Skeur liewer julle harte!

Skriflesing: Markus 14:43-65 Joël 2:12,13,14; Heb 9:1-15
Teksvers: Markus 14:63, (Mt 26:65)

Laat ek Hom aan julle voorstel: Jesus Christus, jou Verlosser en Here. Ook genoem die Lydende Kneg van die Here, die Man van Smarte. En kyk wat het Hy nie alles verdra en verduur nie! So baie wil nie met so ‘n tragiese figuur geïdentifiseer word nie. Soos Kajafas! Hy verag vir Jesus. Hy skeur sy klere! In die proses mis Hy nie alleen so baie nie, maar maak Hy die smarte van die Man voor hom ook net groter.
Is jou en my geloof nie ook soms net ‘n klugspel soos wat hier voor ons afspeel nie. Dit is tyd dat ons ons harte laat aanraak. Jesus het dit ook vir my en jou gedoen!

Laai af

Praat in liefde altyd die waarheid

Skriflesing: Ef 4:8-16
Teksvers: Ef 4:15

Ef 4:15 “maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag…” ’53 vert.
Ef 4:15 “Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly…” ’83 vert.
Eph 4:15 “Instead, speaking the truth in love,…” NIV

Die Griekse woord vir betrag of bly beteken dat ons altyd die waar-heid moet praat en daarin bly, maar dan die waarheid met liefde praat en bedien. So dikwels kan mense onder die dekmantel van dit is die waarheid uit die Skrif harteloos en hard en ongenaakbaar wees teenoor ander mense se foute of sonde. Waarheid sonder liefde is harteloos. Waarheid sonder liefde maak seer en stoot weg. Jesus Christus het ons sonde aangespreek, maar nooit veroordelend nie, maar met bewoënheid met die oproep tot bekering.
Paulus leer aan ons in hierdie verse twee sake:

  1. DAT ons die waarheid moet praat en
  2. HOE ons die waarheid moet praat.

Laai af

Eenmaal ‘n kind van God, altyd ‘n kind van God: Waar of vals?

Skriflesing: 1 Petrus 5:10
Teksvers: 1 Petrus 5:10

Kan dit wees dat iemand verlore kan gaan wat werklik tot geloof in die verlossing in en deur Jesus Christus gekom het? Paaie loop uiteen in die geloofswêreld oor volkome geloofsekerheid en blywen-de geloofsekerheid. Waarom is daar uiteenlopende beskouinge oor geloofsekerheid? Die rede kan gesoek word in die verskil in beskou-ing oor Wie God is en in die beskouing oor wie die mens is, asook waartoe die mens in staat is na die sondeval.

Is daar iets goeds in die mens self? Is die mens in homself in staat om in die geloof enduit te kan volhard? Of is dit eerder God wat met die gelowiges enduit volhard?

Het jy geloofsekerheid? Op grond waarvan het jy hierdie sekerheid? Of aan die ander kant wat is dit wat jou laat twyfel?

Laai af

Glo jy?

Skriflesing: Joh 1:1-12; Joh 20:26-31
Teksvers: Joh 1:1 en 20:30,31

Die evangelis/apostel Johannes skryf aan ons sý weergawe van die Evangelie naas dié van die Sinoptiese Evangelies (Mat, Mar, Luk) om sy lesers te oortuig dat Jesus van Nasaret werklik die Messias is wat so lank verwag is. Hy wil ons en al sy lesers oortuig dat geloof in hierdie Jesus die verskil maak tussen ewige lewe en ewige dood. Sy aanpak is dus nie om ‘n chronologiese weergawe van die ver-haal van Jesus te gee nie. Van die 35 opgetekende wonders word net na die 8 verwys en daar is geen gelykenisse in Johannes se skrywe nie.

Dus skryf hy op ‘n heel unieke wyse aangaande Christus. Om sy leser te prikkel noem hy Jesus aanvanklik ‘Die Woord’ (Logos). Ons woordjie “logika” stam daarvan af.

My konklusie is dus dat Johannes wil skryf: Dit is absoluut logies dat as jy die ewige lewe begeer, dan moet jy glo dat Jesus werklik die Christus, jou Verlosser is. Daarsonder is jou geloof tevergeefs.

Laai af

Hoe word ek met die Heilige Gees vervul?

Skriflesing: Joh 14:15-31
Teksvers: Joh 14:16,17,25; Ef 1:13,14; Ef 5:18b

Ons moet onderskei tussen “die inwoning” van die Heilige Gees en “die vervulling” met die Heilige Gees. Ons ontvang die Heili-ge Gees net een keer as Hy in ons kom woon. Niemand kan uit vrye wil besluit of die Heilige Gees in jou moet kom woon of nie.

God bepaal dit. Aan al sy uitverkore kinders gee Hy die Heilige Gees op sy tyd en op sy wyse. Maar as ons die Heilige Gees in ons het moet ons voortdurend bid om al meer en meer met die Heilige Gees vervul te word, dit is om al meer en meer onder sy beheer te staan. Ons gaan na drie sake kyk:

  • Hoe kry jy die Heilige Gees
  • Hoe word jy vervul met die Heilige Gees?
  • Wat beteken dit om vervul te wees met die Heilige Gees?

Laai af

God het alles goed geskape

Skriflesing: Gen 1:1-31
Teksvers: Gen 1:311; Pred 7:29; Tim 4:4,5

Genesis 1 is baie meer as net ’n verhaal oor die skepping. Dit is baie meer as net ses dae waarin alles gemaak is. Dit gaan hier oor die Drie-enige God wat geopenbaar word as die enigste God wat geskape het omdat Hy almagtig is. Hoeveel keer het u al gevra, gereël sodat iets gedoen moet word en dit het nie gebeur nie. God het net gespreek en dit het gebeur. Psalm 33:8,9 “Die hele aarde moet die Here vrees, al die bewoners van die wêreld moet vir Hom ontsag hê, want Hy het gepraat en dit was so, Hy het beveel en dit was daar.”

Ons gaan na drie sake kyk met die klem op die woorde in vers 31 “…en dit was baie goed.”

  • God het geskape.
  • God het geëvalueer.
  • God het alles baie goed verklaar.

Laai af