Post Tenebras, Lux!

Op die reformasie muur in Genève, regoor die muur met Farel, Calvyn, Beza en Knox in die middel, staan die bekende woorde “Post Tenebras, Lux!” Genève is ‘n Franse vlugtelingstad uit die reformasie waar Calvyn baie jare deurgebring het.

Maar die begin, die oorsprong van die reformasie, soos dit bekend staan kom uit Duitsland. Dit is Maarten Luther wat op 31 Oktober 1517 die 95 stellinge as dispuut teen die kerkdeur van Wittenberg vasgenael het. Dit het die koers van die geskiedenis verander.

Uit die duisternis, die donker middeleeue, lig! Dit is wat hierdie woorde beteken: na die duisternis, Lig! Dit sal ook die geval wees met hierdie virus, dit sal ook die geval wees met al die swaarkry en moeite van ons lewens. Christus Triomfeer.

Duitsland en in baie opsigte, Europa het sekulêr geword. Die geboorteland van die reformasie is in geestelike duisternis gedompel. Daarom is ons dankbaar vir die Sending onder Duitssprekendes om weer die evangelie, die lig van hoop aan hulle te bring. Geen ingrendeling kan die evangelie bind nie!

Dr VE d’Assonville word DV 16 Mei 2020 in Postmasburg bevestig as sendeling om hierdie werk by die RTS voort te sit in Heidelberg, Duitsland. Mag die Here hierdie werk seën, mag daar weer ‘n reformasie kom: Post Tenebras, Lux!

Ds Lourens

Lyding… geleentheid om te groei!

Hierdie is ’n artikel wat ds. SFF van der Walt in die kerkblad van Feb 2020 geskryf het.

Dit is ’n baie toepaslike, profetiese artikel gewees veral met dit wat nou in ons land aan die gang is. Want daar is nou baie mense wat baie swaarkry, oor die hele spektrum, van ons bevolking. Talle mense is afgedank, het hulle werk verloor, kry verminderde salarisse. Ons kinders mag nie skool toe gaan nie en mense ouer as sestig mag nie gaan werk nie. Die lyding is besig om al meer en meer toe te neem, hongersnood, armoede, werkloosheid, eensaamheid, mishandeling, bekommernis, onsekerheid ens. Maar vir ongelowiges of swak gelowiges kan dit ’n al groter worden-de probleem word.

Vir die gelowige gee die Skrif egter duidelike riglyne hieroor. Rom_8:18 Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.” Maar geliefdes, Christus het ons lyding op Hom geneem (Mat 8:17). Christus se lyding was so erg intens dat Hy sy lewe afgelê aan die kruis. Maar omdat God geweet het dat ons nie op ons eie kan bestaan of staande kan bly nie, het Hy ook die Heilige Gees gestuur om ons te vertroos, te versterk en elke dag by ons te wees. Daarom ook die uitnodiging in Mat 11:28 dat ons na Jesus toe moet gaan as ons uitgeput en oorlaai is.

Dit is juis in hierdie tyd waarin ons leef, tydens die Covid-19 epidemie dat ons al nader en nader na God toe moet gaan. Dit is in hierdie tyd dat ons in die geloof moet groei, om in die geloof te groei is om ook ons kennis van die Woord te laat groei, daarom moet ons vertroosting in die Bybel soek. Ons moet biddend God vra vir krag en genade en geloof en insig. Ons moet biddend die kerk, ons land en die wêreld aan God opdra vir beskerming. Want ook hierdie lyding sal einde kry. Hierdie lyding sal verbygaan.

2 Kor 4:17

Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.”

Ds. Gerrit

Ware omgee vir mekaar en alle mense!

Wanneer Paulus oor dienswerk en goeddoen aan mense handel, dan is sy tema: wat jy saai sal jy ook maai. Mens moet immers aan ander doen wat jy graag sou wou dat mense ook aan jou doen. As ons selfsugtig alles net vir onsself neem, verstaan ons dalk nie die evangelie van Jesus Christus nie!? Hy wat Homself vir ons almal oorgegee het, sy lewe vir jou en my geoffer het!

So lees ons dan Paulus se aanmaning in Galasiërs 6:9,10: “Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar meeste (veral) aan die huisgenote van die geloof” .

In hierdie ‘goeddoen’ moet ons, ons deur die diakens van die gemeente laat lei. As u dus iemand sien ly of as jy planne vir goeddoen bedink, praat asseblief met die Dagbestuur van die Diakonie, sodat hierdie werk gekoördineer kan word.

