Nuus

Luister na die eredienste hier.

Kyk na direkte video uitsendings hier!

For English services click here:

Diensbeurte:
Ouderlinge: Thys Reynecke, Johan Kruger (Alethea)
Diaken: Marius Gerber

KATKISASIE:
Vandag (9 Junie): Geen

Ons gee om vir mekaar:

  • Laurette Snyman sterk aan na ʼn operasie (A4—347 0401).

  • André Celliers ontvang tans behandeling (A14—660 0952).

  • Marietjie Smit sterk tuis aan na ʼn besoek aan die hospitaal (A7—071 362 9164).

  • André Kurpershoek is tans in Unitas Hospitaal vir behandeling (A2—084 651 0306).

  • Anna-Marie van Staden sterk tuis aan na ʼn nekoperasie (A15—654 1851).

  • Daleen Gornall is tuis na behandeling in die hospitaal (B9—082 778 5679).

Lees die kommunikaatjie (of by die deure) vir nog nuus. Volgende kommunikaatjie kom eers weer die 14de Julie.

Pinkstersondag

Vandag vier die Christelike Kerk regoor die wêreld Pinkstersondag. Dit is vyftig dae na die opstanding van Jesus Christus, en tien dae na sy hemelvaart.

Op hierdie dag dink ons na oor die sin, inhoud en betekenis van die Pinkstergebeure. Daar is by sommige gelowiges ‘n oortuiging dat die Pinkstergebeure weer en weer sal en moet plaasvind. So asof die Heilige Gees weer en weer uitgestort moet en kan word. Hulle glo dat elkeen sy eie Pinkster, dws sy eie uitstorting van die Heilige Gees, kan en moet beleef.

Dan is daar natuurlik die ongelowige mense wat meen dat die uitstorting van die Heilige Gees, Jesus se geboorte uit die maagd Maria, Jesus se kruisiging, sy opstanding en hemelvaart sommer net ‘n mite, ‘n storie is wat onwaar en onmoontlik is.

Ons leer egter uit die Woord van die Here dat hierdie gebeure ‘n vervulling was van God se beloftes wat al in die Ou Testament en deur Jesus Christus in die Nuwe Testament self belowe was.

In Handelinge 1:18 het Jesus Christus gesê dat die dissipels krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. Verder word in Johannes aangedui dat Jesus self gesê het dat Hy weggaan, maar dat Hy hulle nie alleen sal laat nie. Hy het belowe dat Hy die Vader sal vra, en dat die Vader vir hulle die Voorspraak, die Gees van die waarheid sal stuur om altyd by hulle te wees.

Wat dus op Pinksterdag gebeur het, is God se belofte aan die dissipels en al die gelowiges oor die eeue heen. Die Heilige Gees het op ‘n sigbare wyse in gelowiges se lewens ingegryp om hulle te verseker dat God self altyd in hulle lewens ‘n werklikheid sal wees. Verder herinner die Pinkstergebeure ons daaraan dat die Heilige Gees in die gelowiges se lewens groot verandering, sekerheid en troos sal bring.

Van die Pinkstergebeure af, staan daar in Handelinge dat die gelowiges op die ware leer in Christus gefokus het, dat hulle die Woord van die Here verkondig het, dat hulle eensgesind was, dat hulle in gebede, in mededeelsaamheid, in liefde vir mekaar en in ondersteuning aan mekaar volhard het.

Die Woord van die Here dui verder ook aan dat niemand kan sê Jesus die Here is nie, behalwe deur die werk van die Heilige Gees. Galasiërs 5:25 sê verder: “Ons lewe deur die Gees, laat die Gees dan nou ook ons gedrag bepaal”. Kom laat ons dan, deur die werking van die Heilige Gees, lewe soos mense wat die Heilige Gees in hulle lewe ken en gehoorsaam. Die Heilige Gees stel ons immers in staat om die vrug van die Gees in ons lewens sigbaar te maak. Dit is byvoorbeeld die vrug van sagmoedigheid, liefde, geloof, vriendelikheid, vrede, geduld, getrouheid en selfbeheersing.

Mag jy wat glo dat die Heilige Gees op Pinkster uitgestort is, met oorgawe aanvaar en uitleef dat die Heilige Gees in ons lewens ‘n werklikheid is.

Ds Paul

Wedergeboorte lei tot sekerheid en dankbaarheid

Skriflesing: 2 Tim 3:10-4:22 Jak 4:4
Teksvers: 2 Tim 4:10 Jak 4:4
DL Hoof 3 en 4 par 7-17

  • Wees ywerig en getrou in diens van God.
  • Wees gewaarsku teen die suigkrag van die wêreld.

