Droomverlore

Wanneer ons jonk is, het ons baie drome oor die lewe. Klein kindertjies beleef hulleself in die wonderlikste fantasiewêrelde waar hulle seerowers en prinsesse kan wees. Hoe ouer ons egter word, hoe moeiliker word dit om te droom soos ‘n kind oor wat die lewe mag inhou.

Dit is veral wanneer ons begin om die realiteite van die lewe te ervaar, wat ons drome begin uitsterf en ons droomdroogtes beleef. Ja natuurlik is daar altyd iemand wat al hierdie groot drome het, en altyd nog groter droom al misluk al hulle pogings, maar hier bedoel ons eintlik die begeerte en verlange om in jou lewe iets te bereik wat van waarde is.

Elke mens droom daarvan om gelukkig te wees. Elke mens droom om deel van ‘n huisgesin te wees, om te behoort, om ‘n lewe vol betekenis te leef. Elke mens het drome, en begeertes van dit wat hulle graag in die lewe wil bereik.

Dit is juis daardie ambisie en hoop op die toekoms wat ons dryf en aanspoor. Dit is juis daardie droomvrou of droomman wat maak dat jy snags wakker lê en wag, of duisende kilometers sal ry net vir ‘n uur of twee saam. Dit is daardie droom van ‘n werk of besigheid wat jou nagte en dae besig hou en deurdruk om te realiseer.

En dan kom daar soms droomdiewe, wat in ‘n oomblik al jou drome aan skerwe laat spat en alles ontaard in ‘n nagmerrie. Daardie diagnose van die dokter dat jy terminaal is, of die uitslae wat wys dat jy nie kan kinders kry nie. Daardie brief van jou werkgewer dat jy afgelê gaan word, of die oproep wat jou skok oor die dood van ‘n familielid of vriend…

Jy wens eintlik dat jy net droom, dat dit ‘n nagmerrie was, maar helaas. Jou lewensdroom word ‘n verskrikking. In ‘n oomblik voel dit asof jou hele lewe betekenisloos en doelloos word. Jy word hopeloos en gee moed op. Jy wil nie meer nie, want jy kan nie meer nie. Jy is so moeg gestry en baklei dat jy wens dat hierdie nagmerrie net moet eindig!

Dit is juis hier waar die Blye Boodskap, die Evangelie ons weer nuwe moed gee, hoop gee. Nie dat die Here al ons probleme gaan laat verdwyn nie. Maar dat Hy in al hierdie bekommer-nisse en probleme ons sal bystaan.

Jesaja 41:10: “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.”

In al ons aanvegtinge kan ons op die Here bly vertrou. Moenie dat die wêreld se bekommernisse jou drome steel nie, maar rig jou hart op die koms van ons Bruidegom, ons Droomman. Laat jou hart bly word oor Hom, want Hy is getrou. Sy beloftes is nie net mooi wense nie, dit is ons blydskap en hoop!

Plaas jou lewensdrome in Sy hand, vertrou dat Sy wil sal geskied en jy sal nooit teleurgesteld wees nie.

Ds Lourens

Naturalisme

Naturalisme is ‘n filosofiese en wetenskaplike denkrigting waarvolgens die wêreld en sy ontstaan in suiwer wetenskaplike terme beskryf kan word en niks meer is as ‘n natuurlike gebeure nie. Tot sy essensie gereduseer, beweer naturalisme dat “alles natuur is“. Dit is dus die vooropgestelde idee dat daar geen God is nie of dat God geen aandeel in die skepping gehad het nie.

Daar word aangeneem dat die prosesse wat die werking van verskynsels verduidelik, die enigste ding is wat gebruik kan word om die oorsprong van die verskynsel te verklaar. Evolusie is ‘n voorbeeld daarvan.

Word die term in ‘n suiwer natuurkundige betekenis gebruik, kan uit die eenvoudige leuse ‘Alles is natuur’ op ‘n materialistiese of fisikalistiese uitgangspunt geformuleer word. Sodanige teorieë beweer dan ook dat die gees van ʼn mens deel uitmaak van die fisiese natuur hoegenaamd nie bestaan nie en ‘n blote illusie is.