Die beginsels wat Paulus gee is dat ons aan ALLE mense moet goeddoen. Wat egter duidelik is dat ons nie so humanisties moet raak dat ons ons eie mense in ons eie gemeente vergeet nie. Die beeld na buite is niks as daar nie ‘n duidelike sterk onderlinge liefdesband na binne is nie.

Tans doen die gemeente onder leiding van die Diakens en in samewerking met die Susters en die Dissipelskapgroep pragtige hulpverlening by haweloses in die dorp. U kan gerus betrokke raak of een oggend saam gaan as julle met die diakonie so reël. Goeddoen is iets wat die hele gemeente doen en nie net ‘n paar diakens namens ons nie!

Terwyl die diakens reeds intens betrokke is by verskeie lidmate wat in ons eie gemeente in nood verkeer, het hulle ook pro-aktief gedink oor die moontlikheid van toekomstige noodlydendes in ons eie gemeente se binnekring – iets wat dalk in die volgende paar weke sou kon intensifeer. Gevolglik het hulle die “SKEP HOOP FONDS” in die lewe geroep waar u en ons almal ekstra kan bydra as voorsorg en versorging van ons eie mense, of volgens Paulus se woorde, “die huisgenote van die geloof”. Hou die beriggewing hieroor vanaf die Diakonie asseblief fyn dop.

Ons vra dat u in die tyd waar ons nog dinge het en kan koop, dink om tog in hierdie fonds te belê vir die moontlike swaar tye wat vir baie van ons of dalk selfs vir ons almal mag voorlê. En as die Here wil en ons daarvan gespaar mag word, sal ons ten minste weet dat ons nie onverantwoordelik met sy gawes om gegaan het nie.

Ons bid u elkeen in hierdie grendeltyd die besondere nabyheid van die Here toe.

Ds Maarten

Wees bly in verdrukking

Paulus skryf aan die gemeente in Rome (5:1-ev) dat hulle moet bly wees en roem in hulle verdrukking, net soos hy ook aan die gemeente in Korinte skryf dat hulle moet bly wees en roem in swaarkry…

Ek is bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus” 2 Korintiërs 12:10

Later skryf Petrus en Jakobus ook soortgelyke dinge: “My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom…” (Jak. 1:2) en “Verheug julle selfs as dit nodig is dat julle ‘n kort tydjie bedroef word deur allerhande beproewinge…” 1 Petrus 1:6.

Hoekom sal hierdie gelowige manne, apostels van ons Here Jesus, sulke vreemde woorde sê? Dryf hulle nie dalk met ons die spot nie? Hoe kan ‘n mens bly wees as dit sleg gaan? Hoe kan jy uitbundig van vreugde wees as jy swaarkry?

Moet ons nie juis vreugde, blydskap en oorwinning beleef hier op aarde nie?

Inderdaad! Maar die wyse waarop dit geskied is anders as hoe ons dink dit moet wees. Die vreugde wat God gee staan los van alle wêreldse dinge. God wil ons leer wat hemelse vreugde is… Dit is ‘n vreugde wat niemand van jou kan wegneem nie, en wat niemand behalwe God vir jou kan gee nie…

Daardie vreugde is gewortel in God self, in die vrug van die Heilige Gees (Galasiërs 5) en word ons deel alleen in Jesus Christus. Daardie vreugde kom voort uit Christus, wat die vreugde wat Hom voorgehou is, verruil het vir die kruis, sodat ons volkome blydskap kan ervaar…

En dit is: vergifnis van sondes en die ewige lewe by God. Dit is ‘n vreugde wat geld nie kan koop nie, en beter as enige pensioen… Dat jy die Here ontvang as erfenis!

Die prys vir hierdie pensioen is gratis (Sola Gratia) en tog nie verniet nie. Want die volle prys is betaal deur Christus. Ons kry egter slegs deel aan hierdie genade deur die geloof… Maar die geloof moet suiwer wees. Dit word gelouter en getoets en skoongemaak, geheilig en gereinig van alle onsuiwerhede (sonde).

Dink dan so daaraan: Beproewinge is ons eksamens vir geloof. Deur beproewinge word ons gelouter sodat ons rein vir God kan wees. Dit maak ons bly, want die Here maak met ons bemoeienis…

Wees dan bly in verdrukking…

Ds Lourens

Onbetwisbare bewyse dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood en die onbetwisbare Koning van God se koninkryk is

Volgens die vier Evangelies en Handelinge en die Eerste brief aan die Korintiërs, het Jesus ten minste tien keer, in hierdie tyd tussen Paasfees en die Hemelvaart aan verskeie mense verskyn aan individue, aan groepe vrouens en mans, aan die dissipels en aan meer as vyf honderd mense gelyk.

