EER DIE KONING!

“Vloek die koning selfs nie in jou gedagtes nie,…” (Pred 10:20)

Die Prediker (Heb: Koholet) gee goeie raad aan sy lesers. Hy is ‘n man van wysheid… soos Salomo, of dalk is dit selfs die einste hy, Salomo, die seun van Dawid (Pred 1:1). Hy vergelyk ons dwase optre- de met diere: vlieë (10:1), slange (10:11) en voëltjies (vs 20). Hy vermaan ons om te dink oor WAT ons praat (vs 12), oor HOE ons praat (13) en oor WAAR ons praat (20). Hy waarsku die dwase wat hul woorde misbruik.

Vers 20 gee so byna terloops wyse raad oor hoe jy van jou koning moet praat, of eerder hoe jy NIE moet praat nie. Die gewone Engelse vertaling lui: “Don’t bad-mouth your leaders, not even under your breath, and don’t abuse your betters, even in the privacy of your home. Loose talk has a way of getting picked up and spread around. Little birds drop the crumbs of your gossip far and wide.” Die NAV vertaal met “moenie jou koning verwens nie”!

Wees gewaarsku om die koning nie af te breek nie. As jy sleg praat van jou leiers voor kinders dan verloor die volgende geslag alle ontsag vir hulle leiers en raak ‘n ongedissiplineerde bende (kyk hoe spot die kinders van Bet-El vir die profeet Elisa en die berinne vreet 42 van hulle op! (2 Kon 2). Behal- we hierdie en ander gevolge kan jy dalk selfs by die koning in die moeilikheid kom… die storie word oorvertel. Pasop vir die voëltjies!

Nee, dit is nie die gelowige se plek om die koning/president in ons land/ of ander leiers te verkleineer, te beskinder of sleg te maak nie. Hulle is daar deur God om ons te regeer. Hulle is dienaars van die allehoogste God, en hulle sal self eendag rekenskap daaroor moet doen. Die Heid Kat verklaar die vyfde gebod juis met: dat ons met ons ouers en leiers se gebreke geduld moet hê, want God wil ons juis deur húlle regeer (Sondag 39).

Daar is geen koning wat nie foute maak nie. Mag doen vreeslike dinge aan ‘n mens. Ons kan hier aan Salomo self dink. Salomo die wyse… hy val in die strik van versoeking van vroue en perde en dinge. So ook die goeie Hiskia… en kyk maar koning Dawid. Ai, as ons nie met hulle geduld kan hê nie… hoe sal God met ons en ons sondes geduld kan hê?

Daar is maar net een koning wat bo almal uitstyg. Jesus, die Koning van die konings! Hy moet ten alle koste geëer word. Elke knie sal buitendien eendag bely dat Jesus die groot Koning is (Fil 2:11). Hy het betaal vir jou en my en vir Salomo en elke swakke koning wat sy Naam bely! Vir presidente ook.

God stel konings aan en Hy alleen werp konings en koninkryke neer. Die owerhede is daar deur God gestel. Moet hulle nie vloek of verwens of verkleineer nie, selfs nie in jou gedagtes nie (Pred 10:20). By gelowige kinders van God pas nuwe gedagtes (Rom 12:2). Ons as kinders van God dink ons nuut oor ons land, ons leiers, ons president en oor alles. Net God kán en sál leiers verwyder as Hy wil. Verder is dit God se wil om hulle te gebruik. Onderwerp jou dus aan die owerheid (Rom 13). Bid vir die owerheid. Bid vir die president (koning). Luister hoe skryf die apostel: 1 Petrus 2:17 – “Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die koning eer.” Dit is wat Petrus onder die vreesaanjaende Romeinse owerheid, vir gelowiges leer. Dít is wysheid wat van bo kom!

Ds Maarten

Die Sinode van Dordrecht

Die Sinode van Dordrecht was ‘n internasionale Sinode wat in aanvang geneem het op 13 November 1618 en 154 sittings later geëindig het op 9 Mei 1619. Die Nederlandse Gereformeerde kerk het die Sinode byeengeroep in opdrag van die State-Generaal. Die doel van die sinode was om ‘n einde te maak aan die godsdienstige kontroversie tussen die Remonstrante (Ariminiane) en die Kontra-Remonstrante (Gormarus se aanhangers). Die poli- tieke-situasies, oorlog-situasie, dwaalleringe, kontra-reformasie, arminia- nisme, alles het ‘n rol gespeel wat aanleiding tot die sinode gegee het.

Na die dood van Jacobus Arminius het sy volgelinge besware gehad teen die NGB en die leer van Johannes Calvyn, en Theodore Beza.

