Gereformeerde Kerk Centurion

Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Nuus

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank.  
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

 • Phia van Helden sterk tuis aan (C15— 082 541 6388).
 • Jakes vd Merwe sterk aan in Life Groenkloof (A14—062 015 0635).
 • Annelette Gentle se man Mark ondergaan Maandag ʼn nekoperasie (B1—082 464 6893).
 • Hennie Jv Rensburg het ʼn draai in hospitaal gemaak (B9—082 370 9553).
 • Elna Marx sterk aan na ʼn oogoperasie (B12—083 320 8781)
 • Antoinette Jv Vuuren sterk aan na ʼn voetoperasie (C13—082 569 1882).
 • Renier vd Merwe sterk aan na ʼn operasie (A18—071 683 6873).
 • Meelewing word betuig met:
  • Ina Nel; Tinus, Nadia, Marnu en Annick Nel; Deon, Sandra en Dehan; Francois en Frieda en familie na die afsterwe van Thinus Nel (snr) wat gedurende die week oorlede en begrawe is.
  • Beatrix Kotze en familie na die afsterwe van Hendrik. Begrafnis is Dinsdag 23 Julie om 10:00 te Pretoria-Oos begraafplaas (privaat) en 11:30 volg die diens by GK Lyttelton.
  • Johan en Ronell Hoogenboezem en familie na die afsterwe van Ronell se suster.

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

Geluk

Cobus en Lee-Anne van Niekerk met die geboorte van Carmi. 

Die Kommunikaatjie

Lees dit hier

KATKISASIE

Vandag: Les 15, Ps 91:1 Volgende week:  Les 16, Ps 91:1 

Kollektes

…kan afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper. Vir QR-kodes kliek hier.

DORDTSE LEERREËLS

Die beslissing van die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke van die Verenigde Nederlande, wat in die jare 1618 en 1619 in Dordrecht gehou is oor die bekende vyf leerstellings waaroor in die Gereformeerde Kerke van hierdie Verenigde Nederlande verskil ontstaan het. 

Hoofstuk 1: GODDELIKE UITVERKIESING EN VERWERPING 

1. Alle mense het in Adam gesondig en hulle skuldig gemaak aan die vloek en die ewige dood. Daarom sou God niemand verontreg het as dit sy wil was om die hele menslike geslag in die sonde en vervloeking te laat bly en vanweë die sonde te veroordeel nie. Daarom leer die apostel: “die hele wêreld is voor God doemwaardig (Rom 3:19). Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom 3:23) en: “Die loon van die sonde is die dood” (Rom 6:23). 

2. Die liefde van God is egter hierin geopenbaar dat Hy sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het “sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (1 Joh 4:9; Joh 3:16). 

3. Om mense tot geloof te bring, stuur God uit louter goedheid verkondigers van hierdie vreugdevolle boodskap na wie Hy wil en wanneer Hy wil. Deur hulle diens word die mense geroep tot bekering en geloof in Christus, die gekruisigde, want: “Hoe kan hulle in Hom glo van Wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie?” (Rom 10:14,15). 

4. “Die toorn van God bly op hulle wat hierdie evangelie nie glo nie. Hulle wat die evangelie egter aanneem en die Verlosser, Jesus, met ‘n ware en lewende geloof omhels, word deur Hom van die toorn van God en van die verderf verlos, en Hy skenk hulle die ewige lewe“ (Joh 3:36; Mark 16:16). 

5. Die oorsaak of skuld van daardie ongeloof, net soos van alle ander sondes, lê beslis nie by God nie, maar by die mens. Die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur Hom is egter ‘n genadegawe van God. Soos geskrywe is: “Uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God” (Ef 2:8), ook: “Dit is aan julle genadiglik gegee om in Christus te glo” (Fil 1:29). 

6. Dat God aan sommige mense in die tyd die gawe van die geloof skenk en aan ander dit nie skenk nie, volg uit sy ewige besluit. Immers: “Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend (Hand 15:18), en Hy doen alles volgens die raad van sy wil” (Ef 1:11). Volgens hierdie besluit maak God genadiglik die harte van die uitverkorenes ontvanklik – hoe verhard hierdie harte ook al mag wees – en buig hulle om tot geloof. Hulle wat egter nie uitverkies is nie, laat Hy volgens sy regverdige oordeel in hulle boosheid en verharding bly. Hierin veral kom vir ons tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelyk regverdige onderskeiding tussen die mense wat almal ewe verlore is. Dit is die besluit van die uitverkiesing en verwerping wat in die Woord van God geopenbaar is. Verkeerde, onreine en onstandvastige mense verdraai hierdie leer tot hulle eie verderf, maar aan die heiliges en godvresendes gee dit ‘n onuitspreeklike troos. 

