‘N NUWE BEGIN

Het jy al in jou lewe gewens dat jy weer nuut, ja weer oor kan begin? ‘n Nuwe begin is ‘n nuwe geleentheid vol vreugde en uitdagings. In Klaagliedere 3:18-23 verwoord die skrywer die wonder om nuut te begin na ‘n tyd van beproewings en swaar kry. Danksy die HERE, sê die skrywer, het hy nie omgekom nie, want daar is geen einde aan die Here se barmhartighede nie. In sy lewe jubel hy dat God se barmhartighede elke môre nuut begin.

Vir elkeen wat in Jesus Christus glo, word elke dag ‘n nuwe begin en ‘n nuwe geleentheid om oor bly te wees. Ons daaglikse bekering in Christus, verseker ons dat God daagliks, ja van oomblik tot oomblik nuut met ons begin. Sy genade is elke oggend van ons lewens opnuut vir ons beskikbaar en elke dag is sy getrouheid binne ons bereik. Dink net daaraan dat die Here se liefde en barmhartighede nooit deur ons uitput kan word nie.

So begin elkeen van die 21 jong belydende lidmate vandag met ‘n nuwe fase in hulle geloofslewe. ‘n Nuwe begin waarin elkeen sy of haar geloofsverantwoordlikheid oorneem by hulle ouers. Hierdie nuwe geloofsfase hou in dat elkeen met groot dankbaarheid teenoor hulle ouers en ander geloofsvormers nou self deur die werk van die Heilige Gees kan en wil bely dat Jesus Christus elke dag vir hulle die weg en die waarheid en die lewe is.

Ons het almal een of ander tyd in besonder ‘n nuwe begin nodig. Na ‘n tyd van terugslae en hartseer, verlang ons na ‘n nuwe begin waarin ons weer sal kan begin bou aan die positiewe in ons lewe. Soms verval ons in ‘n groef van sonde, perspektiefloosheid en vrese. Dan kom die Here en lei ons deur sy Woord en die Heilige Gees om op te staan en weer na die Here toe te gaan om so in die Naam van Jesus Christus weer nuut te begin. Ja ook vir jou is daar ‘n nuwe begin waar jy dalk in sorge en sonde oud en vaal geword het. Die wat in Jesus Christus glo, ontvang weer die sekerheid dat Jesus alles nuut maak en weer en weer nuut sal maak tot met sy wederkoms waar ons altyd in die vernuwende krag en genade van Jesus Christus sal kan lewe.

‘n Nuwe begin hou ook in dat jy net meer en meer van die Here se goeie guns en genade sal ontvang. Ja elke nuwe dag en elke nuwe begin in en deur Jesus Christus bring ons ook by hernuwing tot die besef van sy oorvloedige liefde en barmhartigheid. ‘n Nuwe begin in en deur Jesus Christus hou egter in dat ons sal bid om die vrylating van al die ou bagasie en die donkerte. Dit is die aantreklike van Jesus Christus se uitnodiging vir almal wat vermoeid en belas is. Neem sy juk op julle. Sy juk is sag en sy las is lig. In 2 Korinthiërs 5:17 staan daar dat iemand wat in Christus is, ‘n nuwe skepsel is; die ou dinge het verby gegaan, kyk, deur die Here het alles nuut geword.

Ds Paul

DROOGTEHULP IN DIE NOORD-KAAP

Soos u bewus is heers daar ʼn erge droogte in groot dele van die Noord-Kaap. ʼn Afvaardiging van SDDS het groot dele in die Noord-Kaap gaan besoek om met gemeentes en boere in daardie gebiede kontak te maak, ten einde vas te stel op welke wyse die kerke kan help. Hulp is dringend nodig vir water, voer, brandstof, arbeiders, kos, klere, skoolgelde, brandstof, krag ens.

Die impak van die droogte is so geweldig dat boere gedwing was om die meeste van hulle vee teen baie lae pryse te verkoop. Die bietjie vee wat oor is word tans byna voluit gevoer om hulle aan die lewe te hou.

Die dringender nood lê egter by die huis. As gevolg van die langdurige droogte is baie van die boere se kontantvloei totaal uitgeput. Dit raak ʼn stryd om kinders op skool en in die koshuis te hou. Die afstande wat baie van hierdie boere moet aflê om hulle kinders by goeie skole te kry raak ook te groot en baie moes noodgedwonge hulle kinders uit dié skole haal, omdat die uitgawes aan vervoer en losies nie meer bygebring kan word nie.