Hierdie benadering het veral voortgespruit uit die motivering om alle filosofiese en weten-skaplike denke af te grens van bonatuurlike verskynsels in die religieuse sin. Hierdie soort naturalisme verwerp byvoorbeeld alle wonderdadige werkings en verskynsels of die bestaan van bonatuurlike wesens. Die naturalis ontken dus die bestaan of God en van sy skeppingshandele.

Uniformitarianisme (of uniformisme of gelykmatigheid) is die naturalistiese filosofiese aanname dat dieselfde natuurlike wette en prosesse wat tans in die heelal werk nog altyd in die heelal in die verlede en oral van toepassing was. Dit het die konsep ingesluit dat “die huidige is die sleutel tot die verlede” en funksioneer op dieselfde tempo’s. Uniformisme word veral gebruik in geologie en ook ander velde van die wetenskap.

Hierdie sg. Algemeen-aanvaarde-filosofiese uitgangspunte, druis egter direk in teen die heel eerste verse van die Skrif en ontken die skeppingswerk van Gen 1 asook die sondvloed van Genesis 6-9.

In die Bybelskool wil ons hierdie kwartaal ons weer vergewis van wat die Bybel ons leer oor die Skepping van alle dinge en die Sondvloed waarvan ons lees in Genesis. U is hartlik welkom om dit by te woon.

(Kyk elders in nuusbrief vir die advertensie met besonderhede)

Ds M

God se Geheim Sluit vir ons die hemele oop

Baie mense vergeet dat die Bybel eintlik God se groot geheim is. Dit klink vir ons snaaks, want vir ons is die Bybel nie ‘n geheim nie. Die meeste van ons word groot met baie Bybels in die huis, en gereeld Sondag kerk. Dit is egter nie vir almal so nie, en dit was ook nie van altyd af so nie.

Dit is tog juis waarom die laaste boek van die Bybel “Openbaring” genoem word. Nie Johannes se openbaring nie, maar die openbaring van ons Here Jesus Christus aan Johannes, en aan ons. Die Bybel is so merkwaardig dat God sy ewige geheim aan ons bekend maak. Dit is eintlik ‘n openbare geheim.

Die geheim van God is egter nie in iets wat jy self kan soek en vind nie, maar in die werking van die Heilige Gees. Hierdie geheim is in die woorde, in die boodskap wat God aan ons gee van die begin van die skepping af tot en met Christus se wederkoms.

Daarom word die Bybelseboodskap die evangelie genoem. Dit beteken die blye boodskap, of die goeie boodskap. As ons na die erediens kom, is dit nie om ‘n boodskap te hoor nie, maar Die boodskap. Daarom is dit nie vir enige iemand gepas om ‘n boodskap te bring nie, want God self stuur Sy boodskappers om Die Goeie Boodskap te verkondig.

Bid daarom vir die verkondiging van die evangelie, en bid dat God deur Sy Heilige Gees die harte van mense sal nuut maak deur Sy woord.

En as jy vanaand op jou bed lê en nadink oor God se geheim, die evangelie, die goeie boodskap, en jy is getroos met die wete dat jy die eiendom van God is, gekoop deur die bloed van Jesus Christus, verseël deur die Heilige Gees, prys Hom met jou hele hart in dankbaarheid, want God se geheim sluit vir ons die hemele oop.

Ds Lourens

Bybelstudie by Eljada

Verbly julle altyd in die Here,…” Fil 4

‘n Groep van 10 eenvoudige mense sit om die tafel in die sitkamer van Eljada Huis, Daspoort. Ons sing die lied; “Verbly jou in die Heer…”. Ons praat oor Paulus wat die brief aan die gemeente in Filippie vanuit die gevangenis skryf en in die vier hoofstukke 13 keer oor vreugde skryf.

Vreugde in lyde. Vreugde in diensbaarheid. Vreugde in geloof. Vreugde in gee. Watter vreugde is dit? Dis beslis nie ‘n wêreldse vreugde nie, met kersliggies, lekker ete en geskenke nie… en as ek dit nie het nie voel ek eensaam en wil selfmoord pleeg, nie. Watter vreugde is dit dan wel?

