Die pot is aan die kook

Skriflesing: Esegiël 11
Teksvers: Esegiël 11:16

Die Here praat in hierdie gedeelte deur Esegiël met die vals en misleidende leiers van Israel. Hierdie manne sê dat dit nie nou tyd is om huise te bou nie. Die stad is die pot en die Israeliete is die vleis. Daarteenoor sê die Here deur sy Gees dat Hy hulle gedag-tes ken. Dit is die misleidende leiers wat die mense in Jerusalem vermoor het. Die Here se daarom dat die vleis in die pot die mense in die stad is wat die misleidende leiers doodgemaak het.
Ja, die stad is soos ‘n doodspot, maar die Here sal hulle uit die doodspot red. Die getroue Verbondshere het aan Israel gesê dat hulle in ballingskap weggevoer gaan word as gevolg van hulle sonde. Dit gaan inhou dat hulle vir die duur van die ballingskap net die Here self by hulle sal hê as hulle heiligdom en hulle toevlugs-oord. So leer die Here vir Israel dat Hy alomteenwoordig is en nie vasgevat kan word in ‘n gebou nie. Hulle vertroue kan nie op iets gerig wees nie, maar net op die Here wat oral en altyd vir hulle ‘n werklikheid sal wees.

Laai af

Skeur liewer julle harte!

Skriflesing: Markus 14:43-65 Joël 2:12,13,14; Heb 9:1-15
Teksvers: Markus 14:63, (Mt 26:65)

Laat ek Hom aan julle voorstel: Jesus Christus, jou Verlosser en Here. Ook genoem die Lydende Kneg van die Here, die Man van Smarte. En kyk wat het Hy nie alles verdra en verduur nie! So baie wil nie met so ‘n tragiese figuur geïdentifiseer word nie. Soos Kajafas! Hy verag vir Jesus. Hy skeur sy klere! In die proses mis Hy nie alleen so baie nie, maar maak Hy die smarte van die Man voor hom ook net groter.
Is jou en my geloof nie ook soms net ‘n klugspel soos wat hier voor ons afspeel nie. Dit is tyd dat ons ons harte laat aanraak. Jesus het dit ook vir my en jou gedoen!

Laai af

Praat in liefde altyd die waarheid

Skriflesing: Ef 4:8-16
Teksvers: Ef 4:15

Ef 4:15 “maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag…” ’53 vert.
Ef 4:15 “Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly…” ’83 vert.
Eph 4:15 “Instead, speaking the truth in love,…” NIV

Die Griekse woord vir betrag of bly beteken dat ons altyd die waar-heid moet praat en daarin bly, maar dan die waarheid met liefde praat en bedien. So dikwels kan mense onder die dekmantel van dit is die waarheid uit die Skrif harteloos en hard en ongenaakbaar wees teenoor ander mense se foute of sonde. Waarheid sonder liefde is harteloos. Waarheid sonder liefde maak seer en stoot weg. Jesus Christus het ons sonde aangespreek, maar nooit veroordelend nie, maar met bewoënheid met die oproep tot bekering.
Paulus leer aan ons in hierdie verse twee sake:

  1. DAT ons die waarheid moet praat en
  2. HOE ons die waarheid moet praat.

Laai af

Eenmaal ‘n kind van God, altyd ‘n kind van God: Waar of vals?

Skriflesing: 1 Petrus 5:10
Teksvers: 1 Petrus 5:10

Kan dit wees dat iemand verlore kan gaan wat werklik tot geloof in die verlossing in en deur Jesus Christus gekom het? Paaie loop uiteen in die geloofswêreld oor volkome geloofsekerheid en blywen-de geloofsekerheid. Waarom is daar uiteenlopende beskouinge oor geloofsekerheid? Die rede kan gesoek word in die verskil in beskou-ing oor Wie God is en in die beskouing oor wie die mens is, asook waartoe die mens in staat is na die sondeval.

Is daar iets goeds in die mens self? Is die mens in homself in staat om in die geloof enduit te kan volhard? Of is dit eerder God wat met die gelowiges enduit volhard?

Het jy geloofsekerheid? Op grond waarvan het jy hierdie sekerheid? Of aan die ander kant wat is dit wat jou laat twyfel?

Laai af

Net die beste (goud) is vir God goed

Skriflesing: 1 Kon 6:1,2; 11-38
Teksvers: 1 Kon 6:12,13; 1 Kon 8:12,13

Alles op aarde behoort aan God. Jesus Christus is egter so nederig dat Hy ’n donkie-vul gebruik om Jerusalem binne te ry. Tog is net die beste goed genoeg vir God. Goud is baie duur en getuig van net die beste. Daarom bou Salomo ’n tempel wat vol goud was.

Gee jy die beste van jouself en alles wat jy is en het vir God?
Is jou lewe toegewy aan God? Ons gaan na drie sake kyk:

  1. God woon by Israel in ’n tempel van baie goud. (1 Kon 6:20-37)
  2. God woon by gelowiges in hulle harte wie se geloof kosbaarder is as goud. (1 Petr 1:7)
  3. God woon in die hemel met goue strate. (Open 21:21,22)

Laai af

Glo jy?

Skriflesing: Joh 1:1-12; Joh 20:26-31
Teksvers: Joh 1:1 en 20:30,31

Die evangelis/apostel Johannes skryf aan ons sý weergawe van die Evangelie naas dié van die Sinoptiese Evangelies (Mat, Mar, Luk) om sy lesers te oortuig dat Jesus van Nasaret werklik die Messias is wat so lank verwag is. Hy wil ons en al sy lesers oortuig dat geloof in hierdie Jesus die verskil maak tussen ewige lewe en ewige dood. Sy aanpak is dus nie om ‘n chronologiese weergawe van die ver-haal van Jesus te gee nie. Van die 35 opgetekende wonders word net na die 8 verwys en daar is geen gelykenisse in Johannes se skrywe nie.

Dus skryf hy op ‘n heel unieke wyse aangaande Christus. Om sy leser te prikkel noem hy Jesus aanvanklik ‘Die Woord’ (Logos). Ons woordjie “logika” stam daarvan af.

My konklusie is dus dat Johannes wil skryf: Dit is absoluut logies dat as jy die ewige lewe begeer, dan moet jy glo dat Jesus werklik die Christus, jou Verlosser is. Daarsonder is jou geloof tevergeefs.

Laai af