Graag deel ons ook die vreugdes met u. Ondanks die omstandighede heers daar ʼn moedigheid en kameraadskap. Dit het ons nederig gemaak om te sien hoe dankbaar hierdie boere in die Here is. Ons vra ook voortdurende voorbidding!

Dit is vir ons verblydend om te kon opmerk dat die fondse wat ons reeds beskikbaar gestel het met groot sorgvuldigheid beheer en met wysheid bestee word. Die nood is werklik groot en dringend. Wees verseker dat elke bietjie hulp, hoe gering dit ookal mag wees, werklik ʼn impak het.

U word vriendelik versoek om die nood in u gemeente bekend te maak. Waar lidmate dit in hulle harte vind om ook ‘n bydrae te maak om die nood te verlig, versoek ons vriendelik dat diakonieë enige bydraes na die volgende rekening sal oorplaas:

Rekeningnaam: SDDS

Rekeningnommer: 3330141750;

Takkode: 632005;

Verwysing: Droogtehulp

U broeder in Christus

Ds Fritz Potgieter (Geref. Kerk Bloem.Suid)

Voorsitter: SDDS (Brief verkort. 31 Okt 2019)

“Ander godsdienste sou dit nie gevat het nie…!?”

Mens hoor hierdie woorde gedurig as ons geloof in die gedrang is. Dan word daar vertel hoedat ander gelowe in opstand sal kom indien daar so met hulle godsdiens gespot word. Ek onthou juis hoe iemand, wat op die punt was om een of ander militante aksie in die naam van Jesus van stapel te stuur, dit ’n paar jaar gelede nogmaals vir my gesê het. Toe sê ek vir hom hulle tree niks anders as daardie einste godsdienstiges op nie.

Maar ons moet opstaan vir die Here,” sê hy driftig.

Inderdaad, maar dan soos wat die Nuwe Testament ons leer,” antwoord ek. Toe herinner ek hom aan 1 Petrus 2:15: “Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen ’n einde sal maak aan al die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat.” Toe voeg ek by dat Petrus ons boonop in vers 18-21 oproep om in moeilike omstandighede lyding te verduur vir Christus. Met name skryf hy in vers 20: “Om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ’n voorbeeld gestel het sodat julle in sy voetspore kan volg.”

Beteken dit ons mag niks doen nie?” vra die persoon.

Nee, dit beteken ons handel altyd in liefde, ook as ons protesteer. Ons voorbeeld is Jesus, nie ander godsdienste nie. Ons doen wat 1 Petrus 2:23 sê: “Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie. Toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel.””

Ons moet weet ons geloof gee soms aanstoot. Die Nuwe Testament waarsku ons oor en oor dat dit sal gebeur. Die vraag is egter hoe ons hierop reageer. En dit is juis hier waar ons 1 Petrus 2:21 en 23 getrou moet navolg. Jesus self wys vir ons hoe ons moet optree in sulke tye. Ons beledig nie terug nie. Ons raak nie aggressief nie. Ons veg nie. Ons baklei nie. Ons pak ons aanvalswapens weg. Vroeër moes Petrus self dit ook leer toe Jesus gearresteer is in die Tuin van Getsémané. Ons lees in Johannes 18 hoe hy sy swaard uitgeruk het en begin baklei het. Toe het Jesus hom gestop, want Sy ryk kom nie deur mag en geweld nie.

Ons mag protesteer as ons Heer se mooi Naam in die gedrang is. Maar ons kry eers al die feite voordat ons blindelings instorm. Ook herinner ons onsself aan Jesus se voorbeeld in 1 Petrus 2 oor hoe ons moet optree. Slegs deur ons eie voorbeeldige optrede in sulke tye sal ons ’n getuienis, hê. Wanneer ons nie kwaad met kwaad vergeld, of belediging met belediging nie (1 Petrus 3:9), sal ons met integriteit en beskeidenheid oor ons geloof kan praat (1 Petrus 3:15-16). Ons as navolgers van Christus is nie militant of triomfantalisties nie. Ons is knegte van ons Here. En ons leef ook so.