Hy het verskyn aan…

  1. Die vrouens by die graf (Mat 28:9-11)
  2. Maria Magdalena (Mark 16:9-11; Joh 20:11-18)
  3. Die twee Emmausgangers (Mark 16:12; Luk 24:13-32)
  4. Petrus in Jerusalem (Luk 24:34; 1Kor 15:5)
  5. Aan tien dissipels (Luk 24:36-43; Joh 20:19-23)
  6. Elf dissipels (Joh 20:24-29; 1 Kor 15:5)
  7. Sewe dissipels wat in Galilea visvang (John 21:1-23)
  8. Elf dissipels in Galilea (Mat 28:16-20; Mark 16:14-18)
  9. Vyf honderd mense (1 Kor 15:6)
  10. Jakobus broer van Jesus Christus (1 Kor 15:7)

Jesus Christus het die mag van die prins van die wêreld verbreek. Satan het geen houvas meer oor God se kinders nie. Ons is meer as oorwinnaars. Jesus Christus is ons Koning wat die mag van Satan totaal en al vernietig het. Jesus Christus is nou ons almal wat in Hom glo se Koning. 1 Kor 15:25.

ds. Gerrit Kruger

ENGELSE DIENSTE BEGIN 7 JAAR GELEDE

Die volgende artikel het op 14 April 2013 in die Kommunikaatjie verskyn. Dit is dus nou presies 7 jaar aan die gang en dit met groot dank aan die Here vir alles wat ervaar, bereik en gedoen is. Die gemeente hoef géén twyfel te hê dat hierdie sewe jaar se werk ooit tevergeefs was nie. Die Here soek nie getalle om die werk te regverdig nie, maar alleen maar gehoorsaamheid aan Sy opdrag! Eendag sal ons terugkyk en weet wat sy ewige plan was met hierdie beskeie werk. Mag u steeds aanhou bid vir hierdie bediening, bekend as Alethea Outreach, en altyd onthou dat dit ten volle deel is van die totale bediening van die GK Centurion. En ja, kom maak so nou en dan ‘n draai en geniet dit om saam met Alethea te aanbid en te kuier (worship and fellowship).

NS: Alethea beteken “waarheid/truth”. Dit is ook die een straat se naam waar ons kerkgebou geleë is!

ENGELSE DIENSTE BEGIN

Daar is die mense wat deur die Here geroep is om vêr van huis te gaan en die evangelie aan die nasies in ander plekke en lande te gaan verkondig. Laat ons nooit ophou om sendelinge uit te stuur en te versorg met fisiese en geestelike ondersteuning nie.

Dit is egter so dat die Here die nasies nou tot op ons voorstoep gebring het. Selfs hier in Centurion en veral hier in die nabye omgewing van die kerk is daar ‘n groot verskeidenheid van mense uit alle tale en nasies! As ons dus nie ons roeping om aan hierdie nasies die evangelie te bring nakom nie, sal ons, ons roeping liederlik versuim. Ons kan nie net oor ons eie verlossing besorg wees en die evangelie vir onsself reserveer nie. Die Here sal ook hieroor van elke lidmaat van hierdie gemeente verantwoording eis.

Die Here het ons nou daartoe gelei om as gemeente met ‘n Engelse Uitreik te begin, wat as die Here wil, moontlik tot die stigting van ‘n nuwe gereformeerde Engelse gemeente kan lei. Hierdie aksie mag nie net van ‘n kommissie of sommige lidmate uitgaan nie. Dit is die uitreik van die hele gemeente aan mense van ander volke en tale en nasies! Gelukkig weet ons dat baie van hierdie mense, indien nie die meeste nie, ook Engels magtig is. Dus sal hierdie Engelse eredienste op hierdie mense gerig wees.

Dit word dus u elkeen se saak om hierdie bediening te ondersteun deur u liefde vir hierdie mense, u gebede vir die bediening en u hulp te gee waar nodig. Ons begin DV aanstaande Sondag die 21ste April om 11:00 met die eerste amptelike Engelse erediens hier in ons kerk-gebou. U kan oorweeg om dit self by te woon, maar ten minste om mense van alle volke tale en nasies na hierdie eredienste te nooi. Ons bede is dat die Here hierdie grootse poging om aan Sy opdrag gehoorsaam te wees, met Sy ryke seën sal bekroon en dat ons eersdaags die Here ook daarvoor sal kan dank.

Ds Maarten