Gereformeerde Kerk Centurion

Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Voorvaders voor die Vader

Skriflesing: Matteus 15:1-20 (2020)
Teksvers: Matteus 15:7-8
HK: Sondag 39

Eer jou vader en moeder. Hierdie is nie onbekende, vreemde woorde nie. Tog is daar soms misverstand oor wat die gebod werklik bedoel. Sommige mense haak vas by outoriteit, veral die owerheid. Hierdie gebod is gegee bykans 400 jaar voordat daar ‘n koning in Israel of owerheid was. Die fokus lê by VADER en MOEDER. Die huisgesin is hier in die oog, nie die regering nie. Ouers moet eerwaardig optree en hulle kinders leer om met eerbied en ontsag veral vir God te leef . 

Ons kyk vanaand na Jesus se optrede as daar ‘n afvaardiging uit Jerusalem opdaag om sy werk te ondersoek. Volgens hierdie geselskap is daar geen ontsag of eerbied vir die voorvaderlike gebruike nie, maar Jesus leer ons ook die voorvaders staan voor die Vader. 

Die nuwe lewe raak sigbaar in jou beursie

Skriflesing: 2 Korintiërs 8 (1983)
Teksvers: 2 Korintiërs 8: 8,9

Ons sit die reeksprediking uit die Tweede Korintiërbrief voort, met die oorhoofse jaartema van “Die Nuwe Lewe in Christus” ( 2 Kor 5:17). 

Iemand het onlangs in sy preek gesê hierdie hoofstuk is nie vir die finansieel-sensitiewe lesers nie! 

Maar op die ou end praat Paulus nie oor geld nie maar oor ons houding en die gesindheid van nuwe harte. So word ons ‘n aansporing vir mekaar as ons ons geloof praktyk maak. 

Die Here gee sodat ons kan gee 

(Gal 6:10) 

Die werkwoord “gee” het te doen met die gawes wat ons aan ander en aan die Here bring. Die beginsel wat van Gen 14:18-20 en wat regdeur die Bybel as riglyn loop, is ʼn tiende of tien persent van alles wat jy ontvang. Wat ons het, het ons van die Here ontvang. Hy gee sodat ons kan gee. So toets Hy ons gesindheid. 

Jesus het ook nooit gehuiwer om die onderwerp van geld aan te spreek nie. Elf van sy 40 gelykenisse verwys bv na geld. Geld is immers so alledaags dat ons almal die voorbeeld daarvan kan snap. Geld is nie die probleem nie, maar wel geldgierigheid. Paulus skryf aan Timoteus: “Geldgierigheid is die wortel van alle kwaad” (1 Tim 6:10). Geld kan ʼn afgod in ons lewe raak en daarvoor waarsku Jesus in die Bergrede: “Julle kan nie God en Mammon dien nie!” 

Die Here wil egter dat die bekering van die nuwe lewe in Christus, ons tot diep in ons beursies raak. Daarom toets Hy ons vrygewigheid (2 Kor 8). 

Bring dus die hele tiende na My voorraadkamer, sê die Here, …” anders beroof ons God (Maleagi 3:8-12). God gee aan ons, sodat ons kan gee. 

U kan benewens u kerklike bydrae en die kollektes vir die armes en barmhartigheid ook nog bydra vir die volgende en ander instansies: 

 • Teologiese skool en Studentekas 
 • Mukhanyo Theological College (waarvan ons gemeente ‘n lidkerk is) 
 • Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys 
 • Bybelverspreiding en Biblos 
 • Evangelisasieprojekte en GKSA Sendingfonds 
 • Projektefonds van die Kerk 
 • Crossroads Gevangenisbediening 
 • Koningskinders 
 • Kerklike Tydskrifte, DKB, Vroueblad en Kruispad 
 • Ander verdienstelike sake of organisasies 

Oorweeg selfs een van hierdie sake in u boedel en testament. Mag die Here ons ook in die finansiële aspekte van ons geloof en godsdiens seën, en mag ons altyd waarlik dankbaar wees vir alles wat ons uit Sy hand ontvang. 

Ds Maarten 

Nuus

(Last updated on April 23rd, 2024)

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank.  
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

 • Hettie vd Elst sterk aan na ʼn prosedure(A7—073 405 0490). 
 • Elsie Kruger sterk aan na ʼn prosedure (A4—643 1453). 
 • Dit gaan nie goed met Annatjie van Wyk se gesondheid nie (A13—073 124 2327). 
 • Meelewing word betuig met Annah Sekhu en familie na die afsterwe van haar seun. 

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

Die Kommunikaatjie

Lees dit hier

Katkisasie

Vandag (21 April): Les 9, Ps 118:12
Volgende week:  Geen

Kollektes

…kan afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper. Vir QR-kodes kliek hier.

Die gebooie is verbondseise

Skriflesing: Eksodus 20:1-17 (1983) 
Teksvers: Eksodus 20:3 
HK: Sondag 34 

God het hierdie een hoofdeel van die Bybel, die Tien Gebooie, met sy eie vinger geskryf. Daarin kan ons sien dat Hy, God, ag die gebooie as baie belangrik vir jou en elke ander mens se lewe op aarde. Vir Hom is dit belangrik dat jy goed sal verstaan wat die Tien Gebooie is en met watter gesindheid jy hulle moet gehoorsaam. 

As die regte gesindheid ontbreek, kan dit of daartoe lei dat jy die gebooie van God minag, omdat jy nie God se stem daarin hoor nie, of dat jy die gebooie van God – jou afgod maak. Jou vertroue is dan nie meer op God gestel nie, maar op jou eie onderhouding van die gebooie soos jy dit graag wil interpreteer. 

Juis die inleidende woorde van die wet: “Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny verlos het”, verduidelik juis met watter gesindheid jy hierdie gebooie moet onderhou. 

« Older posts