Stephan Joubert

VROUE VAN DIE REFORMASIE

Luther, Calvyn, Zwingli en Knox was as mans baie bekend tydens die Reformasie. Daar was egter ook vroue wat destyds op verskillende plekke en maniere in Europa meegewerk het om die Reformasie te bevorder. Dit was veral besonders omdat hulle opgetree het in ‘n tyd waar die vrou in die Rooms-Katolieke Kerk nie gereken was nie. Daar was twee tipes vroue wat tydens die Reformasie op verskillende maniere die reformasie ondersteun en bevorder het. Eerstens was dit vroue wie se mans as hervormers opgetree het. Tweedens was daar die adellike vroue wat ‘n groot liefde en ywer aan die dag gelê het vir die Reformatoriese waarhede. Hier volg inligting oor van hierdie Reformatoriese vroue wat die nuwe verstaan van die Christelike geloof, soos deur Luther en Calvyn beskryf is, hulle eie gemaak en positief ondersteun het:

KATHARINA VON BORA (1499-1550)

Katharina von Bora was Martin Luther se vrou. Sy het vanaf vyfjarige ouderdom as ‘n non in ’n klooster grootgeword. Sy het van Luther se beswaar teen die Roomse Kerk gehoor en haar daarmee vereenselwig. Sy en elf ander nonne het toe een aand in 1523 uit die klooster ontsnap en in Wittenberg aangekom. ‘n Paar jaar later is sy daar met Luther getroud. Sy het ‘n geweldige groot rol in Luther se lewe gespeel. Haar lewe laat ‘n mens onwillekeurig dink aan die vrou van Spreuke 31:10-31. Sy het byvoorbeeld geboer, ’n gastehuis en konferensiesentrum bedryf en handel gedryf. Baie van Luther se besoekers het in haar gastehuis tuisgegaan. Katharina het ook studente-akkomodasie gereël, sy het toegesien dat bier gebrou word en na die tuin en vee omgesien en ook die huishouding se finansies in orde gehou. Sy was, met Luther se dood, die eerste vroulike erfgenaam. Alhoewel sy later deur die staat onterf is. Luther het sy vrou bewonder vir haar skerp intellek en ook haar praktiese ingesteldheid.

ARGULA VON GRUMBACH (1492–1568)

Argula von Grumbach was ‘n vrou uit die adelstand in Beiere. Sy was van kleins af ‘n ywerige leser en het ook die Bybel bestudeer. Sy moes dit tuis doen, want formele opvoeding buite ’n klooster was nie vir jong meisies toelaatbaar nie. Sy het saam met haar man, Friedrich von Grumbach, naby Ingolstadt gewoon. Sy het eendag gehoor van ’n jong student, Arsacius Seehofer, wat by die teologiese fakulteit in Ingolstadt die standpunte van Luther ondersteun en versprei het. Die rektor en die universiteitsraad het vir Seehofer in hegtenis laat neem en hom gedwing om sy steun vir Luther terug te trek. Argula het ’n brief in Duits aan die universiteitsowerhede geskryf waarin sy hulle uitgedaag het om oor teologiese kwessies en spesi-fiek die student se saak met haar te debatteer. Hulle het egter geweier. Haar brief het egter ’n kitstreffer geword en was een van die mees gedrukte geskrifte van daardie tyd. Baie van haar geskrifte daarna het die boodskap van die Reformasie in Duitsland en na ander lande bevorder.

JEANNE D’ALBRET (1528-1572)

Jeanne d’Albret was ‘n Franse adelike. Sy was van jongs af uitgesproke en nie bang om op te staan teen onreg nie. Sy skryf op 12-jarige ouderdom ’n sterk bewoorde beswaarskrif teen haar gedwonge huwelik. Nadat haar huwelik nietig verklaar is, het sy met haar geliefde getrou. Haar seun, was koning Hendrik IV van Frankryk. Op Kersdag 1560 was sy een van die eerste adellikes wat openlik hulle protestantse geloof bely het. As heerser oor die ryk van Navarre het sy die vlugtelinge in Genève finansieel ondersteun. Sy het ook op skrif die protestantse geloof verdedig. Sy het die Bybel in Frans laat vertaal sodat enige gelowige die Bybel self kon lees. Sy het haar ryk se ekonomiese en juridiese sisteme hervorm. Dit alles ten spyte van al die oorloë waarby sy as heerser van haar land betrokke was.

KATHARINA SCHÜTZ ZELL (1497/8-1562)

Sy was een van die mees uitgesproke vroue, ‘n ware vuurvreter, wat by die hervorming betrokke was. Sy was ’n geleerde vrou, getroud met haar mede-hervormer, Matteus Zell. Sy was bekend vir haar barmhartigheid en omgee vir mense. Sy het byvoorbeeld haar ontferm oor die voortvlugtende hervormermans se vroue. Tydens ’n vlugtelingkrisis in haar tuisdorp, het sy die behoeftiges versorg. Sy en haar man was van die mees verdraagsame ondersteu-ners van die Reformasie. Sy het byvoorbeeld by Luther gepleit om liefdevol teenoor Zwingli op te tree oor hulle verskille met mekaar.
Die Here het bogenoemde vroue saam met ander mans en vroue instrumenteel gebruik om die groei en vestiging van die Reformasie daar te stel. Soli Deo Gloria!!!