Hierdie besware is uiteengesit in die dokument, “de Remonstratie van 1610”. Daarom word Arminius se volgelinge die Remonstrante genoem. Hulle hoof- dwaalleer is dat die uitverkiesing plaasvind op grond van God se vooruitsien hoe iemand se geloof sal wees en daarvolgens sal God jou uitverkies. Die teenstander van Arminius was Franciscus Gomarus, hoogleraar in teologie aan die universiteit van Leiden. Hulle word die Gomariste genoem. Op die Sinode het hulle Latyn gepraat. Die Gereformeerdes, Kontraremonstrante verwerp die vrye wil van die mens en vervat hulle siening in die Dordtse Leer- reëls. Hul standpunt word in vyf punte, (Vyf punte van die Calvinisme) behan- del en uitgeengesit. Die bekende vyf punte van die Calvinisme is; die totale verdorwenheid van die mens, die onvoorwaardelike uitverkiesing, die beperkte versoening, onweerstaanbare genade en die volharding van die gelowiges. Hiermee het die derde Belydenis van Eenheid ontstaan nl. Die Dordtse Leerre- ëls. Drie belangrike nalatenskappe van die Sinode van Dordt is die Dordtse Leerreëls, die Dordtse Kerkorde en die Statevertaling van die Bybel.

Ds Gerrit

Pyn in die lewe

Orals in die lewe is daar vandag pyn. Geestelike en fisiese pyn. As ons sensitief is in ons liefde vir mense, dan hoor ons dat mense swaarkry. Maar almal van ons het ook maar elkeen ons eie innerlike swaarkry en pyn. As jy pyn ervaar, moet jy egter biddend probeer uitkom by die oorsaak. Wat is die oorsaak van die pyn? As dit ’n fisiese pyn is, gaan ons dokter toe en op die manier kom ons agter wat die oorsaak is en dan kry jy medisyne of ’n operasie of welke behandeling. Soms is dit egter van so ’n aard dat jy net moet leer om daarmee saam te leef so goed as wat jy kan. Veral as die ouderdom begin intree, is daar dikwels onomkeerbare pyn en lyding vanweë die veroudering. Maar die grootste probleem is dikwels geestelik, sielkundig agv van ’n onvermoë, nie goeie menseverhoudings nie of in die meeste gevalle dan wat kulmineer in spanning “stress” en depressie en ander geestelike, emosio- nele toestande, wat ook psigosomaties reaksies tot gevolg kan hê.

As daar pyn is moet ons spesiaal, doelgerig daadwerklike hulp gaan soek, wat is die oorsaak van die pyn?

  • Eensaamheid is dikwels ’n pyngevoel wat jy beleef vanweë mense-verhoudings wat nie gemak- lik is nie, of alleenheid of ʼn geliefde wat gesterf het.
  • Skuldgevoelens is ’n pynlike emosie wat jy heel waarskynlik beleef omdat jy iets verkeerd gedoen het.
  • Depressie is een van die moeilikste siektes om te diagnoseer, te beleef en te behandel.

Ons leef in ’n sondegebroke wêreld waarin mense dikwels baie seer het vanweë baie verskillende oorsake. Daarom het ons genesing nodig. Innerlike genesing kan ons egter verkry, al gaan dit selfs met worsteling gepaard, as ons ons opreg eerlik tot die Here rig.

By God is daar genesing en uitkoms. Ons moet leer om reg te dink, te leef saam met mense. Ons lewe moet gerig wees op die Woord as rigsnoer, met God as ons Vader en Jesus Christus as ons Verlosser. Ons moet weet dat die Heilige Gees ons Trooster is wat aan ons gegee is. Daarom moet ons biddend genesing soek by God. Met al ons pyn en hartseer en swaarkry moet ons ons na God wend. Dit moet ons doen deur die Woord te lees.

  • Ps_119:105 “U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.”
  • 1 Tes_5:17 “Bid gedurig.”
  • Gal_6:2 “Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

    Mat 11:28-30

    “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.”

Ds Gerrit

Die Hervorming

31 Oktober 1517. Maarten Luther slaan sy 95 stellings teen die valse leringe van die Roomse kerk teen die kerkdeur van Wittenberg vas. Dit is die amptelike begin van die Hervorming. “Hervorm” is om weer terug te keer na die oorspronklike vorm. Die kerk is deur die Rooms Katolieke vervorm tot dit wat nie suiwer kerk is nie. In die plek van Jesus Christus kom die Pous as die hoof van die kerk. In die plek van die suiwer evan- gelie word die evangelie vervals om geld te maak dmv aflaatbriewe vgl. 2 Kor 2:17.

Luther verkondig dat saligheid verkry word uit genade alleen deur die geloof in Jesus Christus se verlossingswerk, Rom 1:17. Kerklik en teologies word die gesag van die Bybel weer bo alle twyfel gestel. Onomkeerbaar is die kerk weer deur God se genade op die pad van die Woord en die suiwer evangelie geplaas.

Daar sal altyd aanslae teen die kerk van die Here wees. Hierdie aanslae kom deur Satan wat hom voordoen as ’n engel van die lig, (2 Kor 11:14). Satan is daarop uit om die kerk van die Here te vernietig deur God se kinders met valse leringe en dwaallerin- ge van God af weg te lei. So gebruik Satan die evangelie en verdraai dit sodat dit soms baie moeilik is om te onderskei tussen die suiwer en die valse evangelie.