Hierdie artikels van die Dordtse Leerreëls is baie troosvol. Want hier word dit baie duidelik gestel hoe groot God se genade en vertroosting is deur die wedergeboorte. Maar elke mens bly ‘n sondaar. Maar na jou wedergeboorte is jy in staat om al meer en meer te kies om die regte lewe te lei. Alles is en bly God se genade wat jou lei deur die Woord, Gees, sakramente en die tug. Bly altyd ywerig om God te dien. Bly altyd waaksaam teen die verleiding van die Satan, die wêreld en jou eie vlees.

Laai af

Vorentoe is nie agtertoe nie!

Skriflesing: Lukas 5:1-11 en 22:31-34; Johannes 21
Teksvers: Johannes 21:3

Die Heilige Gees (as primêre Outeur van die Bybel) mors nie met woorde nie. Alles in die Bybel is dus woorde wat vir ons van waarde is. So ook die skynbaar min-seggende woorde van Petrus, of soos hy in die teks genoem word, “Simon” Petrus.

Hy is nou weer in sy tuisdorp in Galilea. Doodverveeld! Hier is hy sommer by die See van Tiberias/Galilea. En dan: Ek gaan visvang. Op die oog af heel onskuldig. Hy is immers ’n visserman van beroep. En om nou sy ledigheid te verdryf, gaan doen hy darem iets sinvol. Vanaand gaan daar vis op die tafel wees!

Mens sou die vraag moet vra: Is dit wat Petrus nou moes doen? Is dit wat Jesus van hom verwag? En dan kyk ons dieper, en sien hoe Jesus self vir Petrus omgee en hom help om sy fokus reg te kry.

Wat doen ons terwyl ons wag dat Jesus kom soos Hy beloof het?

Laai af

God se Almag geopenbaar in sy Name!

Elke mens het ‘n naam. Ons weet gewoonlik nie wat ons name beteken nie tensy ons gaan navorsing doen daaroor. Sommige mense gee net mooi name aan kinders, ander familiename maar min mense gee name wat werklik die karakter van iemand beskryf.

God is so groot en Almagtig dat daar verskeie name is hoe God Homself aan ons openbaar. Ons kan nie praat van God se karakter nie, want God is volmaak en nie saamgestel uit kenmerke nie. Elke kenmerk van God is volledig Hy. ‘n Mens moet ook nie sy (Hebreeuse name) gebruik om daardeur “geleerd of gelowig” te wil klink nie. Gebruik God se name soos wat dit in jou taal vertaal is. Daar is nog baie ander name in Hebreeus en Grieks wat vir God, Vader Seun en Heilige Gees gebruik word.

Hier volg net ‘n paar Hebreeuse name:

EL, ELOAH: God “almagtig, sterk, allerhoogste” (Gen 7:1; Jes 9:6) ELOHIM: God “Skepper, almagtig en sterk” (Gen 17:7; Jer 31:33)

EL SHADDAI: “God Almagtig,” “magtige God van Jakob” (Gen 49:24; Ps 132:2,5) ADONAI: “Here” (Gen 15:2; Rigters 6:15) JHWH/JAHWEH/JEHOWA: “HERE” (Deut 6:4; Dan 9:14) – “Ek is wat Ek is” (Eks 3:14).

JAHWEH-JIREH: “Die Here voorsien” (Gen 22:14)

JAHWEH-RAPHA: “Ek, die Here wat julle gesond hou” (Eks 15:26) JAHWEH-NISSI: “Die Here gee my die oorwinning” (Eks 17:15),

JAHWEH-M’KADDESH: “Ek is die Here, Ek heilig julle aan My” (Lev 20:8; Eseg 37:28) JAWEH-SHALOM: “Die Here gee rus” (Rigters 6:24)

JAHWEH-ELOHIM: “Here God” (Gen 2:4; Ps 59:5)

JAHWEH-TSIDKENU: “Die Here verskaf reg aan ons” (Jer 33:16) JAHWEH-ROHI: “Die Here is my Herder” (Ps 23:1)

JAHWEH-SHAMMAH: “Die Here is daar” (Eseg 48:35) JAHWEH-SABAOTH: “Die Here vd leërskare” (Jes 1:24; Ps 46:7)

EL ELYON: “Allerhoogste” (Deut 26:19)

EL ROI: “U is ‘n God wat my sien” (Gen 16:13)

EL-OLAM: “Ewige God” (Ps 90:1-3) – God se natuur is sonder begin of einde, vry van alle tydsbeperkinge en Hy bevat in Homself die ware oorsaak van tyd. “Van ewigheid tot ewigheid is U God.” EL-GIBHOR: “Almagtige God” (Jes 9:6)

Bron: https://www.gotquestions.org/Afrikaans/God-name-van.html