Nuus

Luister na die eredienste hier.

Kyk na direkte video uitsendings hier!

For English services click here:

Diensbeurte:

Ouderlinge: Jan van Rooy  Alethea: Johan Kruger
Diaken: Adrian van Niekerk

KATKISASIE:
Vandag (20 Mei): Les 12; Ps 100:3
Volgende week: Hersiening Les 7-12; Ps 100:4

Siekes:

 • Pieter Burger sterk aan na ʼn besoek aan die hospitaal (C14—082 853 8215).
 • Ds Ben vd Walt is weer opgeneem in Unitas hospitaal.
 • Annemie van Rooy het ʼn oogoperasie ondergaan (C4—663 9187).
 • Cornelia Lee het behandeling ondergaan (A9—654 8110).
 • Karin Verreynne sterk aan na ʼn operasie (C11—663 3727).
 • Ds Gerrit het ʼn rugoperasie ondergaan.
 • André Cilliers het ʼn skoueroperasie ondergaan (A14—660 0952).
 • Basie Butner vorder goed na sy groot hartoperasie (A8—079 522 8943).
 • Morné Sevenster sterk nog aan in die hospitaal na behandeling van 10 weke (A2—073 571 5513).
 • Annemarie van Wyk sterk aan in Unitas hospitaal met malaria, Sarel het ook malaria gehad maar is reeds ontslaan (C15—072 448 0626).
 • Doedo Stavast het toetse ondergaan (A7—082 379 2797)
 • Louis Kruger sterk aan na ʼn Angiogram in Unitas hospitaal (C10—643 1453).
 • Gerrit Deist se ma is baie siek in Warmbad (B15—083 257 4306).

Meelewing:

…word betuig met Kobus en Kobie van Niekerk (C6—667 1784) na die afsterwe van Kobus se pa gedurende die week.

Geluk aan:

 • Ryno en Rusanna vd Merwe met die geboorte van Ryan.
 • Thysie en Elsabe met die doop Menante Erasmus.
 • Michelle met die doop van Lucas Human.

Vergaderings/Aksies:

21 Mei Evangelisasie kommissie 18:00
Finansiële kommissie 19:00
23 Mei Ouderling Blok Vergaderings
24 Mei Diakonie toerusting (Groep 6) 18:30 en Diakonie Vergadering 19:00
30 Mei Ouderlingtoerusting 19:00

Lees die kommunikaatjie (of by die deure) vir nog nuus.

 

Wette, beginsel en norme

(De Bruyn PJ. 2008. Die Tien gebooie.)

Dikwels is daar verwarring tussen die betekenis van wette, beginsels en norme. Of iemand voel baie sterk oor ‘n saak en sê, dit is teen my beginsels. Wat is beginsels en wat is norme? As Christene kan ons die volgende verklarings van die twee begrippe gee:

Wette is sake wat vasstaan. Dit is reëls wat nagekom moet word. As jy landswette oortree kan jy vervolg word. Die wet kan opgesom word met, jy moet God eerste liefhê en jou naaste soos jou-self. Hoe jy moet liefhê is met jou hele hart, siel en verstand. Maar daar word nie presies gesê, doen dit en dat presies so, dan het jy lief nie. God toets die harte.

Beginsels is sake wat vas en seker staan volgens die Bybel. Dit is bv. Jy moet jou vrou lief hê. Maar elkeen bewys of betoon sy liefde op ‘n ietwat ander manier as ‘n ander een. Maar die Bybel mag nie verkeerd gebruik word nie. Die Bybel is nie ‘n wetenskaplike handboek of naslaanwerk vir etiese of ander probleme nie. “Die Bybel bevat in die eerste plek die boodskap van verlossing van sonde deur Jesus Christus wat aan alle mense verkondig moet word. Daarom roep die Bybel die mens op om hom tot die Here te bekeer en hom met God te versoen.” (de Bruyn.2008:2) Die Bybel moet ook nie Biblisisties gebruik word nie, dit is om ‘n teks uit sy verband te ruk en op sig-self te gebruik.

Norme is daar om te bepaal of ‘n persoon se optrede goed of sleg is. Dit is baie meer as ‘n blote emosionele aanvoeling. Daar is maatstawwe en norme nodig. Daar is drie soorte norme:

 • Outonome norme. Norme wat ‘n mens self stel.
 • Heteronome norme. Instansies stel die norme, staat, skool, kerk ens.
 • Teonome norme. Dit is norme wat God in sy Woord aan ons gee. Die Tien gebooie word in die geval gebruik.

Maar as Christene gaan ons altyd biddend na die Woord van God toe om vas te stel wat is vir God goed tot sy eer en wat is Sy wil.

Mag ons altyd die wil van God soek en God eerstens vereer.

Ds Gerrit

Verleentheid of geleentheid?