Daarom het God dit beskik dat daar in 1618-1619 die Sinode van Dordrecht gehou is juis om van die dwaalleringe uit te wys en weereens die kerk op die regte pad te plaas. Die hoofsaak van die Dordtse Sinode het gehandel oor drie sake, die vertaling van die Bybel in Nederlands, nl. die Statevertaling. Die Kerkorde is daar grootliks vasgestel en die Dordtse Leerreëls wat handel oor die uitverkiesing vind hier sy ontstaan. Dit is gerig teen die Remonstrante, wat geloën het dat God sekere mense uitverkies het om salig te word en gesê het dat dit van die mens self afhang of hy salig gaan word of nie. Die Dordtse Leerreëls is die derde besondere belydenisskrif wat deur die Gerefor- meerde Kerke bely word.

So sal God sy kerk bewaar, vandag en ook in die eeue wat kom tot met die weder- koms. Vanweë Satan se aanslae sal daar altyd stryd in die kerk wees. Maar die oor- winning sal altyd daar wees vir die opregtes wat aan die suiwer Woord en dus aan Jesus Christus alleen vashou.

Ds. Gerrit

Augustinus uit Afrika

As gelowiges bely ons dat God Drie-enig oor alles en almal beskik. Juis daarom gee Hy op spesifieke tye in sy kerke se geskiedenis besondere persone met spesiale gawes en vermoëns om sy kerk te stuur, te rig en te lei. So sal dit wees tot en met die wederkoms. Een so ‘n persoon is Aurelius Augustinus. Hy is in die Noorde van Afrika gebore in die jaar 354.

Augustinus word deur God gebruik om sy kerk by die Woord te hou en dwalinge teen te staan. Augustinus sou een van die bekendste kerkvaders word. Die kerkvaders was persone, wat deur God beskik is wat die teologie uitgebou het en oor die kerkleer ge- skryf het. Van almal sou Augustinus die belangrikste word.

Augustinus se pad met die kerk was nie vanselfsprekend nie. Van sy geboorte in 354 tot hy biskop word van die kerk in Noord-Afrika is ‘n lang en moeisame pad. Sy vader is welgesteld, ‘n man van aansien, bekend en gewild, maar van godsdiens wil hy niks weet nie. Inteendeel hy is ‘n uitgesproke heiden wat godsdiens verag het.

Augustinus se moeder daarenteen was ‘n opregte kind van die Here. Sy bely Christus openlik en haar grootste begeerte was dat haar man en seun ook Christene sou word.

Augustinus het as jongman ‘n sedelose lewe gelei ver van God en sy Woord af. Hy maak ‘n draai in Rome waar hy in kontak kom met die preke en voordragte van Ambrosius. Deur die preke het die Heilige Gees in Augustinus gewerk sodat hy tot geloof gekom het.

In 387 word Augustinus deur Ambrosius gedoop. So begin sy dienswerk in die koninkryk van God. Toewyding en ywer sou sy lewe kenmerk. God het hom gebruik as ‘n groot bewaarder van die waarheid vanuit die Skrif. Augustinus het baie geskryf en van sy geskrifte is nog van baie groot waarde vir die kerk. Luther en Calvyn het dikwels daaruit aangehaal.

Die geskrifte van Augustinus getuig van ‘n diepe insig, besondere begaafdheid, gees- telike nederigheid en erkenning van sy eie swakheid en gebrokenheid.

Ds. Hannes Noëth

Noodsaaklik, maar swaar

Wat is in die lewe van ‘n gelowige noodsaaklik, terwyl dit terselfdertyd sleg en onaange-naam mag wees?

Spreuke 10:17 sê: “Wie hom laat leer, ken die pad na die lewe; wie teregwysing verwerp, dwaal van dié pad af.” Ja dit is verseker nie maklik om iemand tereg te wys nie, om nie eens daarvan te praat om self deur ander tereg gewys te word nie.
Teregwysing is noodsaaklik vir elke gelowige, maar dit is ook baie moeilik om tereg gewys te word.

So maklik sien ons die verkeerde in ander mense se lewens, maar dit is moeilik om die verkeerde in my eie lewe raak te sien en te erken. Nog moeiliker as iemand gedring deur die Heilige Gees met my kom praat oor verkeerde dinge in my lewe.

Dit is so belangrik om iemand wat gesondig het, en op ‘n dwaalpad is, te vermaan. Verma-ning en bemoediging word altyd saam gedoen. Soms is daar meer aanmoediging nodig as vermaning en soms is dit net anders om. Die een kan egter nie sonder die ander gebruik word nie.

Ons vermaan mekaar en stel onsself oop vir vermaning, omdat ons mekaar nie net kan oorlaat aan ons eie lot nie. Dán sal ons verlore gaan.

Vermaning hou egter in dat ons dit in ‘n gees van sagmoedigheid sal doen. So sê Galasiërs 6:1: “Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ’n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in ver-soeking kom.”

Verder sê Hebreërs 12:11 vir ons: “Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir dié wat daardeur gevorm is, ’n goeie vrug, naamlik vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God.”

Mag jy met ‘n sagte hart ander gelowiges vermaan en mag jy deur die werk van die Heilige Gees jouself oopstel om self in liefde vermaan te word.

Ds Paul