Ds Paul

Verhoudings in jou lewe

Elke mens staan in ‘n klomp verhoudings in sy lewe. Dit begin met huweliksverhoudings, gesinsverhoudings, werksverhoudings, vriendskapsverhoudings en nog baie meer. Maar die belangrikste verhouding is sekerlik die verhouding met God.

Gesonde verhoudings is een van die belangrikste bepalers van lewensgeluk. Daarom is dit so belangrik om altyd aan jou verhoudings te werk, of jy ‘n groepsmens is of nie. Eerstens gaan dit oor jou verhouding met God. “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en siel en verstand.(Mat 22:34-40) Dit is die grond van jou gesindheid in verhoudinge. As jy respek en eerbied en ontsag vir God het, sal jy ook respek en eerbied vir jou naaste hê wat die tweede gebod in is.

Die res van die verhoudings waarin jy op aarde verkeer, hetsy huweliksverhouding, gesinsverhouding, werksverhouding, vriendskapsverhoudings moet jy nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. (Ef 6:1-9) Elke verhouding waarin jy staan moet jy koester en aan werk.

In enige verhouding waarin jy staan, moet jy altyd respek en eerbied vir mekaar hê. Moet ook nie eerbied en respek verwag as jy dit nie gee nie. As jy nie ‘n vriend respekteer en uit jou pad gaan om liefde te bewys nie, moet jy ook nie respek en liefde terugverwag nie. Koester jou vriendskappe en dra mekaar op die hande. Wees goed vir mekaar. Laat die vrug van die Gees ook in jou verhoudinge tot uiting kom.

Gal. 5:22 Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”

Wat ‘n voorreg is dit om vriende te hê by wie jy veilig voel en is. Vriende met wie jy lief en leed kan deel. Vriende wat vir mekaar omgee as dit goed gaan en as dit sleg gaan. Vriende wat mekaar in die liefde van God op die hande dra. Veral vriende met wie jy jou geloof kan deel. Waardeer opnuut die vriendskappe wat jy het, koester dit, en wees goed vir mekaar. Moet nie net van ’n vriendskap voordele verwag nie, maar gee ook aan ander en vorm mekaar tot eer van God.

Spr. 27:17 Yster slyp yster, vriende vorm mekaar.”

Ds Gerrit

Genade op genade

Johannes maak hierdie besondere proklamasie in sy proloog in die Evangelie oor die koms van die Messias.

En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade“. (Joh 1:16)

In die Engelse weergawe staan iets soos ‘genade bo en behalwe die genade wat reeds gegee is‘. Met reg kan dit vergelyk word met die golwe van die see wat kom en weer kom… en weer kom.

Eerstens verwys dit na die genade wat in die tyd van Ou Testament, dws vóór Christus aan Israel bewys is, en wat nou opgevolg word deur die genade wat uit die koms van Christus na Israel en alle mense toe kom. God was geduldig oor die mense van die outyd. Nou kom Christus en God gee nog meer genade. Golf na golf.

So gee die Here nou nog ‘genade op genade…’

Elke dag weer genade. Elke sonde word keer op keer vergewe. Elke môre is sy genade nuut (Kl 3:23). Elke dag ‘n nuwe skoon blaadjie.

Elke keer as daar weer nuwe mense tot bekering kom. Elke nuwe sondaar wat by die reeds begenadigde gemeente toegevoeg word. Elke keer sing die engele oor een sondaar wat hom bekeer.

Elke dag wat ons opnuut weer onder sy voorsiening mag lewe en sy genadige versorging mag ontvang in middele en gesondheid en in geleenthede.

Ja, selfs in die uitdagings van beproewings is sy genade telkens weer daar om ons staande te hou.

Voorwaar kan ons bely dat ons van die begin af deel was van die belofte van die Messias wat die slang se kop sal vermorsel (Gen 3:15). Maar bo en behalwe die beloftes, is ons nou deel van nog meer genade omdat God sy woord gehou en sy Seun gegee het as versoening vir al ons sondes vir ewig en altyd!!

Waarlik genade op genade op genade!

Ds Maarten