“Julle is my vriende!”

Skriflesing: Joh 15:1-17
Teksvers: Joh 15:14-16 (v14)

Jesus Christus is die Hoof van die Kerk. Jesus word geopenbaar as ons Verlosser, Saligmaker, Hoogste Profeet, Koning, Herder. Maar nou noem Hy ons sy vriende. Wat ’n ontsaglike voorreg en genade dat Hy ons sy vriende noem. Daar ontstaan sekerlik baie vrae: Wat bedoel Jesus met ons as sy vriende? Is Hy ook ons Vriend? Hoe hanteer jy ’n vriend en wanneer is iemand jou vriend? Ons gaan na drie sake kyk:

  • Jesus noem ons vriende!
  • Jesus het ons uitgekies!
  • Jesus verwag dat ons vrugte sal dra!

Laai af

My grootste skat is Jesus Christus

Skriflesing: 1 Timotues 6
Teksvers: 1 Tim 6:17-19

Wat sal ‘n mens gee in ruil vir sy lewe? Daar is soveel dinge wat ‘n mens van sy fokus op Jesus Christus kan aftrek. Een van die dinge is materialisme. Ons fokus en verknogtheid op besittings, kan maklik ‘n struikeling word tussen ons en die Here.
Ongelukkig kan dit gebeur dat ons by die gebrek aan dit wat ons dink ons behoort te hê, ook skeiding tussen ons en die Here kan meebring. Daarom kom Paulus onder leiding van die Heilige Gees om mense met ‘n fokus op aardse goedere al dan nie (dit sluit baie van ons in) te ver-maan om hulle skat in die Here te soek en te vind.
Kom laat ons nie ons hoop op die onsekerheid van aardse besittings vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Die Here is die gewer van alles wat ek is en het.
Ons fokus as gelowiges is om met die aardse middele wat die Here vir ons gee, goed te doen aan ander en om ryk te wees in goeie dade, vrygewigheid en mededeelsaamheid.
Gelowiges met ‘n ingesteldheid op die Here, vergader so vir hulle ’n ewige skat as ’n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry.

Laai af

God is lig, in Hom is daar geen duisternis nie

Skriflesing: 1 Johannes 1
Teksvers: 1 Johannes 1:5

Die blye boodskap van Jesus Christus is dat God deur Jesus Christus vir ons die ware Lig geword het. Hy is die Lig wat lewe vir ons gebring het. In Hom is daar daarom geen duisternis nie. Daarteenoor kom die Here om deur die Heilige Gees vir elkeen te waarsku dat die wat aan Hom deel het, nie in die duisternis van die sonde kan of wil bly lewe nie. Die wat steeds volhardend in die donkerte van die sonde wil lewe, praat daarom nie die waarheid nie. Jy word opgeroep en in staat gestel om in die lig van Jesus Christus te lewe. Hy is die Lig en Hy self leef in die lig. Elkeen wat in en deur die Ware Lig lewe, het die sekerheid dat die bloed van Jesus hom/haar reinig van elke sonde. Ons kan daarom nooit beweer dat ons nie sonde het nie. Dan jok ons vir onsself en dan is die waarheid van Jesus Christus nie in ons nie. Die Heilige Gees dring ons om ons sondes te bely. Jesus Christus is getrou en regverdig en daarom vergewe Hy ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ons wat in die lig van Jesus Christus lewe, kan nie beweer dat ons nie gesondig het nie. Mag Hy wat die Ware Lig is, vir ons uit die donkerte van ons sondige aard lig.

Laai af

Die gelowige se roeping in’n bose wêreld

Skriflesing: 1 Pet 2:11-17
Teksvers: 1 Pet 3:8-12

  1. Die wêreld waarin ons geroep is. Die apostel Petrus skryf vir “vreemdelinge en bywoners” wat ter wille van hulle geloof ly. Die mens wat in Christus verlos is, gaan ʼn vreemdeling wees in die wêreld en ter wille van Hom gespot word. Die wêreld se stryd teen die kerk duur al vanaf die sondeval voort tot vandag toe.
  2. Die inhoud van ons roeping. Petrus sê egter ons is geroep om in hierdie bose wêreld in liefde te lewe. Dit geld in die eerste plek vir medegelowiges onder mekaar in die kerk, maar dit sprei ook uit na buite om selfs die mense wat jou kwaad aandoen, te seën.
  3. Die seën op ons roeping. Hierdie roeping behoort die gelowige vol te staan sodat ons die seën van God kan erf (v. 9). Hierdie erfdeel is in die eerste plek die ewige lewe wat ons deur genade alleen van God af ontvang, maar gedeeltelik word die seën in hierdie wêreld reeds sigbaar in God se teenwoordigheid ten midde van ons swaarkry.

Laai af

‘n Nuwe mens in en deur Jesus Christus

Skriflesing: Romeine 8:1-17
Teksverse: Romeine 8: 1-3

In 2 Korintiërs 5:17 staan daar dat elkeen wat in Jesus Christus glo, ‘n nuwe mens word. Die vraag is of ek werklik ‘n nuwe mens in en deur Jesus Christus wil word? Immers wat is nou so verkeerd met my huidige lewe? Kyk ons na Romeine 8:1-3 dan is dit duidelik dat ons sonder Jesus Christus veroordeeldes is. Die Heilige Gees skep in die gelowige se hart ‘n innige verlange om al hoe meer nuut te word in Christus. Deur Jesus Christus se versoeningsdood het ons die wet van die Gees ontvang. Hierdie wet van die Gees maak elkeen vry van die dwingende en verwoestende mag van die wet van die sonde en die dood. Hierdie nuwe wet skep ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe identiteit in Christus. Dit is moontlik gemaak toe God sy eie Seun mens laat word het en die sonde van die mens op Hom geneem het.
Dit is die verlange van elke gelowige om die wet van die Gees sy eie te maak. So sal jy as gelowige nie meer in die mag van die wet van die sonde en die dood vasgevang bly nie, maar werklik vry word om in en deur Jesus Christus oor die sonde te heers. Mag jy groei in die nuwe lewe in Christus alleen.

Laai af

God se huis en Salomo se hart. God woon in ons harte

Skriflesing: 1 Kon 8:12-21; 1 Kor 3:9b-22
Teksvers: 1 Kon 8:12,13,27-30; 1 Kor 3:9b,16,17

1 Kon 8:12-13,27-29 “Toe het Salomo gesê: “Die Here het gesê Hy wil in duisternis woon. 13) Daarom, Here, het ek vir U ‘n waardige huis gebou, ‘n verblyf waar U altyd kan woon. 27) “Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie, hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het! 28) Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar, hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot U rig. 29) Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg, die plek waarvan U gesê het dat U u Naam daar wil vestig, sodat U die gebed kan hoor wat ‘n dienaar van U na hierdie plek toe bid.”

1 Kor 3:9,16,17 “Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. 16) Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? 17) As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.”

Ons gaan na drie sake kyk:

  • God woon in ons hart.
  • God vra getuienis vanuit ons hart.
  • God vra gebede vanuit ons hart.

Maak oop