Dit is opvallend dat daar baie keer twee tipe reaksies is op uitdagings of krisisse in mense se lewens. Aan die een kant is daar mense wat die krisis, die probleem en die gevaar raaksien. Aan die ander kant is daar mense wat elke uitdaging as ‘n geleentheid sien. Wat is dit wat maak dat sekere mense eerder positief as negatief op die lewe met sy uitdagings reageer? Een ding kan ons vir mekaar egter sê en dit is dat die Here in sy Woord aan ons die genade leer om eerder positief as negatief te wees. Ons word geleer dat die wat in Jesus Christus glo, nuwe mense is en dat die oue verby gegaan het. Ons word geleer dat die Heilige Gees as Troos-ter altyd met ons is. Ons leer dat die Here alles ten goede laat meewerk vir die wat in Jesus Christus glo.
Vandag is die eerste keer dat die Gereformeerde Kerk Queenstown by ons eredienste begin inskakel met ‘n direkte uitsending vanuit ons gemeente tot by hulle gemeente. Die gelowiges in die Gereformeerde Kerk Queenstown het onder leiding van die Heilige Gees ‘n verleentheid omskep in ‘n wonderlike geleentheid. In plaas daarvan om moedeloos te word, negatief te word, het hulle die leiding ontvang om na alternatiewe te begin soek. Deur hulle inisiatief het hierdie gelowi-ges die deur oopgemaak vir toekomstige bediening vanuit die Gereformeerde Kerk Centurion wat vra om verder ontgin te word.
Mag dit wees dat jy wat aan Jesus Christus behoort ook in al die uitdagende dinge in jou persoonlike lewe, in ons omgewing en land nie radeloos of verleë sal staan nie.
Ons bely immers dat ons tot alles in staat is deur Jesus Christus wat ons krag gee.
Kom laat ons ‘n verskil maak deur eerder die geleenthede om Christus te verkondig raak te sien, as al die slegte en verkeerde dinge rondom ons.
Ds Paul

GK Centurion: ‘n Geseënde gemeente

Jaarliks stuur ons die gemeentelike statistieke aan die Admin Buro vir plasing in volgende jaar se Almanak. Alles word noukeurig nagegaan in die kerkkantoor en die leraars hou ook nog ‘n wakende ogie oor die korrektheid van die gegewens. Dan word dit onderteken en deurgestuur. Elke jaar is ek so bietjie angstig as ons met die proses aan die gang is. Ek onthou dat toe ek twintig jaar gelede hier aangekom het ons getalle so op ongeveer 580 belydende lidmate gestaan het. Jaarliks het die getalle vir ‘n paar jaar egter dramaties gegroei. Ons moes maar bontstaan met die groei. Ek onthou hoe ons vir die pret ‘n boks sjokolade gegee het vir die duisendste lidmaat wat by ons aangesluit het!
Vandat ons die duisend-merk bereik het, het tye in ons land en wêreld verander en kerke se getalle het dramaties oor die hele land begin daal. Dit het die afgelope jare krisisafmetings aangeneem en die daling landwyd die laaste tien jaar word in die Susterskerke op meer as 30% beraam!
Wat egter opvallend is is dat ons getalle oor die laaste 10-15 jaar heeltyd rondom 1000 belydende lidmate gebly het. En as u nou na die onderstaande tabel kyk sien ons dat in hierdie tyd ons selfs groei toon!

Belydende Lidmate – 1052 (was laasjaar 1012 – 40 meer)

Dooplidmate – 341 Huisgesinne – 692

Totaal – 1393 Besoekpunte – 557

Ten spyte dus van die daling in meeste kerke het ons getalle stabiel gebly, wat in prinsipe eintlik op groei dui. Die afgelope twee jaar groei ons weer stadig in statistiese getalle waaroor ons dankbaar en bly is.
‘n Groter gemeente bring groter verantwoordelikhede en daarin het die Here ons ook geseën met baie gawes en middele. Alhoewel ons baie meer kan doen en offer, dank ons die Here vir hierdie gemeente se dienswerk en liefde en gawes. Ons vra steeds dat u nie agteroor sal gaan sit en wag vir ander om dinge te laat gebeur nie, maar dat elke lidmaat sy/haar roeping in hierdie gemeente van Christus sal uitleef!
Ons dank die Here vir die onverdiende genade en seën.

Ds Maarten

God as die Skepper God en omgee God wat ons kroon as heersers

Skriflesing: Psalm 8
Teksvers: Psalm 8:2,10

Hierdie is ’n natuurpsalm waar God se grootheid besing word. God se almag as God self en sy pragtige skeppingswerk word gestel teenoor die nietigheid van die mens.

 1. God word besing omdat Hy die Skeppergod is.
 2. God word besing omdat Hy vir ons omgee.
 3. God word besing omdat Hy ons kroon as heersers. v5-8

Vrae wat ons elkeen moet antwoord is:

 • Hoe dink jy oor die skepping waaroor jy moet heers?
 • Hoe pas jy die skepping op deur dit nie te vernietig nie?
 • Sien jy God se grootheid raak in die skepping?

Laai af

Gaan dan heen, maak dissipels…

Skriflesing: Matteus 28 en Hand 1:8; I Pet 3:15
Teksvers: Matteus 28:18-20

Dit sal onvanpas wees as ons in die week van hemelvaart nie weer aandag skenk aan die Groot Opdrag van ons Here nie. Wie die groot liefde van God leer ken het en die opdrag van God verstaan, moet ook luister na die Groot Opdrag van Here en Verlosser, Jesus Christus: ”Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…”.
Hierdie opdrag word eerstens aan die twaalf apostels gegee en is die grondslag van die stigting van die Christelike kerk. Hande-linge vertel dan ook in meer besonderhede hoe hulle uitvoering gegee het aan hulle sendingsopdrag. As lidmate van hierdie kerk staan die opdrag steeds vir ons. Die evangelie van Christus moet uitgedra en verkondig word – deur die geroepe dienskneg-te as bedienaars van die Woord, maar ook deur elke lidmaat afsonderlik. Hierdie taak begin by jou eie huis en kring uit na almal (alle nasies) wat die Here op jou pad bring.

Laai af