Nuus

Diensbeurte:

Ouderlinge: Ricus Coetzee  Alethea: Johan Kruger
Diaken: Pierre Struwig

KATKISASIE:
Vandag: Les 4; Sb 4:1
Volgende week: Les 5; Sb 9-4:1

Siekes:

  • André Cilliers het ʼn voetoperasie ondergaan in Moot hospitaal (A14—660 0952).
  • Louisa vd Walt ondergaan more ʼn maagoperasie in Unitas hospitaal (C12—082 824 2933).

Meelewing

  • Meelewing word betuig met Johan en Ronell Hoogenboezem en familie na die afsterwe van Ronell se moeder.

Vergaderings:

19 Feb—Bedieningsskommissie 18:00
21 Feb—Ouderling Blok vergadering
22 Feb—Diakonie-toerusting 18:30 (Groep 2)
22 Feb—Diakonie Vergadering 19:00

Lees die kommunikaatjie (of by die deure) vir nog nuus.

Luister na die eredienste hier.

Elkeen is verplig om hom/haar by die ware kerk aan te sluit!

Skriflesing: 1 Kor 12:1-14:40
Teksvers: 1 Kor 12:27; (1 Kor 12:21-27)

Hoe belangrik is dit om aan die kerk te behoort? Hierdie is seker-lik ‘n baie belangrike vraag in die hedendaagse tyd maar ook in al die eeue.
Vandag word daar gepraat van die “kerklose” Christendom. Baie Christene wil nie meer fisies lidmate van ‘n plaaslike kerk wees nie om verskeie redes. Individualisme neem oor. Liberalisme neem oor. Elkeen is regverdig in sy eie oë, Spr 21:2. Mense raak al meer in hulleself gekeer. Daar is sogenaamde e-kerke, internet-kerke. Christene gee hul lidmaatskap op, so al asof dit hul eie keuse is en God nie daaroor ‘n sê het nie. Ons praat nie van lidmate wat om wettige redes weens gesondheid, afstand, tyd of plek ens. nie meer saam met die gemeente eredienste kan hou nie.
Hoe belangrik is dit om lidmaat van die kerk te wees?

Laai af

Vertikaal en horisontaal

Skriflesing: Genesis 4
Teksvers: Genesis 3 en 4

Die wese van hierdie gemeente lê in haar roeping om ware kerk van Christus te wees. Die heilige, algemene, Christelike kerk.
Wat is die kerk? Die kerk is ek en jy wat antwoord op God se inisiatief! Ons is die kerk! Dan leef ons in vrede met God deur Jesus Christus. My vrede met God (vertikaal) het egter ook gevolg op my verhoudinge met mense (horisontaal), veral met my medegelowiges. Daarin kom “die gemeen-skap van die gelowiges” of “die gemeenskap van die heili-ges” na vore!
Twee gewetensvrae word vandag ook aan elke lidmaat gestel.

Laai af