Uitverkies met ‘n doel?

Skriflesing: Efesiërs 1:1-14 Prediker 2 (1983)
Teksvers: Efesiërs 1:4

In ’n stukkende wêreld vol pyn en trauma lyk alles dikwels so doelloos en leeg. Dit is nie snaaks dat mense na die ware sin van die lewe soek nie. Die hele boek Prediker gee byvoor-beeld op ’n besondere wyse aandag aan hierdie vraag. Ps 73 vra die vraag weer vanuit die gelowige se waarneming dat dit skynbaar so goed gaan met ongelowiges. Dit verbyster hom. Tog as hy eers naby God kom vind hy ander antwoorde. 

Paulus draai nie doekies om nie. Vir die Efesiërs gee hy die antwoord ondubbelsinnig: God het ons gemaak om Hom te dien. Niks anders nie. 

Hierdie waarheid word van nog groter waarde as ons onthou dat Paulus, as hy hierdie dinge skryf, in die tronk sit! 

Moenie dwaal nie 

Skriflesing: Galasiërs 1:1-10; Matteus 28:18-20 (2020)
Teksvers: Matteus 28:20

Nie alle mense hou van dit wat God sê nie. Die gesag van God se Woord was deur al die eeue ‘n geskilpunt. 

Vandag word selfs die bestaan van God bevraagteken, wat nog daarvan dat ons moet luister na wat God sê? Daarby kom die groot gevaar dat dit wat God sê, verdraai of verander word om te pas by wat ons wil hoor. 

Ons gaan vanoggend kyk na die gebeure wat aanleiding gegee het vir die sinode van Dordt en die leerreëls wat daaruit voortgekom het. 

TULIP

Hierdie woord TULIP het niks te doen met die Hollandse blomme, of die knolkoors wat dit eens op ‘n tyd veroorsaak het nie. Dit is ‘n akroniem wat in moderne teologie iets probeer beskryf van die 5 onderskeie aspekte van “Calvinisme”. 

Hoewel dit in ‘n sekere opsig niks te doen het met wat Calvyn self geskryf het nie, word die 5 punte van Calvinisme, soos daarna verwys word, eintlik verbind aan die Dordtse Leerreëls. 

Tydens die “vermaerde”, of bekende Sinode van Dordt in 1618/19 in Dordrecht in Nederland, is die werke van Jakobus Arminius (bekend as Arminianisme of Remonstrantisme) veroordeel. 

Teenoor 5 dwalinge van Arminius en die Remonstrante, het die gereformeerde kerke in ’n hoofstuk telkens die hoofpunte van die ware leer uiteengesit, en daarna al die dwalinge wat daarmee verband hou, weerlê. Gevolglik het die leerreëls van Dordt tot stand gekom. In kort staan TULIP vir die volgende: 

Total Depravity Hoofstuk 3,4 – Verdorwenheid van die mens 

Unconditional Election Hoofstuk 1 – Predestinasie 

Limited Atonement Hoofstuk 2 – Dood van Christus 

Irresistible Grace Hoofstuk 3,4 – Bekering en die wyse waarop 

Perseverance of the Saints Hoofstuk 5 – Volharding van die heiliges 

Ons gaan hierdie kwartaal die fokus plaas op die betekenis van die Leerreëls van Dordt en hoe dit vandag nog net so van toepassing is soos 405 jaar gelede. Ons sal sien dat die akroniem TULIP nie reg laat geskied aan die werklike betekenis van Dordt nie, maar tog relevant bly. Daarby gaan ons die Ordo Salutis (heilsorde) behandel in die aanddiens om die praktiese toepassing te maak hoe ons deel kry aan die verlossing in en deur Jesus Christus, en hoe die verlossing sigbaar moet word in ons eie lewe. 

Lourens (vdm) 

« Older posts