Om Hom te ken en die krag van Sy opstanding en die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan Sy dood gelykvormig word” ( Fil 3:10). Vir Paulus het alles wat hy gehad het skade en rommel geword om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, sy Here te verkry (Fil 3;8). En as ons die vreugde ken, is die kersliggies en die fees en die oordadige ete en geskenke skielik niks in vergelyking met dit wat Jesus ons wil gee nie. Dan ervaar ons ‘n vrede “wat alle verstand te bowe gaan”. ‘n Vrede en vreugde wat nie afhang van aardse omstandighede nie, maar ‘n diepe besef van vreugde omdat God in beheer is van my lewe en dat Hy goed is en in ‘n verhouding met my wil staan.

Toe kom Annatjie van Schalkwyk (bestuurder van die huis) die vertrek binne, onlangs gediagnoseer met pankreas kanker. Sy straal die vreugde waaroor ons sopas gepraat het uit, en vertel dat dit nie saak maak wat gaan gebeur nie, haar lewe is in die hande van God. In daardie uur het daar nog meer gebeur. ‘n Nuwe meisie kom binne net toe ons met gebed geopen het. Haar naam is Hirra, wat diamant beteken. Sy is 19 jaar oud, in Pakistan gebore en vanaf haar twaalfde jaar in Suid-Afrika. Sy is opgevoed in die Moslem-geloof en ken die Koran baie goed. Toe hoor sy van Jesus in die Christelike geloof en begin om die Bybel te lees. In die Koran het sy ook oor Jesus gelees, maar nie as Saligmaker nie. Nou wil sy die Bybel lees en leer en ‘n Christen word.

Ons was amper klaar, toe Annatjie kom vra of die mense gou wil kom help om ‘n skenking af te laai, wat sopas besorg is. Daarna sluit een van die mense af met gebed en dank die Here vir die oorvloed wat Hy vir hulle gestuur het en nog stuur, meer as wat hulle kon dink of vra. Wat ‘n vreugde!

Toe ek terugry, is my hart vol vreugde en dankbaarheid oor die spesiale tyd wat ek by Eljada gehad het. Dit is deur die Here geseën.

Bid asseblief vir Eljada en die mense daar en ook vir Annatjie in haar siekte.

Indien jy een of twee keer per kwartaal na Eljada wil gaan en ‘n Bybelstudie/oordenking wil aan-bied, laat weet vir Petra Swanepoel, sel. 082 927 7324. Dink en bid daaroor. Eenvoudiges erf die Koninkryk!

Mieke van der Smit

JY WORD GEWEEG

Vandag is daar baie keer en op vele terreine groot druk op mense. Dit kan gebeur dat jy by die werk geweeg word en te lig bevind word. Jou werkstempo en -standaard kan byvoorbeeld nie voldoende wees na die mening van jou hoofde nie. Wanneer dit by bevordering kom, word jy weer geweeg en te lig bevind, want jy is dan weer dalk te onervare of oorgekwalifiseerd. In jou verhouding met ander mense, jou familie, gesin, huwelik en vriende kan dit ook gebeur dat jy geweeg word en te lig bevind word. By die skool is jy dalk nie “cool” genoeg om deel te wees van die “cool” groepie nie. Orals is daar “afknouers” wat jou laat voel dat jy net nie goed genoeg is nie.

Tragies genoeg kan jy soms eensaam en uitgestoot voel tussen gelowiges. Jy kan openlik en soms subtiel uitgestoot voel binne ‘n geloofsgemeenskap. Dan kom die onrus en soeke na die “geestelike rus wat elders” dalk op jou wag. Dalk ‘n ander gemeente, dalk ‘n ander kerkverband? Want die smagting om “gehê te wil wees” kan soms oorweldigend wees.

Dit is dan wat die woorde van Galasiërs 1:10 waarde kry. Paulus sê dat hy nie die guns van mense gesoek het nie, maar dat hy hom daarop toegelê het om die guns van God in sy lewe te vind. In die verkondiging van die boodskap van Jesus Christus het Paulus nie altyd die guns en goedkeuring van mense weggedra nie. Vir hom het dit om God gegaan. In alles wat hy gedink en gedoen het, het hy die Here voorop gestel. Daar het hy sy rus en vrede en aanvaarding gevind (Psalm 23). In die woorde van Daniël 5:25 word die Aramese woord “tekél” gebruik. Die woord bestaan eintlik uit twee begrippe: “op die weegskaal geweeg” en “te lig bevind” of “te kort geskiet”.

