle die versoekings sal kan verduur.

Laai af

God se wysheid is dwaasheid in die oë van die ongelowige

Skriflesing: 1 Korintiërs 1:18 tot 1 Korintiërs 2:16
Teksvers: 1 Korintiërs 1:18, 22 en 1 Korintiërs 2:2

Paulus het Jesus as die Christus aan die skeptiese en ongelowige inwoners van Korinte verkondig. Daarom het hy hom voorgeneem om die evangelie van Jesus Christus te ver-kondig deur by die kernwaarheid van die evangelie, naamlik die kruisiging van Jesus Christus, te bly.
Die kernwaarheid van die evangelie, Jesus as die Christus en Hom as die gekruisigde, word ook deur Paulus in Galasiërs 6:14 as volg verwoord: “Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld.” Iemand het op grond van 2 Korintiërs 2:2 die prediking van die kruisiging van Jesus Christus die “dwaasheid van die prediking” genoem. Dwaas in die oë van die ongelowi-ges en tog ‘n krag van God vir elkeen wat in Jesus glo as die Christus, die gekruisigde.

Laai af