Goeie werke: Sodat… of … Omdat?

Skriflesing: Titus 3
Teksvers: Titus 3:4,5 (8b)

In Luther se groot-word-jare het die Roomse Kerk, destyds die enigste kerk, doodgewoon met vrees regeer. As jy sonde sou doen was dit sonde teen die kerk. Om dit reg te maak het die kerklike amptenary dan ernstige strawwe opgelê. Dinge wat jy moes doen om alles weer goed te maak. Goeie werke. Goeie dade. Solank jy net nie in onguns by die kerk sou kom nie! Dus was dit ‘n tyd dat dominees/priesters en biskoppe en pouse gevrees is, en daarom is God ook met ‘n onheilige vrees bejeën.

Vandat Luther egter monnik geword het en in die sombere klooster van Erfurt studeer het, het hy begin twyfel of God so ongenadig en kil en hard kan wees. En dan vind hy hierdie liefdevolle God van ons teks. Hy vind dit wel eers in Romeine 1:17, maar as jy mooi lees staan dit in byna elke geskrif van die apostel Paulus.

Die vraag vandag is: Doen jy goeie werke sodat…., of omdat?

Laai af