Wat sê ander mense van jou? Wat dink hulle van jou? Wat glo jy oor jouself? Dit maak egter voor die Here nie saak wat die duiwel, mense, die wêreld of jyself van jou dink en glo nie. In Sefanja 3:17 staan daar: Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou.

Met die lyde en sterwe van Jesus Christus aan die kruis het Jesus voor sy sterwe gesê: “tetelestaai” – dit beteken: dit is volbring, dit is genoegsaam. Jesus Christus het gekom om jou weer in ‘n herstelde verhouding met die Vader te bring. Dit is die saakmakende saak. Nie wat ander mense, jou werk, die duiwel, jyself of die ongelowiges oor jou dink nie, maar wie ek in Jesus Christus voor die Vader is.

Mag jy in die vrede en vreugde leef dat God jou deur Jesus Christus geweeg het en reg bevind het. Mag dit wat die Here in sy Woord deur sy Gees vir jou sê genoeg-saam wees: God is stil tevrede in en deur Jesus Christus met jou.

Ds Paul

‘N NUWE BEGIN

Het jy al in jou lewe gewens dat jy weer nuut, ja weer oor kan begin? ‘n Nuwe begin is ‘n nuwe geleentheid vol vreugde en uitdagings. In Klaagliedere 3:18-23 verwoord die skrywer die wonder om nuut te begin na ‘n tyd van beproewings en swaar kry. Danksy die HERE, sê die skrywer, het hy nie omgekom nie, want daar is geen einde aan die Here se barmhartighede nie. In sy lewe jubel hy dat God se barmhartighede elke môre nuut begin.

Vir elkeen wat in Jesus Christus glo, word elke dag ‘n nuwe begin en ‘n nuwe geleentheid om oor bly te wees. Ons daaglikse bekering in Christus, verseker ons dat God daagliks, ja van oomblik tot oomblik nuut met ons begin. Sy genade is elke oggend van ons lewens opnuut vir ons beskikbaar en elke dag is sy getrouheid binne ons bereik. Dink net daaraan dat die Here se liefde en barmhartighede nooit deur ons uitput kan word nie.

So begin elkeen van die 21 jong belydende lidmate vandag met ‘n nuwe fase in hulle geloofslewe. ‘n Nuwe begin waarin elkeen sy of haar geloofsverantwoordlikheid oorneem by hulle ouers. Hierdie nuwe geloofsfase hou in dat elkeen met groot dankbaarheid teenoor hulle ouers en ander geloofsvormers nou self deur die werk van die Heilige Gees kan en wil bely dat Jesus Christus elke dag vir hulle die weg en die waarheid en die lewe is.

Ons het almal een of ander tyd in besonder ‘n nuwe begin nodig. Na ‘n tyd van terugslae en hartseer, verlang ons na ‘n nuwe begin waarin ons weer sal kan begin bou aan die positiewe in ons lewe. Soms verval ons in ‘n groef van sonde, perspektiefloosheid en vrese. Dan kom die Here en lei ons deur sy Woord en die Heilige Gees om op te staan en weer na die Here toe te gaan om so in die Naam van Jesus Christus weer nuut te begin. Ja ook vir jou is daar ‘n nuwe begin waar jy dalk in sorge en sonde oud en vaal geword het. Die wat in Jesus Christus glo, ontvang weer die sekerheid dat Jesus alles nuut maak en weer en weer nuut sal maak tot met sy wederkoms waar ons altyd in die vernuwende krag en genade van Jesus Christus sal kan lewe.

‘n Nuwe begin hou ook in dat jy net meer en meer van die Here se goeie guns en genade sal ontvang. Ja elke nuwe dag en elke nuwe begin in en deur Jesus Christus bring ons ook by hernuwing tot die besef van sy oorvloedige liefde en barmhartigheid. ‘n Nuwe begin in en deur Jesus Christus hou egter in dat ons sal bid om die vrylating van al die ou bagasie en die donkerte. Dit is die aantreklike van Jesus Christus se uitnodiging vir almal wat vermoeid en belas is. Neem sy juk op julle. Sy juk is sag en sy las is lig. In 2 Korinthiërs 5:17 staan daar dat iemand wat in Christus is, ‘n nuwe skepsel is; die ou dinge het verby gegaan, kyk, deur die Here het alles nuut geword.

Ds Paul