Wette, beginsel en norme

(De Bruyn PJ. 2008. Die Tien gebooie.)

Dikwels is daar verwarring tussen die betekenis van wette, beginsels en norme. Of iemand voel baie sterk oor ‘n saak en sê, dit is teen my beginsels. Wat is beginsels en wat is norme? As Christene kan ons die volgende verklarings van die twee begrippe gee:

Wette is sake wat vasstaan. Dit is reëls wat nagekom moet word. As jy landswette oortree kan jy vervolg word. Die wet kan opgesom word met, jy moet God eerste liefhê en jou naaste soos jou-self. Hoe jy moet liefhê is met jou hele hart, siel en verstand. Maar daar word nie presies gesê, doen dit en dat presies so, dan het jy lief nie. God toets die harte.

Beginsels is sake wat vas en seker staan volgens die Bybel. Dit is bv. Jy moet jou vrou lief hê. Maar elkeen bewys of betoon sy liefde op ‘n ietwat ander manier as ‘n ander een. Maar die Bybel mag nie verkeerd gebruik word nie. Die Bybel is nie ‘n wetenskaplike handboek of naslaanwerk vir etiese of ander probleme nie. “Die Bybel bevat in die eerste plek die boodskap van verlossing van sonde deur Jesus Christus wat aan alle mense verkondig moet word. Daarom roep die Bybel die mens op om hom tot die Here te bekeer en hom met God te versoen.” (de Bruyn.2008:2) Die Bybel moet ook nie Biblisisties gebruik word nie, dit is om ‘n teks uit sy verband te ruk en op sig-self te gebruik.

Norme is daar om te bepaal of ‘n persoon se optrede goed of sleg is. Dit is baie meer as ‘n blote emosionele aanvoeling. Daar is maatstawwe en norme nodig. Daar is drie soorte norme:

  • Outonome norme. Norme wat ‘n mens self stel.
  • Heteronome norme. Instansies stel die norme, staat, skool, kerk ens.
  • Teonome norme. Dit is norme wat God in sy Woord aan ons gee. Die Tien gebooie word in die geval gebruik.

Maar as Christene gaan ons altyd biddend na die Woord van God toe om vas te stel wat is vir God goed tot sy eer en wat is Sy wil.

Mag ons altyd die wil van God soek en God eerstens vereer.

Ds Gerrit