Die Diakonie se Skep Hoop fonds

Die diakonie voel geroepe om, gegewe die uitdagings wat ons land en gemeente met die huidige COVID-19 pandemie in die gesig staar, ook die diakonale werk binne ons gemeente te versterk.

Die taak van die diakonie is om in die gemeente van Christus die diens van gemeenskapsbeoefening en liefdesbelewing te onderhou, te bevorder en uit te bou as die konkrete belewing van die liefdesgemeenskap tussen die kinders van God. Hierdie is dus ʼn liefdevolle meelewing oor die hele gemeente, ter ondersteuning van mekaar in nood.

Daarom begin die diakonie met die “Skep Hoop Fonds”. Die naam “Skep Hoop” kom uit Romeine 5 waar Paulus die gemeente aanspoor om te roem in die hoop op God se heerlikheid, om te volhard in verdrukking, omdat dit lydsaamheid en beproefdheid en hoop voortbring en hierdie hoop sal nie beskaam nie.

Lees meer hier

Nuus

Volg vandag se diens hier.

Follow today’s service here.

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

Aankondiging van Kerkraad:

Die Kerkraad het op sy vergadering van Donderdagaand 19 Maart 2020 ’n besluit geneem, in navolging van die regering se beroep t.o.v. byeenkomste, dat die eredienste vanaf Sondag 22 Maart net elektronies uitgesaai sal word. Die Bedieningskommis-sie sal die situasie weekliks monitor en inligting deurgee. U word versoek om mee te doen aan die elektroniese dienste deur in te skakel, hetsy luister of te kyk.

Vir verdere navrae skakel u wyksouderling.

Die redaksie van die Vroueblad het besluit om Meimaand se uitgawe gratis beskikbaar te stel. Kliek hier daarvoor.

Die Slingervel vir Meimaand is ook gratis beskikbaar hierso.

Ons gee om vir mekaar:

  • Cathy Smit het ʼn draai in die hospitaal gemaak (C15—942 1144).

Geluk:

  • Thysie en Elsabé Erasmus met die geboorte van Rupert.

Katkisasie

Die weke gaan voort en steeds is katkisasieklasse by die kerk nie moontlik nie. Ons doen dus weer ’n beroep op ouers om toe te sien dat daar gereeld aan die katkisasie gewerk word.

Ons vra van ouers om die program soos aangedui op die jaarkalender te volg met die katkisante. Hiervolgens moes die kinders verlede Sondag les 9 afgehandel het en hierdie week fokus hulle op les 10.

Indien die program gevolg word, is die werk wat vir hierdie kwartaal geskeduleer is afgehandel op 7 Junie. Wanneer ons mekaar weer by die kerk sien kan ons dalk weer die lesse herindeel en bietjie hersiening doen.

Baie sterkte en seën met die werk wat u doen, ons besef dit is moeilik om elke dag al die werk ingepas te kry. Mag die Heilige Gees ons elkeen lei, elke oomblik van die dag.

Lees die kommunikaatjie vir nog nuus.

Kollektes kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper;

Vir Barmhartigheid:

 

 

 

 

 

 

Kerkkas (of soos aangekondig):

‘n Wonderteken in die hemel (Openbaring 12)

In Openbaring 12 lees ons van ‘n teken wat in die hemel. Johannes noem dit ‘n wonderteken (Grieks: semeion, byna soos Jesus se wonderwerke!).

As ons die vrou van nader bekyk is dit reeds ‘n wonder: Sy dra die son as kleed om haar en die maan onder haar voete en op haar kop ’n kroon van twaalf sterre. Vir seker dui die twaalf sterre dan op die twaalf stamme van die volk Israel! Die Ou Testamentiese kerk is dus in heerlikheid geklee. En sy dra die son as kleed – sy is die draer van die boodskap van die lig! Daarom is die maan (nag) onder haar voete. Lig heers oor duisternis. Dit is die beskrywing van die glorie en prag van die kerk as die bruid van Christus .

Wat is dan nou so wonderlik aan hierdie teken? (Johannes skryf dat dit ’n “groot teken” = semeion) was (12:1). Dit begryp ons as ons egter kyk na die geskiedenis van die kerk in die OT. As ons die geskiedenis van Israel onder die loep neem, dan vind ons daar soveel afvalligheid en sonde.

* Sommer al voor die hek van die paradys vind die eerste moord plaas.

* Die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob is aarts-leuenaars.

* Dawid is ’n owerspelige moordenaar.

* Die een koning na die ander doen “wat verkeerd is in die oë van die Here”!

So lyk die tragiese geskiedenisvan Israel!

Uit die geskiedenis sien ons niks van die heerlikheid van hierdie son en maan en sterre nie! Dis net sonde op sonde. Dit lyk selfs of die duisternis die oorwinning behaal as God sy eie volk in ballingskap verstoot! Maar is dit dan nie juis so wonderlik nie, dat juis hulle, hierdie afvallige volk, die draer mog wees en kon wees van die geboorte van die heilige Seun van God. Die Here God het sondaars uitgekies om draers te wees van die heerlikste evangelie. Uit hulle word “die Son van geregtigheid” (Mal 4) gebore!

Maar, die wonderteken is nog mooier as ons verder lees in Openbaring 12:

Dan merk ons hoe die draak wat regdeur die OT gepoog het om die koms van die Messias te keer, oorwin word. Hy wat die slang van ouds was, kry dit nie reg om die Kind van Betlehem te verslind nie. Nee, die Kind word weggeruk na die troon van God, waar Hy sit as Oorwinnaar oor die Bose.

Ja, die wonderteken in die hemel… daar sit Hy nou aan die regterhand van die Vader op die troon! Die hemelvaart is die troonsbestyging van Jesus Christus.

Laat ons steeds in alles wat gebeur, die teken in die hemel onthou: Ons Middelaar sit op sy troon en Hy regeer as Here van die here!

Ds Maarten

Jesus Christus is die Rots op wie die kerk gebou is en daarom is die hel geen verskrikking vir Christene nie

Skriflesing: Mat 16:13-20
Teksvers: Mat 16:18
HK: Sondag 16

Het u al die volgende uitdrukkings geuiter of gehoor? My lewe is hel? Vandag het ek hel beleef? Dit is hel hierdie?

Nou as iemand so iets sê, of so ‘n uitdrukking gebruik, weet ons dat iemand sê, sy lewe is op die oomblik glad nie lekker nie, inteendeel, sy lewe is hel, daar is geen vooruitsig nie, daar is net swaarkry en sleg in sy lewe.

Ons bely in die twaalf artikels dat Jesus het neergedaal na die hel, ter helle neergedaal het of ook die angste van die hel ondergaan het. Jesus Christus het self belowe:

Mat 16:18 “En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”

Laai af

Geseënd is elkeen wat die Woord bewaar

Skriflesing: Op 22:1-22
Teksvers: Op 22: 7, 14

Die sewe seënspreuke van Openbaring word voltooi met die laaste twee in die laaste hoofstuk van die boek en daarmee ook van die Bybel. Die sesde seën is ‘n teruggryp na die eerste: “Geseënd is elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar” en dan die laaste seën wat merkwaardiglik in die grondteks op twee maniere oorgebring is.

Die UBS teks lees: “Geseënd is hy wat sy kleed was” soos vertaal in die ’83 vertaling maar die Textus Receptus lees “Geseënd is hy wat sy gebooie doen” soos die ’53 vertaling.

Ons staan vanoggend stil by die tema: Geseënd is elkeen wat die Woord bewaar. Amen

Laai af